بررسی نظریه محبوبیت در بازار مالی ایران و رابطه آن با نوسانات بازده سهام و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه سهام در مباحث مالی و حسابداری و واکنش سرمایه گذاران به سهام شرکت ها در دوره های مختلف، در پژوهش حاضر به بررسی نظریه محبوبیت در بازار مالی ایران و رابطه آن با نوسانات سهام و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای این منظور، تعداد 179 شرکت در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1389 الی 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی با طراحی پس رویدادی و از نظر روش استنتاج از جمله پژوهش های توصیفی – استقرایی می باشد که برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی با استفاده از نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در پژوهش نشان می دهد محبوبیت سهام با بازده سهام، نوسانات سهام و ضریب بتای شرکت ها دارای ارتباط مثبت و معناداری می باشد. به عبارت دیگر، محبوبیت سهام می تواند بازده سهام، نوسانات سهام و ضریب بتا را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


*      ابزری، مهدی. صمدی، سعید. تیموری، هادی.(1389)" بررسی عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی.  دانشگاه اصفهان. نشریه روند. شماره 54و55. صص123-152.
*      ایزدی نیا، ناصر. رامشه؛ منیژه. یادگاری، سـعید (1391). پیش بینـی جهـت بـازده سـهام براساس حجم معاملات سهام. فصلنامه علمـی پژوهشـی حسـابداری مـالی. سـال چهـارم. شماره. 16زمستان. صص91-16.
*      آلودری، قاسم. مقدم،جواد. رضوانی فرد، سعید. مقدم، مهدی (1390) بررسی ارتباط همزمان و پویای حجم معاملات و بازده سهام با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری. فصلنامه بورس اوراق بهادار. شماره15. صص27-41.
*      بدری، احمد. کوچکی، احمد،(1392) حجم معاملات و بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تحلیل مالی رفتاری. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی. سال پنجم. شماره18. صص1-24.
*      بدری،احمد. محمدایمنی فر،(1390) تحلیل واشکافانه ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن: شواهدی از بورس اوراق بهادار. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبایی. شماره30. صص58-37.
*      صدیقی، سمانه. محسنی؛ رضا،(1394)، بررسی دامنه نوسانات قیمت سهام، بازده، حجم معاملات: مبتنی بر الگوهای نااطمینانی. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع. صص1-11.
*      طالب نیا، قدرت الله. زارع نیکوپرور یزدی، محمود (1389) بررسی تأثیر متغیرهای مالی شرکت ها بر حجم معاملات آن ها در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی. دوره12. شماره29. صص79-98.
*      فروغی،داریوش. مظاهری ،اسماعیل(1390)"توانایی سود و جریان های نقدی عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"پژوهش های حسابداری مالی. سال اول. شماره اول و دوم. صص16-1.
*      قالیباف اصل، حسن. فیروز خانی، حسین (1390)، بررسی آثار توقف موقت معاملات برگردش سهام(معیار محبوبیت) نوسان پذیری و کشف قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار. شماره14. ص14.
*      قائمی ، محمدحسین . طوسی، سعید (1384) بررسی عوامل موثر بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیام مدیریت ، شماره 81 و 88. صص880-80 .
*      قربانی، هانیه؛(1395)، بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارافرینی و نوآوری های باز. صص1-11.

*      Chiang, Ch., Chuang, S., Louis, H., (2016), Insider trading, stock return volatility, and the option market’s pricing of the information content of insider trading

*      Gorgul et al. (2014) Investigate the Relationship Between Stock Returns and Trading Volume..”Review of Economics and Statistics. (2014).pp:157-268.

*      Ibbotson, R.G., and D.Y.-J. Kim.(2014). “Risk and Return withinthe Stock Market.” Working Paper, Zebra Capital. PP:7-18.
*      Idzorek, T., J.X. Xiong, and R.G. Ibbotson. (2014),“The LiquidityStyle of Mutual Funds.” Financial Analysts Journal, November/December. pp. 38-53.
*      Pathirawasam. C.(2014), The Relationship Between Trading Volume and Stock Returns. Journal of Finance. PP1-9.
*      Salvador, E., Floros, Ch., (2016), Volatility, trading volume and open interest in futures markets. International Journal of Managerial Finance. Vol. 12Issue:5. pp.629-653.
*      Tapa, A., Hussain, M., (2016), The Relationship between Stock Return and Trading Volume in Malaysian ACE Market, International Journal of Economics and Financial Issues, 4(1),232-245.