تحلیل تضاد بین سهامداران، وام‌دهندگان و دولت در تقسیم سود نقدی با رویکرد نظریه بازی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، دانشکده پردیس البرز ، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

2 استاد و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، دانشکده پردیس بین المللی کیش ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

چکیده

موضوع تقسیم سود نقدی شرکت­ها از بحث برانگیزترین مفاهیم مطرح در حوزه مالی و سرمایه­گذاری بوده و توجه اقتصاددانان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. به همین جهت در این پژوهش به دنبال آن هستیم که رابطه بین سهامداران، وام­دهندگان و دولت را در رابطه با سیاست تقسیم سود نقدی به کمک نظریه بازی­ها تحلیل کنیم. بازی میان این سه بازیکن از نوع بازی ایستای محض با اطلاعات کامل و جمع غیر صفر بوده و هر بازیکن دارای سه استراتژی کاهش در میزان سود نقدی پرداختی، افزایش و حفظ وضع موجود می­باشد. تعادل ناش بازی میان این سه بازیکن نقطه­ای است که در آن سهامداران مایل به حفظ وضعیت موجود، و دولت و وام­دهندگان مایل به کاهش در میزان سود نقدی هستند. اما تصمیم مدیریت ممکن است چیزی غیر از نقطه تعادل باشد، چراکه اعضای هیات مدیره و سایر مدیران به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط سهامداران تعیین می­گردند و در نتیجه نظر آنها بر بقیه ارجح­تر است.

کلیدواژه‌ها


*      ابراهیمی، محسن. (1396). قانون مالیات­های مستقیم، تهران، انتشارات هرمس.
*      بنی مهد، بهمن؛ مرادزاده­­ فر، مهدی؛ شجاعی باغینی، زهرا. (1393). «محافظه کاری حسابداری و تضاد منافع میان سهامداران و اعتبار دهندگان در تقسیم سود». فصلنامه حسابداری مالی، دوره 6، شماره 21، مبارکه، 175-194 .
*      تهرانی، رضا. (1393). مدیریت مالی. تهران، انتشارات نگاه دانش.
*      جبارزاده کنگرلوئی، سعید؛ متوسل، مرتضی. (1391). «تئوری ارضای سهامدار و روش شناسایی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود در بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون توبیت». فصلنامه دانش سرمایه­گذاری، دوره 1، شماره 3، تهران، 81-104.
*      سبزه، مجید؛ تهرانی، رضا؛ مومنی، منصور؛ کارگری، یاسر و صارمی، محمود. (1398). «بررسی تضاد بین ذیتفعان شرکت در ارتباط با استراتژی­های تقسیم سود نقدی با رویکرد AHP». فصلنامه پژوهش­های کاربردی در مدیریت و حسابداری، دوره 4، شماره 16، تهران، 38-53.
*      عبدلی، قهرمان. (1395). نظریه بازی­ها وکاربردهای آن، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
*      عرفانی، محمود. (1389). حقوق تجارت(جلد دوم)، تهران، انتشارات جنگل.
*      قالیباف اصل، حسن؛ بابالویان، شهرام؛ مسجد موسوی، میرسجاد. (1396). مدیریت مالی پیشرفته، تهران، انتشارات بورس.
*      کرمی، غلامرضا؛ مهرانی، ساسان؛ اسکندر، هدی. (1389). «بررسی تئوری نمایندگی و تئوری علامت­دهی در سیاست­های تقسیم سود: نقش سرمایه­گذاران نهادی».  مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره 2، شماره 2، شیراز، 109-132 .
*      گلستانی، شهرام؛ دلدار، مصطفی؛ سیدی، سید جلال؛ جعفری شورچه، سیدحبیب. (1393). «رابطه نرخ موثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران». فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، دوره 22، شماره 70، تهران، 181- 204.
*      مدرس، احمد؛ عبداله زاده، فرهاد. (1382). مدیریت مالی(جلد دوم)، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
*      مشایخ، شهناز؛ عبدالهی، مهین. (1390). «بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته در بورس و اوراق بهادار تهران». مجله پژوهش­های حسابداری مالی، دوره 3، شماره 10، اصفهان، 71-86 .
*      نوروش، ایرج؛ مهرانی، ساسان؛ کرمی، غلامرضا؛ مرادی، محمد. (1387). حسابداری مالی(جلد دوم). تهران، انتشارات کتاب نو.
*      Baker, K.; Powell, G. (2005). Understanding Financial Management. USA, Wiley-Blackwell Publishing.
*      Baker, M.; Wurgler, J. A. (2004). “Catering Theory of Dividends”. Journal of finance, 59, 1125-1165 .
*      Bertrand, M.; Schoar, A. (2003). “Managing with Style: the Effect of Managers on Firm Policies”. Quarterly Journal of Economics, 118, 4, 301-330 .
*      Black, F. (1976). “The Dividend Puzzle”. Journal of Portfolio Management, 2, 5-8 .
*      Bradford, W.; Cheu, C.; Zhu, S. (2013). “Does Conservative Accounting Matter to Cash Dividend Policy?” Research Paper Presented to the American Accounting Association Annual Conference, California, USA.
*      Deshmukh, S.; Goel, A.; Howe, K. (2013). “CEO Overconfidence and Dividend Policy”. Finance Intermediation, 22, 3, 440-463 .
*      Fidrmuc, J.P.; Jacob, M. (2010). “Culture, Agency Costs, and Dividends”. Journal of Comparative Economics, 38, 321-339.
*      Francis, B.; Hasan, I.; John, K.; Song, L. (2011). “Corporate Governance and Dividend Payout Policy: A Test Using Antitakeover Legislation”. Financial Management, 40, 1, 83-112 .
*      Hackbarth, D. (2008). “Managerial Traits and Capital Structure Decisions”.
*      Heaton, J. (2002). “Managerial Optimism and Corporate Finance”. Financial Management, 31, 2, 33-45.
*      Jensen, M. C. (1986). “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Take Overs”. American Economic Review, 76, 2, 323-329 .
*      Lai, H.; Lin , S.; Hsu, A.; Chang, C. (2017). “Share Repurchase, Cash Dividend and Future Profitability”. International Journal of Organizational Innovation, 9, 1, 101-109.
*      Lee, J. (2010). “The Role of Accounting Conservatism in Firms` Financia Decisions”. Working Paper, Northwestern University.
*      Liu, C.; Chen, A. (2015). “Do firms Use Dividend Change to Signal Future Profitability? A Simultaneous Equation Analysis”. International Review of Financial Analysis, 37 , 194-207 .
*      Malmendier, V.; Tate, G. (2005). “CEO Overconfidence and Corporate Investment”. European Financial Management, 11, 5, 649-659.
*      Miller, M.; Modigliani, F. (1961). “Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares”. Journal of Business, 34, 411-433 . 
*      Santhosh, R.; Wang; Chan, Ch.; Yu, Y. (2013). “The Role of Financial Reporting Quality in Mitigating the Constraining Effect of Dividend Policy on Investment Dicisions”. The Accounting Review, 88, 3, 1007-1039 .
*      Truong, T.; Heaney, R. (2007). “Largest Shareholder and Dividend Policy Around the World”. The Quarterly Review of Economics and Finance, 47, 667-687 .
*      Watts, R. (2003). “Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications”. Accounting Horizons, 17, 3, 207-221