مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، مدیریت ریسک سازمانی و بیش‌اطمینانی مدیریتی: شواهدی از مدیریت سود واقعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده علوم انسانی، شهر قدس، ایران

10.30495/jfksa.2022.19841

چکیده

شرکت‌ها در محیط‌هایی فعالیت می‌کنند که توانایی شرکت در کسب سود به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رشد و بقای شرکت باشد. اما پیش‌بینی می‌شود که حفط تعادل بین رشد تجاری و رشد اجتماعی تا حدی بتواند موجب افزایش سودآوری شرکت شود. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر،  بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و بیش‌اطمینانیِ مدیریت با مسئولیت‌های اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا، 101 شرکت (707 مشاهده سال- شرکت) پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده‌های تابلویی (پانلی) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که بین مدیریت ریسک سازمانی و بیش‌اطمینانیِ مدیریتی با مسئولیت‌های اجتماعی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، یافته‌های پژوهش نشان داد که مدیریت سود واقعی، رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و بیش‌اطمینانیِ مدیریتی با مسئولیت‌های اجتماعی شرکت را تضعیف می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 • شکوه، مهدی و کشاورز، فاطمه. (1397). بیش‌اعتمادی مدیریت و ریسک سقوط قیمت سهام، راهبرد مدیریت مالی، شماره 2، صص 217-192.
 • بولو، قاسم و مسعود حسنی‌القار. (1394)، بررسی تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریت بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، دورۀ 6، صص 53-31.
 • جعفرنژاد، نوید، مقبل باعرض، عباس و آذر، عادل. (1397). شناسایی و استخراج مؤلفه های اصلی مدیریت ریسک سازمان با استفاده از روش فراترکیب. چشم‌انداز مدیریت صنعتی، سال هشتم، شماره 5، 50-31.
 • چاوشی، کاظم؛ رستگار، محمئ، میرزایی، محسن. (1394). بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و انتخاب سیاست تأمین مالی، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 25، صص 29-41.
 • رضایی، یاسر؛ صفری، مهدی و غلامرضاپور، محمد. (1398). رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیریت و هزینه‌های تحقیق و توسعه، راهبرد مدیریت مالی، شماره 26، صص 173-157.
 • زارعی، علی و دارابی، رویا. (1396). تاثیر بیش‌اطمینانی مدیریت بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیل‌کنندگی محافظه‌کاریِ حسابداری، دانش حسابداری مالی، شماره 23، صص 139-121.
 • سلامی، اکبر؛ اصلی‌زاده، احمد؛ عسگری، محمدرضا. (1396). اطمینان بیش از حد مدیریتی، دخالت دولت و تصمیمات تامین مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، شماره 2، صص 88-72.
 • عبدلی، محمدرضا و خالقی، احمد. (1396). تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود.
 • قادری، کاوه و قادری، صلاح‌الدین. (1396). تحلیل بیش‌اطمینانی مدیران از عملکرد خود در شرکت‌های متقلب، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 2، صص 262-243.
 • قادری، کاوه؛ قادری، صلاح الدین و قادری، سامان. (1397). ارتباط بین‌اطمینان بیش‌ازحد مدیران و اثربخشی مدیریت ریسک شرکت‌ها"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 10، صص 272-243.
 • کاس‌پور، سعیده؛ خیراللهی، فرشید و ایوانی، فرزاد. (1397). رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه، مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، شماره، 1، صص 41-32.
 • کردی تمندانی، حامد. (1399). بررسی رابطه بین شاخص های رفاه با افشاء مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاویان، مشهد.
 • مرادی، محسن و جعفرنژاد، زهره. (1395). به بررسی رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیرعامل و عملکرد شرکت‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود.
 • Abdoli, M Reza and Khaleqi, A. (2017). "The Impact of Management Overconfidence on the Quality of Financial Reporting", Master Thesis, Islamic Azad University, Shahroud Branch (In Persian).
 • Adam,.T., Fernando, C.S and Golubeva, E. (2019). “Managerial overconfidence and corporate risk management”, Journal of Banking & Finance, 60(2): 195-208.
 • Beasley, M. S., R. Clune, and D. R. Hermanson, (2005). Enterprise Risk Management: An Empirical Analysis of Factors Associated with the Extent of Implementation. Journal of Accounting and Public Policy, 24(6), 521-531.
 • Beshkooh, M and Keshavarz, F. (2018). "Management overconfidence and stock price risk", Financial Management Strategy, No. 2, pp. 217-192 (In Persian).
 • Bolo, Q and Massoudm M. (2015), "Study of the effect of management overconfidence on earnings smoothing in companies listed on the Tehran Stock Exchange", Accounting Knowledge, Volume 6, pp. 53-31 (In Persian).
 • Borghesi, R., J. F. Houston, and A. Naranjo, (2014). Corporate Socially Responsible Investments: CEO Altruism, Reputation, and Shareholder Interests. Journal of Corporate Finance, 26, 64-181.
 • Carroll, A. B. (1979). A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance. Academy of Management Review, 4, 497-505.
 • Chavoshi, K; Rastegar, M, Mirzaei, M. (2015); "Investigating the Relationship between Managers' Overconfidence and Financing Policy Selection", Financial Knowledge of Securities Analysis, No. 25, pp. 29-41 (In Persian).
 • Cheng, I. H., H. G. Hong, and K. Shue, (2012). Do Managers Do Good with Other People's Money? Working paper.
 • Cheung, A. W. K. (2016). Corporate Social Responsibility and Corporate Cash Holdings. Journal of Corporate Finance, 37, 412-430.
 • Dittrich, D., W. Guth, and B. Maciejovsky, (2005). Overconfidence in Investment Decisions: an Experimental Approach. European Journal of Finance, 11, 471-491.
 • Fen Kuo , Y., Mien Lin , H., Fang, C . (2020). “ Corporate Social Responsibility, Enterprise Risk Management, and Real Earnings Management: Evidence from Managerial Confidence”, Finance Research Letters (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101805.
 • Ghaderi, K and Ghaderi, S. (2017). "Analysis of managers' overconfidence of their performance in fraudulent companies", Accounting and Auditing Reviews, No. 2, pp. 262-243 (In Persian).
 • Ghaderi, K; Ghaderi, S and Ghaderi, S. (2018). The relationship between managers 'overconfidence and the effectiveness of companies' risk management ", Financial Accounting and Auditing Research, 10, pp. 272-243 (In Persian).
 • Godfrey, P. C. (2005). The Relationship between Corporate Philanthropy and Shareholder Wealth: A Risk Management Perspective. Academy of Management Review, 30(4), 777-798.
 • Goel, A., and A. Thakor, (2008). Overconfidence, CEO Selection, and Corporate The Journal of Finance, 63(6), 2737-2784.
 • Gordon, L. A., M. P. Loeb, and C. Y. Tseng, (2009). Enterprise Risk Management and Firm Performance: A Contingency Perspective. Journal of Accounting and Public Policy, 28(4), 301-327.
 • Graham, J. R., C. R. Harvey, and M. Puri, (2013). Managerial Attitudes and Corporate Actions. Journal of Financial Economics, 109(1), 103‐
 • Grewal, J., E. J. Riedl, and G. Serafeim, )2018(. Market Reaction to Mandatory Nonfinancial Disclosure. Management Science, 65(7), 3061-3084.
 • Grant T. )2008(. Corporate Social Responsibility: A Necessity Not a Choice. Grant Thornton International Ltd.
 • Harjoto, M., and I. Laksmana, (2018). The Impact of Corporate Social Responsibility on Risk Taking and Firm Value. Journal of Business Ethics, 151(2), 353-373.
 • Hemingway, C., and P. Maclagan, (2004). Managers’ Personal Values as Drivers of Corporate Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 50(1), 33-44.
 • Jensen, M., and W. Meckling, (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Capital Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
 • Jafarnejad, N., Moqbel Ba'arz, A and Azar, Adel. (2018). Identify and extract the main components of organizational risk management using the meta-combination method. Industrial Management Perspective, 8(5), 50-31(In Persian).
 • Kasupour, S; Khairollahi, F and Ivani, F. (2018). "The Relationship between Managers' Overconfidence and Research and Development Expenditures", Economics Studies, Financial Management and Accounting, No. 1, pp. 41-32 (In Persian).
 • Kim, J. B., Wang, Z and Zhang, L. (2015). “Readability of 10-K Reports and Stock Price Crash Risk”, University of Alberta School of Business Research Paper, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2378586.
 • Kolasinski, A. C., and X. Li, (2013). Can Strong Boards and Trading Their Own Firm’s Stock Help CEOs Make Better Decisions? Evidence from Acquisitions by Overconfident CEOs’. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48(4), 1173-1206.
 • Kytle, B., and J. G. Ruggie, (2005). Corporate Social Responsibility as Risk Management: A Model for Multinationals. Corporate Social Responsibility Initiative, Working Paper 10, Harvard University.
 • Li, J., and Y. Tang, (2010). CEO Hubris and Firm Risk Taking in China: The ModeratingvRole of Managerial Discretion. Academy of Management Journal, 53(1), 45-68.
 • Libby, R., and Rennekamp, K. (2016). “Self-serving attribution bias, overconfidence, and the issuance of management forecasts”. Journal of Accounting Research, 50: 197– 231.
 • Malmendier, U., & Tate, G. (2005). Does overconfidence affect corporate investment? CEO overconfidence measures revisited. European Financial Management, 11(5), 649-659.
 • McCarthy, , Oliver, B and  Song, A. (2017). “ Corporate social responsibility and CEO confidence”, Journal of Banking and Finance, Vol. 75, pp. 280–296.
 • McWilliams, A., D. S. Siegel, and P. M. Wright, (2006). Corporate Social Responsibility: Strategic Implications. Journal of Management Studies, 43(1), 1-18.
 • Moradi, M and Jafarnejad, Z. (2015). "Study of the relationship between CEO's overconfidence and companies' performance", Master Thesis, Islamic Azad University, Shahroud Branch (In Persian).
 • Naseem, T., F. Shahzad, G. A. Asim, and F. Nawaz, (2020). Corporate Social Responsibility Engagement and Firm Performance in Asia Pacific: The Role of Enterprise Risk Management. Corporate Social Responsibility and Environment Management, 27(2), 501-513.
 • Petrenko, O.V., Aime, F., Ridge, J., Hill, A. (2015). “Corporate social responsibility of CEO Narcissism? CSR motivations and organizational performance”. Strategic Manage- ment Journal doi: 10.1002/smj.2348.
 • Porter, M. E., and M. R. Kramer, (2006). Strategy and Society the Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78-92.
 • Rezaei, Yaser; Safari, Mehdi and Gholamreza Pour, Mohammad. (2019). "The Relationship between Management Overconfidence and Research and Development Costs", Financial Management Strategy, No. 26, pp. 173-157 (In Persian).
 • Roychowdhury, S. (2006). “Earnings Management through Real Activities Manipulation”. Journal of Accounting and Economics, Vol. 42, Pp.370-335.
 • Salami, A; Asli Zadeh, A; Askari, M. (2017). "Excessive managerial confidence, government interference and financing decisions of companies in the Tehran Stock Exchange", Economic Studies, Financial Management and Accounting, No. 2, pp. 88-72 (In Persian).
 • Schrand, C. M., and S. C. Zechman, (2012). Executive Overconfidence and the Slippery Slope to Financial Misreporting. Journal of Accounting and Economics, 53(1), 311-329.
 • Shahida, M and Shahida, U. (2020). CEO Overconfidence and Corporate Investment: Moderating Role of Corporate Governance Practices, Review of Applied Management and Social Sciences, 3, Pp. 41-52.
 • Shen, C. H., and Y. Chang, )2009(. Ambition Versus Conscience, Does Corporate Social Responsibility Pay Off? The Application of Matching Methods. Journal of Business Ethics, 88(1), 133-153.
 • Wang, T. S., Y. M. Lin, E. M. Werner, and H. Chang, (2018). The Relationship between External Financing Activities and Earnings Management: Evidence from Enterprise Risk Management. International Review of Economics and Finance, 58, 312-329.
 • Winifred, H., Neophytes, L., and M,H. James. (2016). Motives for Corporate Cash Holdings: the CEO Optimism Effect. Review of Quantitative Finance and Accounting. Vol. 47 No. 3, Pp. 669-732.
 • Yang, D and Kim, H. (2020). Managerial overconfidence and manipulation of operating cash flow: Evidence from Korea, Finance Research Letters, Vil. 2, PP. 131-146.
 • Zarei, A and Darabi, R. (2017). "The Impact of Management Overconfidence on Stock Risk Fall with Emphasis on the Moderating Role of Accounting Conservatism", Financial Accounting Knowledge, No. 23, pp. 139-121 (In Persian).