بررسی محتوای ارزشی الگوهای مختلف جریان نقد آزاد با در نظر گرفتن فرصت‌های رشد و کفایت نظام راهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران..(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی معیار معینی از جریان نقد آزاد است که بیشترین محتوای ارزشی را تحت تاثیر فرصت‌های رشد و نظام راهبری شرکتی داشته باشد‎.‎ در واقع اجرای پژوهشی است که حاصل آن بتواند از طریق شناسایی الگوی مشخصی از جریان نقد آزاد که محتوای ارزشی داشته باشد، در ارتقاء قابلیت مقایسه شرکت‌ها و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی موثر واقع شود. جهت دستیابی به این هدف 11 الگوی پرکاربرد جریان نقد آزاد به منظور بررسی محتوای ارزشی بر روی نمونه‌ای از 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 الی 1397 با استفاده از رگرسیون داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان دادکه جریان نقد آزاد بر اساس مدل لن و پلسن (1989) با ضریب تعیین بالاتری نسبت به سایر الگوهای جریان نقد آزاد قادر است تغییرات قیمت سهام در بازار را را تحت تاثیر فرصت‌های رشد و نظام راهبری شرکتی تبیین کند. به طور کلی یافته‌ها نشان می‌دهدکه بازار وزن بیشتری را به جریان‌های نقد آزاد شرکت‌هایی می‌دهد که دارای فرصت رشد بیشتر و نظام حاکمیت شرکتی قوی هستند.

کلیدواژه‌ها


 • افلاطونی، عباس. (1395). تحلیل آماری در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم‌افزار Stata. انتشارات ترمه، تهران.
 • بشکوه، مهدی، نیکنام، منوچهر و سابقی، محمودرضا. (1396). تاثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی و مالکیت بر جریان نقد آزاد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره 3، شماره 3، صص 143-160.
 • جلوداری، اکبر. (1399). نقش جریان نقد آزاد و حاکمیت شرکتی در سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولایه. فصلنامه علمی پژوهش‌های راهبردی بودجه و مالی، دوره 1، شماره 1، صص 41-72.
 • حسینی، سید مجتبی، مقدم، عبدالکریم، رئیسی، زهره، احمدی، غلام‌رضا. (1396). فرصت‌های رشد، پایداری سود و ارزش‌گذاری جریان نقد آزاد. راهبرد مدیریت مالی، سال پنجم، شماره هجدهم، صص 45-74.
 • عباسی، ابراهیم. (1395). بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و پیش‌بینی سود. دانش سرمایه‌گذاری، سال پنجم، شماره 20، صص 263-275.
 • فخاری، حسین، اسدزاده، احمد. (1396). اثر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد. راهبرد مدیریت مالی، سال پنجم، شماره نوزدهم، صص 1-23.
 • کاظمی، حسین، جهانگیری لیواری، علی. (1392). مقایسه کارایی مدل‌های جریان نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت‌ها. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال پنجم، شماره 18، صص 1-20.
 • کردستانی، غلامرضا، قربانی، رامین و نیکو خوانساری. (1396). بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتی بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و بازده سهام شرکت. پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال هفتم، شماره 26، صص 213-233.
 • مرادی، جواد، ولی پور، هاشم، خادمی، مهدی. (1393). بررسی تاثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجه نقد آزاد و ارزش شرکت. فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال دوم، شماره 2، صص 78-98.
 • مهدیان، سیده زهرا، کریمی پویا، محمدرضا و یعقوبی، مهدی. (1395). تاثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر روابط میان جریان نقد آزاد و کارایی دارایی ها.کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز، https://civilica.com/doc/524718
 • نمازی، محمد، شکرالهی، احمد. (1392). بررسی تعامل بین جریان نقدی آزاد، سیاست بدهی و ساختارمالکیت با استفاده از سیستم معادلات همزمان: مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران. مجله پیشرفت‌های حسابداری، دوره 5، شماره 2، صص 165-206.
 • یحیی‌زاده فر، محمود، شمس، شهاب‌الدین، پاکدین امیری، مجتبی. (1392). بررسی تاثیر فرصت‌های رشد در ارزش‌گذاری جریان نقد آزاد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره بیستم، شماره 1، صص 113-132.
 • یعقوبی خانخواجه، آذر، جهانشاد، آزیتا. (1396). تاثیر جریان نقد آزاد و رشد شرکت بر همزمانی بازده سهام. دانش مالی اوراق بهادار، سال دهم، شماره 35، صص 35-47.
 • Aharony, J. H., & Falk, N. Y. (2006). Corporate life cycle and the valuerelevance of cash flow versus accrual financial information. School of Economics and Management Bolzano, Italy, Working Paper: 34.
 • AlQadasi, A., Abidin, Shamharir. (2018). The Effectiveness of Internal Corporate Governance and Audit Quality: The Role of Ownership Concentration – Malaysian Evidence. Corporate governance: The International Journal of Business in Society, https://doi.org/10.1108/CG-02-2017-0043.
 • Bhandari, S. B., & Adams, M. T. (2017). On the definition, Measurment, and use of the free cash flow concept in financial reporting and analysis: A review and recommendations. Journal of Accounting and Finance, 17 (1): 11-19.
 • Brealey, R., Myers, S. & Marcus, A. (2015). Corporate Finance, 8th Ed. New York, NY: McGraw Hill.
 • Brigham, E. F. & Houston, J. F. (2016). Fundamentals of Financial Management, 14th Ed. Boston, MA: Cengage Learning.
 • Carroll, C., & J. M. Griffith. (2001). Free cash flow, leverage, and investment opportunities. ‎Quarterly Journal of Business and Economics, 40 (3 & 4): 141-153. ‎
 • Chen, Y. R., & Chuang, W. T. (2009). Alignment or entrenchment? Corporate governance and cash holdings in growing firms. Journal of Business Research, 62 (11), 1200-1206.
 • Cheng, Z., Charles, P., & Junrui, Z. (2014). Free cash flow, growth opportunities, and dividends: does cross-listing of shares matter? The Journal of Applied Business Research, 30 (2): 587-598.
 • Chi, J. D., & Lee, S. D. (2010). The conditional nature of the value of corporate governance. Journal of Banking & Finance, 34 (2), 350-361.
 • Dhumale, R. (1998). Earnings retention as a specification mechanism in logistic bankruptcy models: A test of the free cash flow theory. Journal of Business Finance & Accounting, 25(7 & 8): 1005-1023.
 • Dittmar, A., & Mahrt-Smith, J. (2007). Corporate governance and the value of cash holdings. Journal of Financial Economics, 83 (3), 599-634.
 • Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. M., & Schipper, K. (2004). Cost of equity and earnings attributes. The Accounting Review, 79 (4): 967-1010.
 • Freund, S., A.P. Prezas., and G. K. Vasudevan. (2003). Operating performance and free cash flow of asset buyers. Financial Management. 87-106.
 • Gregory, A. (2005). The long run abnormal performance of UK acquirers and the free cash flow hypothesis. Journal of Business Finance & Accounting, 32 (5& 6): 777-814.
 • com. (2013). Earnings, Free Cash Flow, and Book Value? Which parameters are stock prices more correlated to? http://www.gurufocus.com/news/225255/earnings-free-cash-flow-book-value-which-parameters-are-stock-prices-most-correlated-to-. August 2, 2013.
 • Habib, A. (2011). Growth opportunities, earnings permanence and the valuation of free cash flow. Australasian Accounting Business & Finance Journal, 5 (4): 101-122.
 • Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review, 76(2): 323-329.
 • Kieso, D., J. Weygandt, & T. Warfield. (2013). Intermediate accounting, 15th Ed., New York, NY: John Wiley & Sons.
 • Lang, L. H. P., Stulz, R. M., and R. A. Walking. (1991). A test of the free cash flow hypothesis: The case of bidder returns. Journal of Financial Economics, 29: 315–35.
 • Lehn, K., & Poulsen, A. (1989). Free cash flow and stockholder gains in going private transactions, Journal of Finance, 771-787.
 • Maksy, M. M. (2016). Is free cash flow value relevant? The case of information technology industry. Journal of Accounting and Finance, 16 (5): 73-84.
 • Mann, S. V., and Sicherman, N. W. (1991). The agency costs of free cash flow: Acquisition ‎Activity and Equity Issues. Journal of Business, 64 (2): 213-227.‎
 • Mills, J., Bible, L. & Mason, R. (2002). Rough waters for comparability: Defining free cash flow. CPA Journal (January): 37–41.
 • Opler, T.C. and Titman, S. (1993). The determinants of leveraged buyout activity: Free Cash Flows vs. Financial Distress Costs. Journal of Finance, 48 (1): 1985-99.
 • Penman, S. & Yehuda, N. (2009). The pricing of earnings and cash flows and an affirmation of ‎accrual accounting. Review of Accounting Studies, 14 (4): 453-479.‎
 • Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11 (2), 159-189.
 • Ross, S., Westerfield, R. & Jaffe, J. (2013). Corporate Finance, 10th Ed. McGraw Hill, New York, NY.
 • Shahmoradi, N. (2013). The effect of growth opportunities and stable profitability on ‎market ‎value of free cash flows of listed companies in Tehran Stock Exchange. ‎Journal of ‎Basic and Applied Scientific Research, 3 (8): 495-501.‎
 • Verdi, R., (2006). Financial reporting quality and investment efficiency. MIT: Working paper.
 • Wu, L. (2004). The impact of ownership structure on debt financing of Japanese firms with theagency cost of free cash flow. EFAMA 2004 Basel Meetings Paper, available at: http://ssrn.com/abstract¼488042 (accessed March 3, 2013