تاثیر سوگیری لنگر‌انداختن و اثر تمایلی بر سود مومنتوم با در نظر گرفتن نقش سهامداران خرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهین شهر، اصفهان، ایران

10.30495/jfksa.2022.19836

چکیده

با رونق فرضیه های مالی- رفتاری و انجام پژوهش های متعدد در جهت شناخت اثر سوگیری‌های رفتاری در بازار سرمایه، یکی از حوزه هایی که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، حوزه پژوهش های مربوط به استراتژی مومنتوم است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر متقابل سوگیری لنگر انداختن و اثر تمایلی بر سود مومنتوم و نقش سهامداران خرد بر این رابطه است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری در برگیرنده 136 شرکت طی سال های 1386 تا 1398 می باشد. در این پژوهش اثر تمایلی با استفاده از رویکرد گرین بلات و هان (2005) و فرازینی (2006) و سو گیری لنگر انداختن مطابق با شیوه جورج و هوانگ (2004) محاسبه شده است. همچنین برای محاسبه سود مومنتوم روش شناسی جگادیش و تیتمن (1993) به کار گرفته شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ (2015) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد اثر تمایلی باعث افزایش سود مومنتوم می شود. همچنین سوگیری لنگر انداختن نیز منجر به افزایش سود مومنتوم می گردد. نتیجه دیگر پژوهش بیانگر این است که تاثیر متقابل سوگیری لنگر انداختن و اثر تمایلی، در شرایطی که این دو یکدیگر را تقویت می کنند نیز با افزایش سود مومنتوم همراه است. در نهایت هنگامی که  سوگیری لنگر انداختن و اثر تمایلی هم راستا با هم عمل می کنند، وجود درصد بالای سهامداران خرد، باعث افزایش سود مومنتوم می گردد.

کلیدواژه‌ها


 • اسدی، غلامحسین، دولو، مریم، اسکینی، سبحان (1399). اتکا و تعدیل یا اثر تمایالتی،شواهدی از الگوی تداوم، نشریه چشم انداز مدیریت مالی، شماره 29. ص ص 37-9 .
 • بدری، احمد، فتح الهی، فواد (1393). مومنتوم بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، شماره 9. ص ص 20-1 .
 • ثقفی، علی، صاحبقرانی، امیر عباس، (1392). "استراتؤی های نیروی حرکت، اثبات محتوای اطلاعاتی سود حسابداری". پژوهش حسابداری، شماره 10، ص ص 17-1.
 • فدایی نژاد، محمد اسماعیل، صادقی، محسن (1385)، "بررسی سودمندی استراتژیهای مومنتوم و معکوس"، پیام مدیریت، شماره های 71، ص ص 31-7.
 • موسوی شیری، محمود، صالحی، مهدی، شاکری، مریم و بخشیان، عسل (1394). سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار تهران، شماره 25، ص ص 123-107.
 • Barber, B., & Odean, T. )2001.( Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment. Quarterly Journal of Economics, 116, 261–292.
 • Barber, B., & Odean,T. )2000(. Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors. Journal of Finance, 55, 773–806.
 • Barberis, , Shleifer, A., & Vishny, R. )1998(. A model of investor sentiment. Journal of Financial Economics, 49, 307–343.
 • Berk, J., Green, R., & Naik, V. )1999(. Optimal investment, growth options, and security returns. Journal of Finance. 54, 1553–1607.
 • Bernard, V., & Thomas, J. (1990). Evidence that stock prices do not fully reflect the implications of current earnings. Journal of Accounting and Economics, 13, 305–341.
 • Brown, J.A., & Martin, J. )2008(. Global momentum strategies. Journal of Portfolio bias. Journal of Portfolio Management, 34, 103–25.
 • Chan, CH., N. Jegadeesh., & Lakonishok, J. )1996(. Momentum Strategies. Journal of Finance, 51, 1681-1713.
 • Chen, A., & Yang, W. (2016). Echo effects and the returns from 52-week high strategies. Finance Research Letters, 16, 38-46.
 • Chi Hsu, ching& Chien, Fengsheng. (2020). The Impact of Anchoring Bias on the Profitability of Time- Series Momentum. Revista Argentina de clinica Psicologica, vol. XXXIX, N4, 169-177
 • Chordia, T., & Shivakumar, L. )2002(. Momentum, business cycle, and time-varying expected returns. Journal of Finance, 57, 985–1019.
 • Cochrane, J. )1996(. A cross-sectional test of an investment-based asset pricing model. Journal of Political Economy 104, 572–621.
 • Conrad, J., & Kaul, G. )1998(. An anatomy of trading strategies, The review of stock price trends, Journal of Finance, 25, 143-148.
 • Daniel, K., Hirshleifer, D., & Subrahmanyam, A. )1998(. Investor psychology and security market under- and over-reactions. The Journal of Finance, 53, 1839–1886.
 • Fama, E., French, K. )1996(. Multifactor explanations of asset pricing anomalies. Journal of Finance, 51, 55–84.
 • Festinger, L. )1957(. A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press, Psychological Theories from a Structuralist Point of View, 33-62
 • Foster, G., Olsen, , & Shevlin, T. )1984(. Earnings releases, anomalies, and the of behavior security returns. The Accounting Review, 59, 574–603.
 • Frazzini, A. )2006(. The disposition effect and under-reaction to news. Journal of Finance, 61, 2017–2046.
 • Frazzini, A., & Lamont, O. )2008(. Dumb money: Mutual fund flows and the cross-section of stock returns. Journal of Financial Economics, 88, 299–322.
 • George, T. J., & Hwang, C. Y. (2004(. The 52-week high and momentum investing. Journal of Finance, 59 (5), 2145-2176.
 • Goetzmann, W., & Massa, M. )2008(. Disposition matters: Volume, volatility and price impact of a behavioral. Journal of Trading 3(2):68-90
 • Goetzmann, W., Massa, M. )2002(. Daily momentum and contrarian behavior of index fund investors. Journal of Finance. Quant. Anal,37, 375–390.
 • Grinblatt M.,& Han B.) 2005(. Prospect theory, mental accounting, and momentum. Journal of Financial Economics, 78, 311–339.
 • Grinblatt, M., & Keloharju, M. )2001(. What makes investors trade? Journal of Finance, 56, 589–616.
 • M., & Titman, S. )1989(. Mutual fund performance: an analysis of quarterly rewards to momentum investing. Review Financial Study, 14, 29–79.
 • Grundy, B., & Martin, S. )2001(. Understanding the nature of the risks and the source of the portfolio holdings. Journal of Business, 62, 394-415.
 • Hao,, Chou, R., Ko, K., & Yang, N. )2018(. The 52-week high, momentum, and investor sentiment, International Review of Financial Analysis, 57, 167-183.
 • Hao, Y., Hsiang-Hui, D., Keng-Yu, D., & Kuan-Cheng, D. )2016(. The 52-week high and momentum in the Taiwan stock market: Anchoring or recency biases?” International Review of Economics and Finance, 43, 121–138.
 • Hong, H., Stein, J. )1999(. A unified theory of underreaction, momentum trading, and overreaction in asset markets. Journal of Finance, 54, 2143–2184.
 • Hur, J., & Singh, V. )2019(. How do disposition effect and anchoring bias interact to impact momentum in stock returns? Journal of Empirical Finance, 53, 238-256.
 • Hur, J., Pritamani, M., & Sharma, V. )2010(. Momentum and the disposition effect: The role of individual investors. Financial Management, 39, 1155–1176.
 • Jegadeesh, N., Titman, S. )2001(. Profitability of momentum strategies: An examination of alternative explanations. Journal of Finance, 56, 699–720.
 • Jegadeesh, N.,& Titman, S. )1993(. Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency. Journal of Finance, 48, 65–91.
 • Johnson, T).2002(. Rational momentum effects. Journal of Finance, 57, 585–608.
 • Jones,CH., Charles P., & Robert, H., Litzenberger, E. D. )1970(. Quarterly earnings reports and intermediate stock price trends. https://doi. org/10. 1111/j. 1540-6261. 1970. tb00420. x.
 • Kahnemann, D., Tversky, A. )1979(. Prospect theory: An analysis of decision under risk, Econometric a, 47, 263-291.
 • Kong, L., & Wang, p. )2015(. Is disposition related to momentum in Chinese market? Managerial Finance , 41, 600 – 614.
 • Latane, H., & Jones, CH. )1979(. Standardized unexpected earnings. Journal of Finance, 34, 717–724.
 • Liu, LT., &. Zhang, T.L. )2008(. Momentum profits, factor pricing, and macroeconomic risk. Review Financ Study, 21, 2417–2448.
 • , , Liu, Q., & Ma, T. (2011). The 52-week high momentum strategy in international stock markets. Journal of International Money and Finance, 30, 180-204.
 • O'Brien,, & Best, P. )2017(. Momentum, the Disposition Effect and Beta. Available at SSRN: https://ssrn. com/abstract=3124857
 • Odean, T. )1998(. Volume, volatility, price, and profit when all traders are above average. Journal of Finance, 53, 1887–1934.
 • Odean, T. )1999(. Do investors trade too much? American Economic Review. 89, 1279–1298.
 • Ritter, J. R. (2003). Behavioral Finance, Pacific-Basin Finance sentiment. Journal of financial economics, l49, 307–343.
 • Shapira, Z., & Venezia, I. )2001(. Patterns of behavior of professionally managed and independent investors. Journal of Banking and Finance, 25, 1573–1587.
 • Shefrin H., &. Statman, M. )1985(. The disposition to sell winners too early and ride losers too long: Theory and evidence, Journal of Finance, 40, 777-790.
 • Shumway, T., & Wu, G. )2007(. Does disposition drive momentum?Working Paper, University of Michigan. portfolio holdings. Journal of Business, 62, 394-415.
 • Tversky, A., Kahneman, D. )1974(. Judgement under uncertainty: Heuristics and biases. Manage Science, 185, 1124–1131.
 • Weber, M., & Zuchel, H. )2002(. The disposition effect and momentum. SFB (Sonder Forschungs Bereich)  504 discussion paper, 01–26.