تأثیر لحن محافظه‌کارانه مدیریت در افشای ریسک بر ریزش قیمت سهام: رویکرد زبان شناختی مبتنی بر لحن افشای اخبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در شرکت­هایی که لحن زبان مدیریت در افشای ریسک­های شرکت، محافظه­کارانه است برای افشای اخبار خوب مرتبط با ریسک، تأیید­پذیری بیشتری لازم بوده و برای افشای اخبار بد ریسک، استاندارد پایین­تری از تأییدپذیری لازم است و این می­تواند احتمال انباشت اخبار منفی در این شرکت­ها را پایین آورده و خطر ریزش قیمت سهام را کاهش دهد. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر لحن محافظه­کارانه در افشای ریسک بر ریزش قیمت سهام می­باشد. دوره­ زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1397 و تعداد نمونه مورد بررسی شامل 167 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می­باشد. فرضیه­های پژوهش با رویکرد داده­های ترکیبی و رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. یافته­ها نشان می­دهد که محافظه­کاری در افشای ریسک به واسطه الزام به تأیید­پذیری نامتقارن برای افشای اخبار خوب و بد ریسک، خطر ریزش قیمت سهام را کاهش می­دهد. همچنین در شرایطی که عدم تقارن اطلاعاتی بالا باشد نقش محافظه­کاری در افشای ریسک در محدود کردن انگیزه­های مدیران برای انباشت اخبار منفی و جلوگیری از ریزش قیمت سهام افزایش پیدا می­کند.

کلیدواژه‌ها


*      تقی­زاده خانقاه، وحید و بادآور نهندی، یونس. (1397). "ارتباط بین کارایی سرمایه­گذاری و خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی." فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، سال 6، شماره 21، ص 56-33.
*      حاجیها، زهره. (1396). "راهبرد تجاری تدافعی و اکتشافی، عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط قیمت سهام." مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 8، شماره 31، ص 94-75.
*      حاجیها، زهره و چناری­بوکت، حسن. (1397). "قابلیت مقایسه صورت­های مالی و خطر سقوط مورد انتظار قیمت سهام." فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال 11، شماره 39، ص 48-37.
*      حیدر­زاده هنزائی، علیرضا و حسین­زاده ظروفچی، غزل. (1398). "بررسی تأثیر استراتژی تجاری و بیش­ارزشیابی بر ریسک سقوط قیمت سهام." فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، سال 12، شماره 44، ص 22-11.
*      خدارحمی، بهروز، فروغ­نژاد، حیدر، شریفی، محمد­جواد و طالبی، علیرضا. (1394). "تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال 4، شماره 3، ص 58-39.
*      خواجوی، شکراله و رحمانی، محسن. (1397). "بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادارا تهران." فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، سال 11، شماره 37، ص 15-1.
*      رمضان­احمدی، محمد، قلمبر، محمد­حسین و درسه، سید صابر. (1398). "بررسی تأثیر معیارهای اعتماد بیش از حد مدیران ارشد بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران." پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 11، شماره 41، ص 123-93.
*      رهنمای­رود­پشتی، فریدون، نیکومرام، هاشم و نونهال­نهر، علی­اکبر. (1391). "ارزیابی تأثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش­های توضیحی حسابداری." فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 19، شماره 2، ص 72-47.
*      عباسی، ابراهیم، شهرتی، علی و قدک­فروشان، مریم. (1393). "بررسی تأثیر محافظه­کاری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران." مجله دانش حسابداری، سال 5، شماره 19، ص 162-141.
*      فندرسکی، علی و صفری­گرائلی، مهدی. (1397). "اثربخشی کنترل­های داخلی و ریسک سقوط قیمت سهام." پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 10، شماره 38، ص 186-169.
*      نمازی، محمد و ابراهیمی­میمند، مهدی. (1395). "بررسی تأثیر ساز و کارهای راهبری شرکت بر افشای ریسک." فصلنامه حسابداری مالی، سال 8، شماره 30، ص 39-1.
*      Ahmed, AS., & Duellman, S. (2011). “Evidence on the Role of Accounting Conservatism in Monitoring Managers’ Investment Decisions.” Accounting & Finance, 51(3): 609-633.
*      Ali, A., Klasa, S.,  &Yeung, E. (2014). “Industry Concentration and Corporate Disclosure Policy.” Journal of Accounting and Economics, 58(2-3): 240-264.
*      Au, S.Y., Qiu, B., & Wu, S.Y.(2019). “Do Risk Factor Disclosures Reduce Stock Price Crash Risk?” , www.ssrn.com
*      Ball, R. (2009). “Market and Political/Regulatory Perspectives on the Recent Accounting Scandals.” Journal of Accounting Research, 47(2): 277–323.
*      Basu, S. (1997). “The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings.” Journal of Accounting and Economics, 24(1): 3–37.
*      Benmelech, E., Kandel, E., & Veronesi, P. (2010). “Stock-based Compensation and CEO (dis) Incentives.” The Quarterly Journal of Economics, 125(4): 1769–1820.
*      Chen, J., Hong, H., & Stein, J. (2001). “Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices.” Journal of Financial Economics, 61(3): 345–381.
*      Chen, X., Ye, Z., Zhou, Z., & Zhang, F. (2017). “CEO Duality and Stock Price Crash Risk; Evidence from China.” Transformations in Business & Economics, 16(2B): 728–741.
*      Del­Gaudio, BL., Megaravall, A.V., Sampagnaro, G., & Verdoliva, V. (2020). “Mandatory Disclosure Tone and Bank Risk-taking: Evidence from Europe.” Economics Letters, 186, Article 108531.
*      De­Souza, J.A.S., Rissatti, J.C., Rover, S., & Borba, J.A. (2019). “The linguistic Complexities of Narrative Accounting Disclosure on Financial Statements: An Analysis Based on Readability Characteristics.” Research in International Business and Finance, 48: 59-74
*      Dobler, M., Lajili, K., & Zeghal, D. (2011). “Attributes of Corporate Risk Disclosure: An International Investigation in the Manufacturing Sector.” Journal of Interrnational Accounting Research, 10(2): 1–22
*      Elshandidy, T., &  Shrives,  P. (2016). “Environmental Incentives and Usefulness of Textual Risk Reporting: Evidence from Germany.” The International Journal of Accounting, 51(4): 464-486.
*      Elzahar, H., & Hussainey, K. (2012).”Determinants of Narrative Risk Disclosures in UK Interim Reports.” Journal of Risk Finance, 13(2): 133–147.
*      Fuller, J., & Jensen, M.C. (2002). “Just Say No to Wall Street: Putting a Stop to the Earnings Game.” Applied Corporate Finance, 14(4): 41–46.
*      Hassan, M. K. (2009). "UAE Corporations-specific Characteristics and Level of Risk Disclosure.” Managerial Auditing Journal, 24(7): 668-687.
*      Hill, P., & Short, H. (2009).”Risk Disclosures on the Second Tier Markets of the London Stock Exchange.” Accounting & Finance, 49(4): 753-780.
*      Hong, H., & Stein, J. (2003). “Differences of Opinion, Short-sales Constraints, and Market Crashes.” Review of Financial Studies, 16: 487–525.
*      Hutton, A.P., Marcus, A.J., & Tehranian, H. (2009). “Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk.” Journal of Financial Economics, 94(1): 67–86.
*      Joseph, K., & Wintoki, M.B. (2013). “Advertising Investments, Information Asymmetry, and Insider Gains”. Journal of Empirical Finance.” 22(1): 1-15.
*      Khan, M., & Watts, L.R. (2009).“Estimation and Empirical Properties of a Firm-Year Measure of Accounting Conservatism.” Journal of Accounting and Economics, 48(2–3): 132–50.
*      Kim, J. B., Yeung, I., & Zhou, J. (2019). “Stock Price Crash Risk and Internal Control Weakness: Presence vs. Disclosure Effect.” Accounting and Finance, 59(2): 1197–1233.
*      Kim, J.B., & Zhang, L. (2014). “Financial Reporting Opacity and Expected Crash Risk: Evidence from Implied Volatility Smirks.” Contemporary Accounting Research, 31: 851–875.
*      Kim, J.B., Wang, Z., & Zhang, L. (2016).”CEO Overconfidence and Stock Price Crash Risk.” Contemporary Accounting Research, 33(4): 1720–1749.
*      Kim. J.B., & Zhang, L. (2016). “Accounting Conservatism and Stock Price Crash Risk: Firm-level Evidence.” Contemporary Accounting Research, 33(1): 412–441.
*      Kothari, S.P., Shu, S., & Wysocki, P.D. (2009). “Do Managers Withhold Bad News?” Journal of Accounting Research, 47(1): 241–276.
*      Krippendorff, K. (2004). “Content  Analysis:  An  Introduction  to  its  Methodology,  2nd  ed,  Sage,  Beverly  Hills.
*      LaFond, R., & Watts, L.R. (2008). “The Information Role of Conservatism.” The Accounting Review, 83: 447–478.
*      Linsley, P.M., & Shrives, P. J. (2005). “Examining Risk Reporting in UK Public Companies.” Journal of Risk Finance, 6(4): 292-305.
*      Linsley, P.M., & Shrives, P.J. (2006) “Risk Reporting: A Study of Risk Disclosures in the Annual Reports of UK Companies.” The British Accounting Review, 38(4): 387-404