بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر رابطه پویای کیفیت سود و بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فشار بازار ارز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

صورت های مالی یکی از مبانی اساسی تصمیم گیری در بازار سرمایه است. صورت های مالی و به ویژه صورت سود و زیان، نشان دهنده نتیجه عملکرد یک واحد تجاری است. در شرایط بحران، شرکت ها به دلیل پایین بودن سود و به دنبال آن کاهش ارزش و پاداش مدیران، انگیزه بیشتری برای مدیریت سود دارند. از این رو بررسی کیفیت سود به خصوص در شرایط بحران اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش رابطه پویای کیفیت سود و بازده شرکت ها و تأثیر بحران های ارزی بر این رابطه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی کیفیت سود حسابداری از سه معیار میزان ارزیابی سود ناخالص، میزان تحقق نقدی سود و مدیریت سود واقعی بهره گرفته شده است. همچنین از شاخص فشاربازار ارز برای سنجش بحران ارزی به عنوان شاخصی از نااطمینانی اقتصادی استفاده شده است. بدین منظور نمونه ای شامل 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1389 تا 1397 به روش حذف سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت مابین معیارهای کیفیت سود و بازده و اثرگذاری معکوس بحران ارزی بر این رابطه بوده است.

کلیدواژه‌ها


*      ابراهیمی، سید کاظم و علی بهرامی نسب و رضا ممشلی (1395)، تأثیر بحران مالی بر کیفیت سود، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 23، شماره 4، صص 415-434.
*      ابراهیمی، سید کاظم و علی بهرامی نسب و رضا ممشلی (1396)، تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی، مجله دانش حسابداری، دوره هشتم، شماره 3، صص 141-165.
*      اعتمادی، حسین و محمد ایمانی برندق (1386)، بررسی رابطه بـین کیفیـت سـود و بـازده سهام شرکت هـای پذیرفتـه شـده بـورس تهران، ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، شماره 26، صص 61-72.
*      ایزدی نیا، ناصر و مصطفی دری سده و مسعود نرگسی (1394)، بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت واقعی سود در دوره های قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران، مجله دانش حسابداری، سال ششم، شماره 21، صص 55-81.
*      ایزدی نیا، ناصر و سید یاسر نظر زاده (1388)، بررسی ارتباط کیفیت سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله توسعه و سرمایه، سال دوم، شماره 3، صص 87-110.
*      بهبهانی نیا، پریسا السادات (1396)، کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره بحران مالی جهانی، راهبرد مدیریت مالی، سال پنجم، شماره 18، صص75-98.
*      بیات، روح اله و شهلا قاسمی فلاورجانی (1394)، دیدگاه سرمایه گذاران حرفه ای درباره برتری جریان های نقدی یا سود، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، سال سوم، شماره 10 ، صص 143-158.
*      جعفرزاده اصل، علیرضا و یونس یادآور نهندی (1396)، تأثیر مدیریت واقعی و مصنوعی سود به عنوان شواهدی از ریسک اطلاعاتی گزارش های مالی حسابرسی شده بر هزینه حقوق صاحبان سهام، دانش حسابرسی، سال 17، شماره 69، صص 81-107.
*      حیدری، حسن و سحر بشیری (1391)، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی. شماره 9، صص 71-92.
*      10)حیدری، حسن و حمیدرضا فعالجو و فاطمه کرمی (1392)، بررسی تجربی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در چهارچوب رهیافت آزمون کرانه ها، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی)، سال سیزدهم، شماره 49، صص 151-176.
*      دستگیر، محسن و احمد گوگردچیان و ستاره آدمیت (1394)، رابطه بین کیفیت سود ( پراکندگی سود) و بازده سهام، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 7، شماره 26، صص 21-37.
*      صفرزاده، محمد حسین (1392)، کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن، پژوهش های حسابداری، شماره 9، صص 125-145.
*      صفرزاده، محمد حسین و رضا واحدیان (1396)، بررسی اثر بحران مالی جهانی بر کیفیت سود، مجله دانش حسابداری، دوره هشتم، شماره 4، صص 37-64.
*      صیدی، حجت اله و مرجانه موحدپور (1394)، بررسی عوامل خاص موثر بر کیفیت سود و قیمت سهام در صنعت ساختمان، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 12، شماره 47، صص 113-140.
*      قوسی، زیبا و سعید اکبرپور(1398)، تأثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکتها، چشم انداز جسابداری و مدیریت، دوره 2 شماره 10، صص 26-38.
*      محمدی اصل، نسرین و غلامرضا منصورفر و کیومرث شهبازی (1397)، بررسی رفتار کیفیت سود در چرخه های تجاری با استفاده از روش رگرسیونی انتقال ملایم پانلی، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 25، شماره 1، صص 113-134.
*      مسیح آبادی، ابوالقاسم و رضا دانشور بنداری (1393)، مروری بر مفهوم کیفیت سود با تاکید بر تحلیل بنیادی، ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری، شماره 8، صص 65-78.
*      Abdullah, S (2020). “Us economic policy uncertainty and GCC stock market performance”.Studies in Business and Economics, Volume 15, Issue 1, pp 223-242.
*      Christou, C & J. Cunado & R. Gupta & C. Hassapis (2017).” Economic policy uncertainty and stock market returns in pacific-rim countries: Evidence based on a Bayesian Panel VAR Model”. Journal of multinational financial management, Volume 40, pp 92-102.
*      Clout, J & J.Roger (2016). “Earnings in firm valuation and their value relevance”. Journal of Contemporary Accounting & Economics, Volume 12, Issue 3,  PP 223-240.
*      Cohen, D. and P. Zarowin. (2010). “Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings”. Journal of Accounting and Economics, Vol.50, PP 2-19
*      Griton, L. & D. Ropper. (1977). “A Monetary Model of Exchange Market Pressure Applied to The Postwar Canadian Experince”. American Economic Review,Vol. 67,PP. 537-548.
*      Kin, L & F.Ramos & R.Rogo (2017).”Earnings management and annual report readability”. Journal of Accounting and Economics, Volume 63, Issue 1, PP 1-25.
*      Lin, L & R. Morris & H. Kang & Q. Tang. (2013). “Information asymmetry of fair value accounting during the global financial crisis”. Journal of Contemporary Accounting and Economics. Vol 9, pp.221-236.
*      Riel, S. & C. Tano (2014). “The Impact of the Global Financial Crisis on Audit; a Study of Publicly Listed Swedish Firms”. Master thesis, Business and Economics.
*      Tamara, A & K. Jones  &J. Brazel & S. Showalter (2017).” Audit time pressure and earnings quality: An examination of accelerated filings”. Accounting, Organizations and Society, Vol 58, PP 50-66.
*      Tanner, E (2002).”Exchange market pressure, currency crises, and monetary policy: additional evidence from emerging markets.” IMF working paper.
*      Turegun, N (2020) .” Does financial crisis impact earnings management? Evidence from Turkey”. The journal of Corporate Accounting and Finance, Vol 31, PP 64–71.
*      Weymark, D (1995). “Estimating Exchange Market pressure and the Degree of Exchange Market intervention for Canada”. Journal of international Economics. Vol. 39, PP. 273-295