آزمون سرایت نوسانات قیمت دارایی‌های فیزیکی به صنایع منتخب بورسی (کاربردی از رهیافت فضا حالت و مدلARDL)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشکده حقوق و علوم اداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه پیام نور، بیرجند، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، آزمون سرایت‌ نوسانات قیمت‌ دارایی‌های فیزیکی به بازده صنایع منتخب بورسی شامل صنعت شیمیایی، دارویی، غذایی، ساختمانی و فلزات اساسی می‌باشد. به این منظور اطلاعات شاخص بازده صنایع منتخب، نرخ دلار، قیمت سکه بهار آزادی(نماینده بازار طلا)، قیمت نفت خام ایران و قیمت مسکن از نیمه آذرماه سال 1387تا اسفند سال 1397 با تواتر روزانه تهیه گردیده و با‌‌ بکارگیری روش واریانس ناهمسانی شرطی و رهیافت فضا حالت و فیلتر کالمن، انحراف معیار شرطی بازده‌ها به عنوان معیار نوسانات منظور می‌شود. سپس با استفاده از روشARDL ، چگونگی سرایت نوسانات قیمت دارایی‌های فیزیکی به شاخص بازده صنایع منتخب تشریح شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد صنعت مواد شیمیایی از نوسانات بازار ارز، مسکن و طلا، صنعت مواد دارویی از نوسانات بازارهای نفت، ارز و مسکن، صنعت مواد ساختمانی از نوسانات بازار ارز، صنعت مواد غذایی از نوسانات بازار نفت و صنعت فلزات اساسی از نوسانات بازار طلا در سیستم خطی سرایت‌‌پذیری دارند که شواهدی مبتنی بر عدم کارایی اطلاعاتی در صنایع بورسی اوراق بهادار تهران را ارائه می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


*      بردبار، نوشین، حیدری، ابراهیم(1396)"اثر نوسانات قیمت جهانی نفت بر بازده سهام صنایع انرژی بر در ایران"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره27، صفحات 205-178
*      پریور، اورانوس، حسنی،م حبوبه(1396)"ارزیابی پویایی های رابطۀ بازار ارز، بازار سهام و بازار مسکن در ایران، با استفاده از یک مدل گارچ چندمتغیره"، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، سال هشتم، شماره چهاردهم، صفحات29-17
*      توکلیان، حسین، اعتمادی، سیدامیر، تهرانی،ر ضا(1395)"بررسی سرریز تلاطم بازده شاخص قیمت نفت برنت بر بازده شاخص‌های کل و صنایع مرتبط با قیمت نفت در بازارهای مالی ایران و آمریکا با استفاده از مدل ام-گارچ"، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران،سال ششم، شماره 21، صفحات61-33
*      تهرانی، رضا، سیدخسروشاهی، سیدعلی (1396) "انتقال نوسان و اثر متقابل بازارهای سهام، ارز و طلا"، چشم انداز مدیریت مالی، شماره هجدهم، صفحات 31-9
*      حسنی، اشبان، انتظار، الناز (1398) "بررسی میزان تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی قیمت سهامو بهینه سازی سبد سرمایه گذاری"، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، سال هشتم، شماره سی یکم، صفحات 247-225
*      حسینی، چیا (1395) "بررسی تاثیر شوک‌های قیمت نفت بر نوسان‌پذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، پردیس فارابی دانشگاه تهران
*      حیدری، حسن، محمدزاده، یوسف، رفاح کهریز، آرش(1397)"بررسی تأثیر نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت مارکف سوئیچینگ"، فصلنامه علمی‌ پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال ششم، شماره دوم، شماره پیاپی21، صفحات 56-35
*      دوراندیش، آرش، شریعت، الهام، ارزنده، ندا(1393)"بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار"، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 28، شماره 2، صفحات184-177
*      ذوالفقاری، مهدی(1398)"بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش معاملات سهام در بورس اوراق بهادار"، سازمان بورس اوراق بهادار، معاونت توسعه مدیریت تحقیق و توسعه
*      رضاقلی‌زاده، مهدیه، آقایی، مجید(1396"سرایت پذیری نوسانات بازار جهانی نفت و شاخص قیمت سهام صنایع شیمیایی(رویکردVAR-BEKK-)"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، جلد سیزدهم، شماره54، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، صفحات32-1
*      رضاقلی زاده، مهدیه، آقایی، مجید(1397)"مقایسه تأثیرپذیری بازدهی سهام صنایع منتخب صادراتی و وارداتی از نوسانات نرخ ارز"، پژوهش‌های اقتصاد پولی، مالی، دوره جدید سال بیست و پنجم، شماره 15، صفحات131-93
*      سلیمانی، سیروس، فلاحتی، علی، رستمی، علیرضا(1395)"اجزاء موقت و دائمی بازدهی سهام: کاربردی از مدل های فضا–حالت با واریانس ناهمسانی راه گزینی مارکف"، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 25، صفحات90-70
*      سوری، علی (1392)، اقتصاد سنجی. تهران. انتشارات فرهنگ شناسی
*      فلاحی، فیروز، جهانگیری، خلیل(1394)"آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران"، پژوهش‌های اقتصاد پولی و مالی، دوره جدید سال بیست و دوم ، شماره 10، صفحات 83-61
*      گجراتی، دامودار.(1377). مبانی اقتصادسنجی، ترجمه حمید ابریشمی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
*      نوروزی‌فر، طاهره، فتاحی، شهرام، سهیلی، کیومرث (1398) "اثر تحریم بر میزان وابستگی بازار نفت و بازار مالی (رویکرد وابستگی اکستریمال)"، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال سیزدهم ،شمارره یک، پیاپی 45، صفحات 17-1
*      نیکومرام، هاشم، پورزمانی، زهرا، دهقان، عبدالمجید (1394) "بررسی سرایت تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی(صادرات و واردات محور)"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هشتم، شماره بیست و پنجم، صفحات 18-1
*      Achraf Ghorbel,et(2014),“Behavioral explanation of contagion between oil and stock markets”, International Journal of Energy Sector Management,
*      Arouri.(2015),”World gold prices and stock returns in China: Insights for hedging and diversification strategies”, Economic Modelling ,Volume 44, January 2015, Pages 273-282
*      Gokmenoglu,K.K.,&Fazlollahi,N(2015)“The Interactions among Gold, Oil, and Stock Market: Evidence from S&P500”.Procedia Economics and Finance, 25, 478-488.
*      Gujarat, Damodar(1998).Econometric, translated by Hamid Abrishami, Tehran, Tehran University Press. . (in persian)
*      Mehmet Balcilar, Zeynel bidin Ozdemir ,Huseyin Ozdemi.(2018)” Dynamic return and volatility spillovers among S&P 500, crude oil and gold”Eastern Mediterranean UniversityDepartment of Economics,
*      Partalidou, &  e.l(2016) ,”The impact of Gold, Bond, Currency, Metals and Oil markets on the USA stock market”, International Journal of Energy Economics and Policy, Econjournals, vol. 6(1), pages 76-81.
*      Satish Kumara, Ashis Kumar Pradhanb, Aviral Kumar Tiwarib,c, Sang Hoon Kangd,(2019).” Correlations and volatility spillovers between oil, natural gas, and stock prices in India” Resources Policy, Volume 62, Pages 282-291
*      WeijuXu,Feng Ma,Wang Chen, Bing Zhang.(2019).” Asymmetric volatility spillovers between oil and stock markets:Evidence from China and the United States” Energy Economics, Volume 80, Pages 310-320
*      www.amar.org.ir
*      www.cbi.ir
*      www.databank.mefa.ir/data