رویکرد هوش مصنوعی انقباضی لاسو در پیش‌بینی نقدینگی شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری ومدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول ایران

2 استادیارگروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول، ایران

10.30495/jfksa.2022.19833

چکیده

شرکت‌هایی که دارای جریان وجوه نقد داخلی خوبی هستند کمتر به تأمین مالی خارجی متکی می‌باشند و وام‌دهندگان نیز به این شرکت‌ها به دلیل نقدینگی خوبی که دارند به‌راحتی اعتبار می‌دهند. هدف این پژوهش تحلیل عوامل مؤثر بر نقدینگی با رویکرد هوش مصنوعی و همچنین پیش بینی نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 138 شرکت طی 8 سال از 1390 الی 1397 جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شد. در این پژوهش نسبت وجه نقد عملیاتی شرکت به عنوان متغیر وابسته( نقدینگی) و معیارهای مالی به عنوان متغیر مستقل اولیه در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که بازده دارایی‌ها، کیوتوبین، نسبت سرمایه در گردش، حاشیه سود عملیاتی و سود تقسیمی از بین سایر معیارهای مالی بیشترین تاثیر را بر نقدینگی شرکت با رویکرد متغیر گزینی ریلف دارد و همچنین رویکرد هوش مصنوعی لاسو  توانایی بالایی در پیش‌بینی نقدینگی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران دارد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، مهدی؛ تقی‌زاده، محمدتقی و نصراللهی، طهمورث (1393). بررسی ارتباط بین بازده دارایی‌ها و بازده سهام با مدیریت نقدینگی. اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت، اصفهان.
آقایی، محمدعلی؛ نظافت، احمدرضا؛ ناظمی‌اردکانی، مهدی و جوان، علی‌اکبر (1388). بررسی عوامل موثر بر نگهداری موجودی‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، سال اول، شماره اول و دوم، صص 53 – 70.
بولو، قاسم؛ باباجانی، جعفر و محسنی‌ملکی، بهرام (1391). رابطه بین وجه نقد بیشتر و کمتر از حد بهینه، با عملکرد آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 3(11)، 7-29.
بهرامیان، ربابه؛ رهنمای‌رودپشتی، فریدون و معدنچی، مهدی (1398). کارکرد الگوی مدیریت دارایی ـ بدهی بر درک ارتباط بین ریسک و بازده با نقدینگی. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 10، شماره 40 صفحه 29-56.
جبارزاده‌کنگرلویی، س.د؛ منفرد، م؛ و متوسل، م (1393). "تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی بر تعدیلات اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". راهبرد مدیریت مالی، سال دوم، شماره 4، ص 73-95.
زلقی، حسن و فیروزآبادتپه، فرزانه (1396). بررسی تاثیر برآوردهای حسابداری بر پیش‌بینی عملکرد مالی و نقدینگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های نوین در حسابداری و حسابرسی، دوره 1، شماره 4، ص 155-175.
سجادی؛ حسین؛ حاجی‌زاده، سعید و نیکوکار، جواد (1392). تاثیر هزینه‌های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی. بررسی حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 19(13): 21-42.
مشکی، مهدی و امام‌دوست، زینب (1392). بررسی رابطه بین بازده سهام و وجه نقد نگهداری شده با در نظر گرفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، گرگان.
مصلی، مهسا و مقدم، فرزاد (1399). بررسی تاثیر اهرم مالی بر ریسک و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 29 (3)، ۳۲-۴۲.
ملکیان، اسفندیار و سلمانی، رسول (1394). رابطه ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد (در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران). پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(4)، 55-72.
Abdulrahman Alhassan &Atsuyuki Naka (2020). Corporate future investments and stock liquidity: Evidence from emerging markets. International Review of Economics & Finance Volume 65, January 2020, Pages 69-83.
Akben-Selcuk E, Ayse Altiok-Yilmaz (2017). Determinants of Corporate Cash Holdings: Firm Level Evidence from Emerging Markets from book Global Business Strategies in Crisis: Strategic Thinking and Development (pp.417-428).
Aoun, D. and Hwang, J. (2008). The effect of cash flow and size on the investment decisions of ICT firms: A dynamic approach. Information economics and policy, 20:120-134. 3.
Autukaite, R ; Molay, E. (2010). Cash Holdings, Working Capital and Firm Value: Evidence From France. International Conference of the French Finance Association, Electronic copy available at: http: //ssrn. com.
Basil Al-Najjar. (2013). The financial determinants of corporate cash holdings: Evidence from some emerging markets. International Business Review 22, 77-88.
Díaz,       Antonio, Ana,Escribano (2020). Measuring the multi-faceted dimension of liquidity in financial markets: A literature review, Research in International Business and Finance Volume 51, January 2020, 101079.
Kimmel, P.D, weygandi, J,J,and Kieso,D.E, (2004). Financial accounting tools for business decision making,third edition, john wiley and sons ins
Martínez‐Sola,Cristina Pedro J. García‐Teruel Pedro Martínez‐Solano(2013)Trade credit policy and firm value Accounting & Finance Volume53, Issue3 Pages 791-808.
Mikkelson Wayne H. and Partch M. Megan (2003). Do Persistent Large Cash Reserves Hinder Performance? Journal of Financial and Quantitative AnalysisVolume 38, Issue 2June 2003, pp. 275-294.
Oler, D. and Picconi, M. (2009). Implications of insufficient and excess cash for future performance. Journal of Financial Economics, Vol. 65, pp. 223-247.
Rasmussen, Henrik and Thormann, Andre, The Discounted Cash Flow Terminal Value Model As an Investment Strategy (May 15, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3396505 or http://dx.doi.org/ 10.2139/ssrn. 3396505.