ترکیب مدل CAMEL و دوپانت جهت بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر ارتقای کیفیت دارایی‌های بانک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار و عضو هیأت علمی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

چکیده

بانک‌ها با توجه به ماهیت فعالیت‌هایشان در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند و مدیریت ریسک یکی از فعالیت‌های ضروری در اداره این موسسات می‌باشد. سودآوری ضعیف، پایین بودن کفایت سرمایه ، نقدینگی کم و همچنین کیفیت دارایی پایین سبب افزایش شکنندگی سیستم بانکی می‌شود. یکی از منابع قابل توجهی از ریسک، وجود پرتفوی وام ریسکی و دارایی‎های سمی در سیستم بانکی است که به نوبه خود پیامدهای منفی در تراز مالی بانک ها دارد. در تحقیق پیشرو با استفاده از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از طریق ترکیب مدل CAMEL و دوپانت، وضعیت مدیریت ریسک را در بانک‌های عضو بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران ارزیابی و رابطه آن با مدیریت دارایی‌های بانک بررسی می‌گردد تا مشخص شود که آیا وضعیت مدیریت ریسک در ایران بر ارتقای کیفیت دارایی‌ها در بانک اثرگذار است یا خیر.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد، بین حاشیه سود خالص بهره‌ای و کفایت سرمایه با کیفیت دارایی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد در حالی که نسبت وجه نقد به سپرده‌های دیداری با کیفیت دارایی رابطه‌ای معکوس دارد

کلیدواژه‌ها


*      نوری بروجردی, پ., جلیلی, م., و مردانی, ف. (1390). بررسیتاثیر تمرکز و سایر عوامل در صنعت بانکداری بر سودآوری بانک‌های دولتی. فصلنامه پول و اقتصاد(شماره5).
*      مشایخی, ب., کاظمی, ر., و سادات بهبهانینیا, پ. (1387). تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 1(شماره 3(پیاپی 3)),23-50.).
*      رضایی, ع., تقی نتاج, غ. ح., و یعقوب نژاد, ا. (1394). تأثیر کیفیت دارایی ها در ریسک تأثیری بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران. سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت.
*      فتاحی, شهرام, رضایی, مهدی, جاهد, طاهره. (1396). تأثیر سلامت بانکی بر سودآوری بانک‌های تجاری: رویکرد رگرسیون پانل آستانه. راهبرد مدیریت مالی 5(1),29-50.
*      طوقانی پور, م., و قاسم پور, ش. (1393). رتبه بندی بانک های عضو بورس و فرا بورس ایران براساس مدل . CAMEL. کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی.
*      عباسقلی‌پور, ‌محسن. (1389). عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک ها. بانک و اقتصاد, 106(1), 24–35.
*      نیکومرام, ه., رهنمای رودپشتی, ف., و هیبتی, ف. (1385). فرهنگ اصطلاحات تخصصی: مهندسی مالی، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، نهادها و بازارهای مالی. دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات.
*      Saksonova, S. (2014). The Role of Net Interest Margin in Improving Banks’ Asset Structure and Assessing the Stability and Efficiency of their Operations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 150, 132–141.
*      Kamali, E., Fallahshams, M., & Seifoddini, J. (2017). Investors' Perception of Bank Risk Management: Multivariate Analysis Techniques. International Journal of Finance & Managerial Accounting, 2(6), 37-45.
*      Sensarma, R., & Jayadev, M. (2009). Are bank stocks sensitive to risk management? The Journal of Risk Finance, 10(1), 7-22.
*      Alhassan, A. L., Kyereboah-Coleman, A., & Andoh, C. (2014). Asset quality in a crisis period: An empirical examination of Ghanaian banks. Review of Development Finance, 4(1), 50–62. JOUR.
*      Onuonga, S. M. (2014). “The Analysis of Profitability of Kenya’s Top Six Commercial Banks: Internal Factor Analysis”. American International Journal of Social Science, Vol. 3, No. 5, pp. 94-103.
*      Achou, F. T., & Tegnuh, N. C. (2007). Bank Performance and Credit Risk Management. Master Degree Project School of Technology and Society. GEN, University of Skovde Press.
*      Gizaw, M., Kebede, M., & Selvaraj, S. (2015). The impact of credit risk on profitability performance of commercial banks in Ethiopia. African Journal of Business Management, 9(2), 59. JOUR.
*      Dincer, H., Gencer, G., Orhan, N., & Sahinbas, K. (2011). A Performance Evaluation of the Turkish Banking Sector after the Global Crisis via CAMELS Ratios. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 24, 1530–1545.
*      Roman, A., & Şargu, A. C. (2013). Analysing the Financial Soundness of the Commercial Banks in Romania: An Approach based on the Camels Framework. Procedia Economics and Finance, 6, 703–712.
Golin, J., & Delhaise, P. (2013). The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and Investors. BOOK, Wiley