اختیار معامله، اختیار فروش تبعی و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد تفاوت‌های دوگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی ،گروه مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استاد گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

قراردادهای اختیار معامله برای اولین بار در سال 1973 میلادی به بازار سرمایه راه یافتند و ازآن‌پس رشد روزافزونی در بازار آن‌ها به وجود آمد؛ به‌طوری‌که در عصر فعلی اختیار معامله‌ها در بازارهای زیادی در اقصی نقاط جهان در حال مبادله و خریدوفروش هستند. در این تحقیق اختیار معامله و اختیار فروش تبعی موردبررسی قرار گرفتند. بنابراین در این تحقیق به بررسی اختیار معامله، اختیار فروش تبعی و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد تفاوت‌های دوگانه پرداخته شد.
برای انجام این تحقیق نمونه‌ای از 38  شرکت سرمایه‌گذاری و 244 صندوق سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری انتخاب گردید. این پژوهش، برای دوره 1393 الی 1399 صورت گرفت. روش آماری مورداستفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا و «تفاوت‌های دوگانه» (Difference-in-Difference)  می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که: انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام و انتشار اوراق اختیار معامله سهام باعث افزایش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌گردد و همچنین  افزایش در عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در زمان‌هایی که شرکت‌ها اوراق اختیار فروش تبعی سهام منتشر نموده‌اند  نسبت به زمان‌هایی که شرکت‌ها اوراق اختیار معامله منتشر نموده‌اند بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


حسنلو, خدیجه؛ سمیرا رحیمیان و زینب باغبان، ۱۳۹۳، ارائه راهکارهای مناسب جهت قیمت گذاری اوراق اختیار فروش تبعی، سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش،
خوزین علی 1396 " بررسی رابطه ابعاد نقد شوندگی سهام با حجم فروش اولیه اوراق اختیار فروش تبعی به‌عنوان یک ابزار مالی نوین " راهبرد مدیریت مالی سال پنجم بهار 1396 شماره 16
رحیمیان نظام الدین ؛ علی خوزین  ؛ جمال محمدی 1398 " تأثیر بازده سهام و نوسان شاخص بورس بر روی حجم معاملات اوراق اختیار فروش تبعی "دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، مقاله 11، دوره 12، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 181-193 
نبوی چاشمی  علی و جابر قاسمی چالی 1393 " کاربرد درخت دوجمله ای در محاسبه پارامترهای حساسیت ریسک و قیمت اختیارمعامله در بورس سهام" (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال یازدهم، شماره 34 ،تابستان 1393
هوشمند, احمد، ۱۳۹۴، بررسی تطبیقی قراردادهای اختیار معامله با اوراق فروش تبعی، همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی، بابل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل،
Choudhry, T., 2003" Short-run deviations and optimal hedge ratio: evidence from stock futures" Journal of Multinational Financial Management 13 (2), 171–192.
Crawford, S.S. Roulstone, D.T. So, E.C. 2012. “Analyst initiations of coverage and stock return synchronicity”. Account. Rev. 87, 1527–1553.
Dehong Liu, Qi Qiu, J. Christopher Hughen, Peter Lung 2019 "Price discovery in the price disagreement between equity and option markets: Evidence from SSE ETF50 options of China"International Review of Economics & Finance, Volume 64, November 2019, Pages 557-571
Donghan Kim, Jun Sik Kim, Sung Won Seo 2018 " What options to trade and when: Evidence from seasoned equity offerings"Journal of Financial Markets, Volume 37, January 2018, Pages 70-96
Ferreira, M.A. Laux, P.A. 2007. Corporate governance, idiosyncratic risk, and information flow. J. Finance 62 ( 2 ), 951–989.
Nobuhisa Hasegawa, Hyonok Kim, Yukihiro Yasuda 2017 " The adoption of stock option plans and their effects on firm performance during Japan’s period of corporate governance reform" Journal of the Japanese and International EconomiesVolume 44June 2017Pages 13-25
Park, T. H., Switzer, L. N., 1995" Bivariate garch estimation of the optimal hedge ratios for stock index futures: A note" Journal of Futures Markets 15 (1), 61–67.
Roll, R. ( 1988 ). R2. J. Finance 43: 541–566.
Sagi Akron 2019 " The optimal derivative-based corporate hedging strategies under equity-linked managerial compensation " Emerging Markets Review, In press, journal pre-proof, Available online 6 September 2019, Article 100631
Steve Lovett, Abdul A. Rasheed, Wanrong Hou 2021 " Stock options, restricted stock, salary, or bonus? Managing CEO compensation to maximize organizational performance" Business HorizonsAvailable online 11 February 2021In press, journal pre-proof
Wenjian He, Liangmin Tan, John Liu, Hongxiao Zhang 2020 " Property rights protection, environmental regulation and corporate financial performance: Revisiting the Porter Hypothesis" Journal of Cleaner ProductionIn press, journal pre-proofAvailable online 14 April 2020Article 121615
Xuelian Baia, Nan Hub, Ling Liuc, Lu Zh ( 2017 ), “Credit derivatives and stock return synchronicity”, Journal of Financial Stability 28 ( 2017 ) PP 79–90
Yujuan Bai, Zhiyuan Pan, Li Liu 2019 " Improving futures hedging performance using option information: Evidence from the S&P 500 index" Finance Research LettersVolume 28March 2019Pages 112-117