بررسی ارتباط محافظه‌کاری و چولگی منفی بازده سهام با تأکید بر سررسید بدهی در مراحل چرخه عمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حسابداری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط محافظه‌کاری و مخاطره سقوط قیمت سهام با تأکید بر سررسید بدهی در مراحل چرخه عمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور اطلاعات صورت‌های مالی 106 شرکت در دوره‌ زمانی 1396-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند‌متغیره با داده‌های ترکیبی استفاده شده است. برای محافظه‌کاری از معیار گیولی و هاین و برای مخاطره سقوط قیمت سهام از معیار چولگی منفی بازده سهام استفاده شد.یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش بیان‌گر این است که بین محافظه‌کاری حسابداری و مخاطره سقوط قیمت سهام ارتباط وجود دارد. به عبارتی اعمال رویه‌های محافظه‌کارانه منجر به کاهش مخاطره سقوط قیمت سهام می‌شود. هم‌چنین یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش بیان‌گر این است که سررسید بدهی بر ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و مخاطره سقوط قیمت سهام نقشی تعدیل‌گر دارد. در مراحل چرخه عمر نیز در مراحل بلوغ و رشد فرضیه‌های فوق تأیید گردید.به عبارتی محافظه‌کاری احتمال ورود ناگهانی انبوه اخبار بد را به بازار کاهش داده و در نتیجه مخاطره سقوط قیمت سهام کاهش می‌یابد. هم‌چنین سررسید بدهی توانایی محافظه‌کاری را به منظور کاهش مخاطره سقوط قیمت سهام افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


*      خدامی پور، احمد؛ حسینی نسب، حجت؛ اشتریان، افشین (1397). تأثیر محافظه‌کاری حسابداری و مالکیت سهام‌داران نهادی بر مدیریت سود با استفاده از قانون بنفورد، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال دهم، شماره 39، ص‌ص: 27-1.
*      زنجیردار، مجید؛ رفیعی، زهرا (1396). تأثیر ضریب واکنش سود بر روابط اعتماد بیش از حد مدیریت و محافظه‌کاری مشروط، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 9، شماره 34، ص‌ص: 135-113.
*      فروغی، داریوش؛ میرزایی، منوچهر (1391). تأثیر محافظه‌کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، دوره چهارم، شماره 2، ص‌ص: 117 – 77.
*      عباسی، ابراهیم؛ شهرتی، علی؛ قدک فروشان، مریم (1393). بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، سال پنجم، شماره 19، ص‌ص: 162 – 141.
*      کردستانی، غلام رضا؛ امیربیگی لنگرودی، حبیب (1387). محافظه‌کاری در گزارش‌گری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MBT به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه‌کاری، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 3، ص‌ص: 106-89.
*      مرادی، جواد؛ ولی پور، هاشم؛ قلمی، مرجان (1390). تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام، حسابداری مدیریت، سال چهارم، شماره 11، ص‌ص: 106 – 93.
*      ملکی، الهام‌السادات؛ ابراهیمی، سیدکاظم؛ جلالی، فاطمه (1398). تأثیر چرخه عمر شرکت‌ها بر سطح محافظه‌کاری، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 11، شماره 44، ص‌ص: 78-59.
*      مهرانی، ساسان؛ محمدآبادی، مهدی (1388). روش‌های اندازه‌گیری محافظه‌کاری، مجله حسابدار، دوره 23، شماره 206، ص‌ص: 63-58.
*      Ball, R., & Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness. Journal of accounting and economics, 39(1), 83-128.
*      Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings1. Journal of accounting and economics, 24(1), 3-37.
*      Benmelech, E., Kandel, E., & Veronesi, P. (2010). Stock-based compensation and CEO (dis) incentives. The Quarterly Journal of Economics, 125(4), 1769-1820.
*      Bleck, A., & Liu, X. (2007). Market transparency and the accounting regime. Journal of Accounting Research, 45(2), 229-256.
*      Board, F. A. S. (2010). Statement of Financial Accounting Concepts No. 8, Conceptual Framework for Financial Reporting. Financial accounting Foundation, Norwalk.
*      Campbell, J. Y., & Hentschel, L. (1991). No news is good news: An asymmetric model of changing volatility in stock returns (No. w3742). National Bureau of Economic Research.
*      Campbell, J. Y., Hilscher, J., & Szilagyi, J. (2008). In search of distress risk. The Journal of Finance, 63(6), 2899-2939.
*      Cao, H. H., Coval, J. D., & Hirshleifer, D. (2002). Sidelined investors, trading-generated news, and security returns. The Review of Financial Studies, 15(2), 615-648.
*      Dickinson, V. (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. The Accounting Review, 86(6), 1969-1994.
*      Feltham, G. A., & Ohlson, J. A. (1995). Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities. Contemporary accounting research, 11(2), 689-731.
*      French, K. R., Schwert, G. W., & Stambaugh, R. F. (1987). Expected stock returns and volatility. Journal of financial Economics, 19(1), 3.
*      Giannetti, M., Burkart, M., & Ellingsen, T. (2011). What you sell is what you lend? Explaining trade credit contracts. The Review of Financial Studies, 24(4), 1261-1298.
*      Gigler, F., Kanodia, C., Sapra, H., & Venugopalan, R. (2009). Accounting conservatism and the efficiency of debt contracts. Journal of accounting research, 47(3), 767-797.
*      Givoly, D., & Hayn, C. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative?. Journal of accounting and economics, 29(3), 287-320.
*      Gregoriou, A., & Skerratt, L. (2007). Does the Basu model really measure the conservatism of earnings?. Available at SSRN 965486.
*      Guay, W., & Verrecchia, R. (2006). Discussion of an economic framework for conservative accounting and Bushman and Piotroski (2006). Journal of Accounting and Economics, 42(1-2), 149-165.
*      Hendriksen, E. S. (2000). Accounting theory:[trans. from English.]/ES Hendreksen, MF Van Breda; ed. prof. IN Sokolov. M.: Finance and Statistics.
*      Hong, H., & Stein, J. C. (2003). Differences of opinion, short-sales constraints, and market crashes. The Review of Financial Studies, 16(2), 487-525.
*      Hutton, A. P., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of financial Economics, 94(1), 67-86.
*      Hansen, J. C., Hong, K. P., & Park, S. H. (2018). Accounting conservatism: A life cycle perspective. Advances in Accounting, 40, 76-88.
*      Khan, M., & Watts, R. L. (2009). Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism. Journal of accounting and Economics, 48(2-3), 132-150.
*      Kim, J. B., & Zhang, L. (2010). Does accounting conservatism reduce stock price crash risk? Firm-level evidence. Unpublished Working Paper, City University of Hong Kong.
*      Kim, J. B., Li, Y., & Zhang, L. (2011a). CFOs versus CEOs: Equity incentives and crashes. Journal of financial economics, 101(3), 713-730.
*      Kim, J. B., Li, Y., & Zhang, L. (2011b). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. Journal of Financial Economics, 100(3), 639-662.
*      Kothari, S. P., Shu, S., & Wysocki, P. D. (2009b). Do managers withhold bad news?. Journal of Accounting research, 47(1), 241-276.
*      LaFond, R., & Watts, R. L. (2008). The information role of conservatism. The Accounting Review, 83(2), 447-478.
*      Mashoka, T. Z., & Abu-hommous, A. A. A. (2018). The Effect of Conservatism on Earnings Quality. Jordan Journal of Business Administration, 14(1).
*      Nagar, V., Schoenfeld, J., & Wellman, L. (2019). The effect of economic policy uncertainty on investor information asymmetry and management disclosures. Journal of Accounting and Economics, 67(1), 36-57.

*      Pae, J., Thornton, D. B., & Welker, M. (2005). The link between earnings conservatism and the price‐to‐book ratio. Contemporary Accounting Research, 22(3), 693-717.

*      Pan, X. (2017). Accounting conservatism, bank lending and firm investment: Evidence from a quasi-experiment of China's stimulus package. Pacific-Basin Finance Journal, 44, 64-79.
*      Qiang, X. (2007). The effects of contracting, litigation, regulation, and tax costs on conditional and unconditional conservatism: Cross-sectional evidence at the firm level. The accounting review, 82(3), 759-796.
*      Rajgopal, S., & Venkatachalam, M. (2011). Financial reporting quality and idiosyncratic return volatility. Journal of Accounting and Economics, 51(1-2), 1-20.
*      Roychowdhury, S., & Watts, R. L. (2007). Asymmetric timeliness of earnings, market-to-book and conservatism in financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 44(1-2), 2-31.
*      Ruch, G. W., & Taylor, G. (2011). Accounting conservatism and its effects on financial reporting quality: a review of the literature. Online: http//www. ssrn. com.

*      Wang, R.Zh., 2013. Operating Risk and Accounting Conservatism: An Empirical Study, The International Journal of Business and Finance Research, 7 (1), 55-68.

*      Watts, R. L. (2003a). Conservatism in accounting part I: Explanations and implications. Accounting horizons, 17(3), 207-221.
*      Zhu, W. (2016). Accruals and price crashes. Review of Accounting Studies, 21(2), 349-399