نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی

2 استاد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی،

4 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی

چکیده

معاملات بر خط تحولی بزرگ در داد و ستدهای بازار سرمایه به شمار می رود که دسترسی آسان و کاهش هزینه معاملات را به همراه داشته است. پژوهش حاضر سعی دارد رفتار بازار سرمایه اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را قبل و پس از اجرایی شدن معاملات برخط یا معاملات آنلاین مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران است که از سال فروردین 1388 تا اسفند 1391 در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران حضور داشته و در بازه مذکور، در هر ماه حداقل یکبار معامله شده باشند. با توجه به محدودیت های فوق، در مجموع 3792 مشاهده شرکت – ماه که شامل 79 شرکت فعال طی دوره پژوهش بوده، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که وجود معاملات بر خط اثر مثبت و معنی داری بر حجم و تعداد معاملات سهام داشته است و لذا موجب افزایش نقدشوندگی بازار شده است. همچنین ایجاد معاملات بر خط باعث کم شدن میزان بازده غیرعادی سهام شده است. هرچند نتایج پژوهش نشان از تاثیر ایجاد سامانه معاملات برخط بر افزایش فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارد.

کلیدواژه‌ها


*      پورحیدری، امید؛ صفی پور افشار، مجتبی؛ تله جردی، علی گودرز؛ صفی پور افشار معصومه (1394). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه حسابرسی و قیمت گذاری کمتر از واقع در عرضه های اولیه. حسابداری مالی. 7 (26). صص 31-51.
*      سعیدی، علی و دادار، ام‌‌البنبن (1389). بررسی رابطه بین نقد‌‌شوند‌‌گی سهام با شاخص نقد‌‌شوند‌‌‌گی دوره‌‌های پیشین در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 6(16).
*      شیخ محمد جواد، محمد حسن صفرپور (1386). بررسی تأثیر دوره سرمایه‏گذاری بر عملکرد شرکت‏های سرمایه‏گذاری شرکت‏های پذیرفتـه شده در بـورس اوراق بهـادار تهران، بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، دوره 14 ،شماره 50 :99 – 118
*      قلیزاده، محمدحسن؛ رمضانپور، اسماعیل؛ موسوی نیا، سیدمرتضی و رنجی، فریبرز (1395). تاثیر معاملات برخط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران). پژوهش های حسابداری مالی. 1 (27). صص 91-111
*      نصیرزاده، فرزانه و موسوی گوکی، سیدعلی (1396). بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت. مجله دانش حسابداری. دوره 9، شماره 3، مقاله آماده انتشار.
*      Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock return: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5, 31–56.
*      Barber, B. and T. Odean, (2002). Do the slow die first? Review of Financial Studies 15, 455-487.
*      Chan, H.W. Faff, R.W. (2005). Asset Pricing and the Illiquidity Premium. The Financial Review, 40, 429-458.
*      Choi, J., D. Laibson and A. Metrick, (2002) .How does the Internet affect trading? evidence from
*      Chung, K.H. Elder, J. Kim, J.C. (2010). Corporate Governance and Liquidity. Journal of financial and quantitative analysis, 45(2), 265-291.
*      Copeland, T., and D. Galai, (1983). Information effects on the bid-ask spread, Journal of Finance 38, 1457-1469.
*      Datar, V. T.  Naik, N.Y. and Radcliffe, R (1998). Liquidity and stock returns: An alternative test. Journal of Financial Markets, 1, 203-219.
*      Glosten, L., and P. Milgrom, (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with
*      heterogeneously informed traders, Journal of Financial Economics 14, 71-100.
*      investor behavior in 401(k) plans, Journal of Financial Economics 64, 397-421.
*      Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of Financial Economics, 82, 631–671.
*      Shiller, R., (2000). Irrational Exuberance, Princeton University Press, Princeton, NJ.
*      Stoll, H., (1978). The supply of dealer services in securities markets, Journal of Finance 33, 1133-1151.
*      Thaler, R., (1999). The end of behavioral finance, Financial Analysts Journal 55 (4), 12-17.
Yan, X. S., & Ferris, S. P. (2004). Volatility, Returns and Liquidity: The Relation Between Online Trading and Stock Market Behavior. Working paper, University of Missouri–Columbia