بررسی تاثیر شوک های متقارن و نامتقارن قیمت نفت بر تمایلات سرمایه گذار در ایران: رهیافت مارکوف سوئیچینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته علوم اقتصادی , دانشگاه آزاد اسلامی, واحد اصفهان(خوراسگان),اصفهان,ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد,دانشگاه آزاد اسلامی,واحد اصفهان(خوراسگان),اصفهان,ایران.(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه اقتصاد.دانشگاه آزاد اسلامی.واحد اصفهان(خوراسگان). اصفهان.ایران

چکیده

با توجه به نقش بسیار ویژه نفت در اقتصاد جهانی و هم چنین تاثیر نوسانات این متغیر جهانی بر عملکرد بازارهای مالی و نقش آن در تصمیم گیری های مالی، همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده است. بنابر این نقش نفت در اقتصاد نه تنها برای شاخص های کلان اقتصادی که بر شاخص‌ها و متغیرهای تاثیر گذار بازار سهام نیز بسیار حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به نقش ویژه نفت در اقتصاد ایران و همچنین کسب درآمدهای ارزی از این طریق ، بازار سهام می‌تواند تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد. از این رو تعیین و شناخت تاثیرپذیری قیمت سهام نقش بسزایی در پیش بینی و روند کلی بازار داشته و همچنین در میزان گرایشات احساسی سرمایه گذار و میل و رغبت وی به سمت سرمایه گذاری در این بازار مهم و ضروری تلقی می گردد. از جمله مولفه‌هایی که همواره تمایلات سرمایه گذار را دچار افت و خیز می‌کند، قیمت نفت است. در کشورهایی مثل ایران که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارند، اثر گذاری نوسانات قیمت نفت نیز بیشتر است. با توجه به اینکه حاصل صادرات نفت ورود ارز به کشور است و این ارزها توسط دولت برای توسعه کشور به کار گرفته می شوند، لذا نرخ ارز از جمله مقوله‌های مرتبط با تمایلات سرمایه گذار می‌باشد. با توجه به توضیحات ارائه شده برای رسیدن به شکوفایی و ثبات در تولید و توسعه پایدار، مطالعه و شناخت تمایلات سرمایه گذار در ایران و عوامل موثر در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از داده‌های ماهانه سال های 1391تا 1398 و با استفاده از رهیافت غیر‌خطی مارکوف سوئیچینگ، عوامل موثر بر تمایلات سرمایه گذار شناسایی شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نوسانات قیمت نفت، نرخ ارز، حجم پول و شاخص بهای مصرف کننده از جمله کانال‌های اثر گذار بر تمایلات سرمایه گذار می باشند.

کلیدواژه‌ها


 • سوری,علی(1394).اقتصاد سنجی جلد (2) همراه با کاربرد Eviews$Stata .نشر فرهنگ اسلامی,تهران.
 • نصیری,سیده زهرا و کامیابی,یحیی(1398).بررسی تاثیر تمایلات و رفتار معاملاتی سرمایه گذاران فردی بر
 • بازده مازاد:الگوی تجدید نظر شده فاما و فرنچ.فصلنامه علمی مدیریت دارایی و تامین مالی ,سال هفتم,شماره 4(پیاپی 27):116-97.
 • Antoniou, J, Doukas, A. & Subrahmanya    A, A. (2015).Investor Sentiment, Beta, and the Cost of Equity Capital Management Science, 62)2): 347-367
 • Arkes, H., L. Herren, &Isen, A. (1988).The role of potential loss in the influence of affect on risk taking behavior, rganization 35(1):124-140
 • Baker, M., & Stein, J. C. (2004). Marketliquidity as a sentiment indicator. Journal of Financial Markets, 7 (3):271–299
 • Baker, M., & Wurgler, J. (2006).Investorsentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 61(4): 1645-1680.
 • Black, F. (1986). Noise. Journal of Finance, 41(3), 528–543.
 • Bower, G. (1981). Mood and memory. American Psychologist, 36(2):129-148.
 • Brown, G. W., & Cliff, MT. (2004). Investor sentiment and the near-term stock Market, Journal of Empirical Finance 11, 1–27.
 • Chen, H., Chong, T.T.L., & Duan, X. (2010).A principle component approach to measuring Investor sentiment Quantitative Finance, 10(4), 339-347.
 • Costa,,D, & Carvalho ,F,Moreira ,M.(2019).Behavioral economics and behavioral finance :A bibliometric analysis of the scientific fields.23(1):3-24.
 • Cuomo, M. T., Tortora, D., Mazzucchelli, A., Festa, G., Di Gregorio, A., & Metallo, G. (2018). Impacts of code of ethics on financial performance in the Italian listed companies of bank sector. Journal of Business Accounting and Finance Perspectives, 1(1): 157–179.
 • De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H., & Waldmann, R. J. (1990). Noise trader risk in financial markets. Journal of Political Economy, 98(4), 703–738.
 • Drake, M. S., & Roulstone, D. T. (2012). Investor information demand, evidence from Google searches around earnings announcements. Journal of Accounting Research, 50(4), 1001–1040.
 • Engelberg, J., & Gao, P. (2014). The sum of all fears investor sentiment and asset prices. Review of Financial Studies, 28(1): 1–32.
 • Ftiti, Z, Hadhri, S. (2018). Can economicpolicy uncertainty, oil prices, and investor sentiment predict Islamic stock returns? A multi-scale perspective. Pacific-Basin Finance Journal,53(c):40-55
 • Hailton, J.D. (1989).A new approach to the economic analysis of nonstationary Tim series and the business cycle.Econometria, 57(2):357-384.
 • He Zhifang. (2019).Dynamic impacts of crude oil price on Chinese investor sentiment: Nonlinear causality and time-varying effect International Review of Economics and Finance.Elsevier, 66 (c), 131-153.
 • Johnson, E., & Tversky,A.( 1983). Affect,generalization, and the perception of risk. Journal ofJouini, E., and C. ----Napp,. (2011). Unbiased disagreement in financial markets, waves of pessimism and the risk-return trade-off, Review of Finance 15: 575-601.
 • Kim, T., & Ha, A. (2010). Investor sentiment and market anomalies. 23rd Australasian Finance and Banking Conference, 1-24.
 • Khan, W., Shaorong, S., & Ullah, I. (2017). Doing business with the poor: The rules and impact of the microfinance institutions. Economic Research, 30(1), 951–963.
 • Kumar, A., & Lee, C. (2006). Retail investor sentiment and return comovements. The Journal of Finance, 61(5), 2451–2486.
 • Ling, D. C., Naranjo, A., & Scheick, B. (2010). Investor sentiment and asset pricing in public and Pprivate markets, 46th annual Areuea Conference paper. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1717110.
 • Mian,G.Mujtaba, and Srinivasan, S.( 2012). Investor Sentiment and Stock Market Response to Earnings News,”The Accounting Review American Accounting Association.Vol. 87: 1357–1384.
 • Qadan, M., Nama, H. (2018). Energy Economics, - Elsevier Investor sentiment and the price of oil Historical energy price shocks and their changing effects on the economy DJ van de Ven, R Fouquet Energy Economics 62: 204-21.
 • Rupande, L., & Muzindutsi, P. (2019).Investor Sentiment and stock return volatility: Evidence from the Johannesburge Stock Exchange.Cogent Economics & Finance, 7(1):1600233
 • Shiller, R. J. (2003). From efficientmarkets theory to behavioral finance. Journal of Economic Perspectives, 17(1): 83–104.
 • Skrinjaric, T., Lovretin Golubic, Z, &Orlovic, Z. (2020). Shocks Spillovers between Exchange rate Return, volatility and investor sentiment. International Odyssey Conference on Economics and Business: 358-372
 • Tsai, I-Chun). 2017).Diffusion of optimistic and pessimistic investor sentiment: An empirical study of an emerging market International Review of Economics and Finance 47 :22–34.
 • Westerhoff, F.H., (2001). Speculative behavior, exchange rate volatility and central bank intervention. CEJOR, 9, p. 31-50.
 • Wilder, J. W. (1978). New concepts in technical trading systems. United States of America, North Carolina: Hunter publishing company.
 • Wright, F., & Bower,H. (1992). Mood effects on subjective probability assessment, Organizational Behavior and Human Decision Processes ,52: 276-291.
 • Yang, C.,&Gao ,B.(2014).The term structure of sentiment effect in stock index futures market . The North  American Journal of Economics  and  Finance ,30:171-182.
 • *Yang,C.,&Zhou ,L.(2015).Investor trading behavior ,investor sentiment and asset prices .North American Journal of Economics and Finance , 34:42-62
 • Zhang Yue-Jun & Hui,,S.(2019). Li The impact of investor sentiment on crude oil market risks: evidence from the wavelet approach(Online) Journal homepage: 1469-7688
 • Zhu, H. M., Li, S. F., & Yu, K. (2011). Crude oil shocks and stock markets: A panel threshold cointegration approach. Energy Economics, 33(5), 987-994.
 • Zweig, Martin ,E. (1973). An investor expectations stock price predictive model using closed-end
 • fund premiums, Journal of Finance 28, 67–87.