شناسایی بی‌ثباتی در نظام بانکی ایران با استفاده از الگوهای چرخشی مارکوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در چارچوب تعریف ثبات مالی و ریسک سیستمیک، بروز پدیده‌هایی نظیر هجوم بانکی، وحشت بانکی و سقوط اعتباری را می‌توان از مصادیق بی ثباتی در نظام بانکی دانست. اغلب مطالعات این حوزه متکی بر وقایع قطعی و پس رویدادی می‌باشند، که این امر در کنار سایر عوامل نظیر عدم‌ توجه به ساختار متفاوت نظام‌های بانکی، عدم ‌بومی سازی شاخص‌ها و ساده سازی بیش از حد الگوهای مورد کاربرد موجب شده تا برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران وقوع رویدادهایی دال بر بی ثباتی بانکی گزارش نگردد، لذا در این کار مطالعاتی با هدف پوشش کاستی‌های مطالعات پیشین و با کاربرد الگوی گارچ چرخشی مارکوف سیستم پیش هشدار دهنده‌ای مبتنی ‌بر رهیافت شاخص فشار بازار پول برای نظام بانکی ایران طراحی شد، که یافته‌ها حاکی از وجود سیگنال‌های از بروز بحران بانکی برای سال‌های 59-1357، 65-1363، 74-1370 و 94-1390 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


*      پور عبادالهان کوچ، محسن. اصغرپور، حسین. فالحی، فیروز. ستار رستمی، همت.(1397)، اندازه‌گیری شکنندگی سیستم بانکی ایران بر اساس شاخص BSFI، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 45.
*      حاجی شاه‌وردی، دنیا. زمردیان، غلامرضا. فلاح شمس لیالستانی، میر فیض. حنیفی، فرهاد.(1397)، طراحی سیستم پیش هشدار دهنده بحران بانکی سیستمیک در نظام مالی ایران با کاربرد زنجیره‌های مارکوفی، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 47.
*      حسین‌زاده یوسف آباد، سید مجتبی. مهرآرا، محسن. توکلیان، حسین.(1397)، نقش صندوق توسعه ملی در کاهش نوسانات اقتصادی ایران رویکرد DSGE، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 41.
*      دیزجی، منیژه. آهنگر گرگری، محدثه.(1394)، تاثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 41.
*      رضایی، محسن(1397)، ارزیابی، علل و پیامدهای عمده بحران اقتصادی در ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 42.
*      سلیمی، احسان و رهبر، فرهاد.(1394)، نقش سیاست‌های پولی و مالی و صندوق توسعه ملی در کاهش اثرات بیماری هلندی در اقتصاد ایران با رویکردDSGE ، فصلنامه مطالعات کاربردی اقتصاد ایران.
*      مهدیزاده، مریم. موسوی جهرمی، یگانه. غالمی، الهام. سرلک، احمد. (1397)، برآورد ضریب فزاینده مالی در ایران با تاکید بر نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 43.
*      منظور، داود و تقی‌پور، انوشیروان.(1395)، تحلیل آثار شوک‌های پولی و مخارج مالی دولت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، تحقیقات اقتصادی، دوره 51، شماره .4
*      Antunes, A. D. Bonfim, N. Monteiro, and P. Rodrigues (2014).“Early Warning Indicators of BankingCrises: Exploring New Data and Tools”. Economic Bulletin Banco de Portugal April 2014.
*      Davis, Philip E.; Karim, Dilruba (2008).“Comparing Early Warning Systems for Banking Crises, Journal of Financial Stability.” Vol. 4 (2008), Iss. 2, pp. 89-120.
*      Fabian Valencia & Luc Laeven (2012).“Systemic Banking Crises Database: An Update.” IMF Working Papers 12/163, International Monetary Fund.
*      Hajishahverdi.D, Zomorodian.G.R, fallah shams.M(2019).“ An Overview on the Literature and History of Systemic Banking Crisis in Iran and Around the World.” International Journal of Finance & Managerial Accounting,
*      Kauko, Karlo (2014). “How to Foresee Banking Crises, a Surveyof Empirical Literature.” Economic Systems (forthcoming).
*      Laeven, L. and Valencia, F. (2018).“Systemic Banking Crises: A New Database.” International Monetary Fund, WP/08/224.
*      Luc Laeven & Fabian Valencia (2013).“Systemic Banking Crises Database.” IMF Economic Review, Palgrave Macmillan, vol. 61(2), pages 225-270, June