تاثیر اختلالات مدیریتی بر چابکی گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،

2 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

10.30495/jfksa.2022.19832

چکیده

پارادایم چابکی برای ارتقای توانایی در محیط پویا و پیش‌بینی ناپذیری سازمانی مطرح شده است. بی شک می‌توان گفت، سازمان‌هایى می‌توانند به موفقیت دست یابند که از رویکردها و راهبردهایی جدید مانند چابکی استفاده کنند. یکی از مسئولیت‌هایی که از چابکی به منظور کسب موفقیت در قلمرو تصمیمات مالی می‌تواند استفاده کند، مدیران آن واحدهای تجاری است. مسئولیت تهیه و گزارش صورت‌های مالی حسابداری به عنوان هسته اصلی گزارشگری مالی با هیئت مدیره است. لذا هدف این پژوهش بررسی ارتباط اختلالات روانشناختی مدیریتی و چابکی در گزارشگری مالی است. به همین منظور، پنج الگوی ناسازگار شخصیتی به شرح روان‌پریش‌خویی، مهار گسیختگی، عاطفة منفی، گسلش و مخالفت ورزی معرفی شدند. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر، مدیران شرکت‌های ایرانی که در سال 1399 مشغول به کار بوده‌اند، است. با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده و استفاده از جدول مورگان 101 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به کمک نرم افزار PLS  داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل ارتباط اختلالات شخصیتی مدیریتی با چابکی گزارشگری مالی حاکی از آن است که اختلالات شخصیتی مدیریتی با چابکی گزارشگری مالی رابطه‌ منفی و معناداری دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد رابطه بین اختلالات مخالفت ورزی، مهارگسیختگی و روان پریش خویی با چابکی گزارشگری مالی غیر معنادار است. بین گسلش اختلالات و عاطفه منفی با چابکی گزارشگری مالی نیز ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول. (1395)، مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی(PLS-SEM انتشارات نگاه دانش، چاپ اول.
امیری، اسماعیل؛ خدامی پور، احمد؛ کامیابی، یحیی. (1397). اثر رفتارهای کوته‎بینانه و خوش‎بینانه مدیریت بر شفافیت اطلاعات مالی. پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی، 7(2): 141-177.
جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ رادی، یاسر. (1398). بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر شفافیت شرکتی با تاکید بر اثر تعدیلگری ضعف کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 11(1): 55-80.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش. (1395)، مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS ،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
دلشاد، افسانه؛ تهرانی، رضا. (1398). بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی. دانش حسابداری مالی، 6(2): 29-59.
رضازاده، جواد؛ محمدی، عبداله. (1398). توانایی مدیریتی، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(2): 217-238.
زادپرور، فاطمه. (۱۳۹۶). تقلب و سوء رفتارهای مدیران در گزارشگری مالی: مروری بر تحقیقات انجام شده از دیدگاه مالی، نشریه آفاق علوم انسانی، ۱۰، ۳۱-۴۴.
سلطانی، فاطمه. (1393)، ارزیابی میزان چابکی سازمان و عوامل موثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود.
شاه علی، مرجان؛ عبدلی، محمدرضا. (1398). بررسی تاثیرپذیری چسبندگی چشم انداز درآمد آتی از اختلالات ادراکی مدیرعامل. پژوهش های حسابداری مالی، 11(3): 71-96.
عارف نژاد، محسن؛ سپهوند، رضا؛ رحیمی اقدم، صمد. (1399). مدل ارتقای چابکی سازمانی مبتنی بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری. فصلنامۀ علمی مطالعات منابع انسانی، 10(1): 1-26.
غلامرضایی، محسن؛ حسنی، محمد. (1398). تأثیر اختلالات شخصیت بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل. دانش حسابداری، 10(2): 43-76.
کاردان، بهزاد؛ ودیعی، محمدحسین؛ ذوالفقارآرانی، محمدحسین. (1396). نقش تمایلات رفتاری(احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکت. دانش حسابداری، 8(4), 7-35.
کریم‌پور امشلی، سارا؛ بنی‌مهد، بهمن؛ خلیل‌پور، مهدی؛ رمضانی‌فرید، جواد. (1399). تاثیر ماکیاولیسم، عواطف فردی و سبک‌های پردازش اطلاعات بر گزارشگری مالی متقلبانه. پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی، 9(1): 223-256.
مرادی، نعمت الله؛ میری، محسن؛ مهتدی، محمد مهدی. (1399). ارائه الگوی بومی چابکی سازمانی در مراکز تحقیقات صنعتی(مورد مطالعه: یک سازمان نظامی تحقیقاتی در عرصه دریایی). بهبود مدیریت، 14(4): 139-171.
مهرانی، کاوه؛ نظری، هیراد؛ قاسمی فرد، محمدرضا. (1399). توانایی مدیریت و گزارشگری مالی به موقع. پیشرفت‌های حسابداری، 12(1): 323-351.
Abernethy, M. A., & Wallis, M. S. (2019). Critique on the “manager effects” research and implications for management accounting research. Journal of Management Accounting Research, 31(1), 3-40.‏
Altarawneh, M., Shafie, R., & Ishak, R. (2020). CEO Characteristics: A Literature Review and Future Directions. Academy of Strategic Management Journal, 19(1), 1-10.‏
Bamber, L. S., Jiang, J., Wang, I. Y. (2010). What’s my style? The influence of top managers on voluntary corporate financial disclosure. Journal of Accounting Review, 85 (4): 1131–1162.
Brown, D, R., Harvey, D. (2005) An expertimental approach to organizational development, 7th edn. Pearson Prentice Hall, Vol. 26, No. 11, Pp. 247-270.
Corr, P. J. (2010). The psychoticism–psychopathy continuum: A neuropsychological model of core deficits. Personality and Individual Differences, 48(6), 695-703.‏
Denollet, J. (2005). DS-14: Standard assessment of negative affectivity, social inhibition, and type d personality. Psychosomatic Medicine, 67, 89-97.
Gow, I. D., Kaplan, S. N., Larcker, D. F., & Zakolyukina, A. A. (2016). CEO personality and firm policies (No. w22435). National Bureau of Economic Research.‏
Hu, G. X., Pan, J., & Wang, J. (2013). Noise as information for illiquidity. The Journal of Finance, 68(6), 2341-2382.‏
Huang, X., Sun, L. (2017). Managerial ability and real earnings management. Journal of Advances in Accounting, 39: 91-104.
Joyner, K. J., Bowyer, C. B., Yancey, J. R., Venables, N. C., Foell, J., Worthy, D. A., & Patrick, C. J. (2019). Blunted reward sensitivity and trait disinhibition interact to predict substance use problems. Clinical Psychological Science, 7(5(.
Montague, N.R. (2010). The effects of directional audit guidence and estimation uncertainty on auditor confirmation bias and professional skepticism when evaluating fair value estimates. Ph.D. Dissertation, University of South Florida.
Osborne‐Crowley, K., & McDonald, S. (2018). A review of social disinhibition after traumatic brain injury. Journal of neuropsychology, 12(2), 176-199.‏1109-1124.
Shakespeare, C. (2020). Reporting matters: the real effects of financial reporting on investing and financing decisions. Accounting and Business Research, 50(5), 425-442.‏
Svenaeus, F. (2014). Diagnosing mental disorders and saving the normal. American Psychiatric Association, 2013. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed. American Psychiatric Publishing: Washington, DC. 991 pp
Wang, Z., Chen, M.H., Chin, C.L., Zheng, Q. (2017). Managerial ability, political connections, and fraudulent financial reporting. Journal of Accounting and Public Policy, 36: 141-162.
Wendsche, J., & Lohmann-Haislah, A. (2017). A meta-analysis on antecedents and outcomes of detachment from work. Frontiers in psychology, 7, 2072.‏
Wolniewicz, C. A., Tiamiyu, M. F., Weeks, J. W., & Elhai, J. D. (2018). Problematic smartphone use and relations with negative affect, fear of missing out, and fear of negative and positive evaluation. Psychiatry research, 262, 618-623.‏