تجزیه و تحلیل مدیریت سود و مدیریت ریسک متأثر از رفتارهای متقلبانه (نقش عوامل تعدیل کننده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه، ایران

2 عضو هیأت‌علمی و دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، ایران. (نویسنده مسئول)

3 عضو هیأت‌علمی و استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرقدس، ایران

چکیده

این کنکاش علمی بر آن است که نقش تقویت کننده یا محدود کننده عوامل موثر بر رفتار مبتنی بر تقلب شرکت‏های دارای تمایلات فرصت‏طلبانه برای اعمال تغییرات در مدیریت سود و مدیریت ریسک را بررسی نماید. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش و اهمیت بیش‏اعتمادی مدیران، کیفیت حسابرسی و ارتباطات سیاسی در فرایند تاثیرگذاری رفتارهای متقلبانه بر مدیریت سود و مدیریت ریسک شرکت‏ها به منظور کنترل عوامل موثر در این زمینه می‏باشد. جامعه آماری، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری پژوهش شامل 152 شرکت با استفاده از اطلاعات مالی دوره زمانی 1389-1399 انتخاب گردید، آزمون فرضیه‏ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره وتحلیل داده‏ها به روش پانل دیتا صورت پذیرفته است. یافته‏ها نشان داده‏اند که علاوه بر وجود رابطه معنی‏دار مثبت بین وقوع تقلب با مدیریت ریسک و مدیریت سود، ارتباطات سیاسی و کیفیت حسابرسی از اثرات تعدیل‎کنندگی منفی و بیش‏اعتمادی مدیران دارای تاثیر مداخله‏گر فزاینده در ارتباط مثبت بین تقلب با هر دو نوع مدیریت ریسک و سود برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


 • بخردی نسب، وحید(1399).واکنش شاخص فوکس در شرکت‏هایی با احتمال وجود تقلب مبتنی بر روش‏شناسی تحلیل محتوا: آزمون تجربی فرضیه افشای ناقص. نشریه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 13(48):15-34.
 • پسندیده‏فرد، فایزه، وادی‏زاده، کاظم، سپاسی، سحر(1399). شناسایی عوامل موثر بر گزارشگری مالی متقلبانه و نادرست با استفاده از روش فراترکیب حسابداری ارزشی و رفتاری، 5(9).
 • نوروش، ایرج، بهرامی، آسو، راد، عباس، و محمد ملقرنی، عطاءالله (1400). تقلب در صورت‌های مالی و تکنیک‌های نوین مورد استفاده جهت کشف آن. مطالعات حسابدای و حسابرسی. 38، 118-105.
 • Al-hamari, R., & Ismail, K. N. K. (2015). Cash holdings, political connections, earnings quality, International Journal of Managerial Finance, 11(2), 213-215.
 • Al-Hashedi, K. G., & Magalingam, P. (2021). Financial fraud detection applying data mining techniques: A comprehensive review from 2009 to 2019.Computer Science Review, Volume 40, May 2021, 100402.
 • Aghaie Ghehie, A,. & Yazdani, S. (2022).Audit quality measurement model. International Journal of Finance and Managerial Accounting, 7 (25), 1-15.
 • Biddle, G., Hilary, G., & Verdi, R.S. (2009). How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48 (3), 112-31.
 • Caskey, J., & Hanlon, (2013). Dividend Policy at Firms Accused of Accounting Fraud Dividend Policy at Firms Accused of Accounting Fraud, Contemporary Accounting Research, 30 (2), 818-850
 • Chen, D., Wang, F., & Xing, C. (2020). Financial reporting fraud and CEO pay-performance incentives. Journal of Management Science and Engineering, Available online 24 July 2020.
 • Costa Lourenço, I., Rathke, a., Santana, V., & Castelo Branco, M. (2018). Corruption and earnings management in developed and emerging countries, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society.
 • Craja, P, A., & Kim, S. (2020). Lessmann, deep learning for detecting financial statement fraud, Decision Support Systems . https://doi.org/10.1016/ j.dss.2020.113421.
 • Dechow, P., Slon, R., & Sweeney, A., (1995), Detecting earnings management. The Accounting Review, 70, 193-225.
 • Defond, M., & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. journal of Accounting and Economics.58, 275-326.
 • Faccio, M. (2006). Politically connected firms, The American Economic Review 96, 369– 386.
 • Gordon, A., Loeb, M., & Tseng, Chih-Yang. (2009). Enterprise Risk Management and Firm Performance: A Contingency Perspective, Account. Public Policy, 28, 301–327.
 • Hu, G., & Wang, Y. (2018). Political connections and stock price crash risk: The role of intermediary information disclosure. China Finance Review International, 8(2), pp.140-157.
 • Jones, J. (1991), Earnings management during import relif investigations, Journal of Accounting Research, 29, 193-228.
 • Karpoff, J.M. (2020). The future of financial fraud. Journal of Corporate Finance, Available online 16 July 2020, 101694.
 • Luo, j., & Wang, l. (2022). Does Managerial Foreign Experience Deter Corporate Fraud? Emerging Markets Finance and Trade.58 (2), 342-364.
 • Suh, J, B., Nicolaides, R., & Trafford, R. (2019). The effects of reducing opportunity and fraud risk factors on the occurrence of occupational fraud in financial institutions, International Journal of Law, Crime and Justice, (56), 79-88.
 • Skinner, J. D., & Soltes, E. (2011). What Do Dividend Tell Us About Earnings Quality? Review of Accounting Studies, 16(1), 1-28.