قیمت‏گذاری پروژه‏های ساخت، بهره‏برداری، واگذاری و مشارکت‏های عمومی - خصوصی تحت ریسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی و تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

چکیده

اجرای موفق پورتفوی مناسب از پروژه‏های مرتبط با بهره‏گیری از توانمندی شرکت‏های خصوصی، یکی از شاخص‏های پیشرفت هر کشور به شمار می‏رود. قراردادهای ساخت، بهره‏برداری، واگذاری نیز به عنوان شاخه ای از مشارکت‏های عمومی - خصوصی، یکی از ابزارهای متداول برای پاسخ به کمبود مالی دولت در پروژه‏های زیربنایی است. در این مقاله کل فرآیند سرمایه‏گذاری از طریق خود تأمین مالی صورت می‏پذیرد. برای انتخاب و زمان‏بندی مطلوب پورتفوی پروژه، مدل ریاضی دو طرفه با اهداف پایداری، با لحاظ نمودن ریسک، محدودیت منابع، وابستگی متقابل بین پروژه‏ها و استراتژی افق زمانی قابل انعطاف ارائه شده است. همچنین نوآوری در نظرگرفته شده در این مقاله، در حداکثرسازی منافع اجتماعی دینفعان لحاظ شده است. برای حل از روش محدودیت اپسیلون در ابعاد کوچک و متوسط و روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک چند هدفه در ابعاد بزرگ استفاده می‏گردد. در نهایت تصمیم گیرندگان اصلی پروژه با انتخاب مقدار بهینه، قیمت پروژه را تعیین می‏کنند.

کلیدواژه‌ها


 • Attarzadeh, M., Chua, K. D., Beer, M., & Abbott, E. L. (2017). Options-based negotiation management of PPP–BOT infrastructure projects. Construction management and economics, 35, 676-692.
 • Galvao, G., Homrich, A. S., & Abadia, L. G. (2018). The circular economy umbrella: Trends and gaps on integrating pathways. Journal of Cleaner Production, 525-543.
 • Ghasemzadeh, F., Archer, N., & Iyogun, P. (1999). A zero-one model for project portfolio selection and scheduling. Oper. Res. Soc. 50(7) , 745-755.
 • Huang, C.-Y., & Dzeng, R.-J. (2019). Evaluating ancillary business scale for PPP-BOT projects: A social housing BOT case in Taiwan. Sustainability, 11(5), 1415.
 • Jafarzadeh, M. (2015). Optimal selection of project portfolios using reinvestment strategy within a flexible time horizon. , Eur. J. Oper. Res. 243(2), 658-664.
 • Khanzadi, M., & Khazaeni, G. (1996). Guidelines for infrastructure development through Build-Operate- Transfer(BOT) projects.
 • Le, P. T., Chileshe, N., & Kirytopoulos, K. &. (2020). Investigating the significance of risks in BOT transportation projects in Vietnam. . Engineering, Construction and Architectural Management.
 • Liu, Y.-J. Z.-G. (2018). Flexible time horizon project portfolio optimization with consumption and risk control. Applied Soft Computing Journal.
 • Lu, J., Gao, R., Cheah, C., & Lu, J. (2017). Evolutionary game of investor's opportunistic behavior during the operational period in PPP projects. Construction Management and Economics35(3), 1-17.
 • Soomro, M., Soomro, S., & Memon, A. (2016). Process and limitations of value for money analysis tests for infrastructure public-private partnerships. International journal of emerging technology and innovative engineering, 2, 380-386.
 • Tavakoli, N., & Nourzad, S. H. (2019). Win-win pricing method for BOT projects using a simulation-based evolutionary optimization. Construction Management & Economics.
 • Xing, H. L. (2020). Renegotiation Strategy of Public-Private Partnership Projects with Asymmetric Information—An Evolutionary Game Approach. Sustainability, 12(7), 2646. An Evolutionary Game Approach. Sustainability, 12(7), 2646.
 • Zhang, X., Bao, H., Skitmore, M., & Wang, H. (2016). A model for determining the optimal project life span and concession period of BOT projects. International of Project Management, Vo.34(3), 523-532.
 • خزائنی, گ. (1398). راهنمای پیکره دانش مشارکت عمومی خصوصی. تهران: فدک ایساتیس.
 • شیروی, ع. (1394). قراردادهای بی او تی. تنظیم، ساختار و قوانین حاکم. تهران: نشر میزان.
 • محمدبیگی, م. (1391). ارائه مدل مفهومی تخصیص ریسک در پروژه‏های BOT بر اساس استاندارد PMBOK پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی. دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.