تبیین بازده آتی سهام بر پایه نظریه چشم‌انداز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

تصمیم‌گیری در خصوص شیوه تخصیص وجوه به خرید سهام، از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران است. چنین به نظر می رسد که سرمایه‌گذاران تصویری ذهنی از توزیع بازده‌های گذشته سهام ایجاد کرده و براین اساس به ارزیابی سهام بر پایه نظریه چشم‌انداز می‌پردازند. از این رو ارزش نظریه چشم‌انداز به عنوان یکی از عوامل موثر در تبیین بازده سهام، نظر بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ارزش نظریه چشم‌انداز بر بازده آتی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری پژوهش که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است، شامل 104 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1395 می‌باشد. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل فاما و فرنچ (1992) استفاده شده است. برازش مدل پژوهش یک بار با استفاده از داده‌های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی به تفکیک پرتفوهای تدوین شده، انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که ارزش نظریه چشم‌انداز تأثیری منفی بر بازده آتی سهام دارد.

کلیدواژه‌ها


*      برزیده، فرخ، کفاش ‌پنجه‌شاهی، محمد، شریعت‌پناهی، سیدمجید و تقوی‌‌فرد، محمدتقی. (1395)، مدلی جهت قیمت گذاری سهام مبتنی بر نظریه چشم‌انداز، تحقیقات مالی، دوره 18، شماره 1، صص 76-59.
*      ثقفی، علی، فرهادی، روح‌اله، تقوی‌فرد محمدتقی و برزیده، فرخ. (1394). پیش‌بینی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران: شواهدی از تئوری چشم‌انداز، دانش سرمایه گـذاری، سال 4، شماره 15، 32-19.
*      ثقفی، علی، فرهادی، روح اله و تقوی‌‌فرد محمدتقی. (1393). ریسک بتا: شواهدی از تئوری چشم‌انداز، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 12، شماره 45، ص 38-9.

*      خواجوی، شکراله و فعال قیومی، علی. (1394). نظریه دورنما تجمعی و بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 8، شماره 27، ص ص 95-83.

*      کفاش‌پنجه‌شاهی، محمد و برزیده، محمد. (1396). "تأثیر عملکرد گذشته سرمایه‌گذاران بر قیمت سهام براساس نظریه چشم‌انداز"، دانش سرمایه‌گذاری، دوره 6، شماره 23، ص ص 54-39.

*      Bali, T., Cakici, N. and Whitelaw, R. (2011). Maxing Out: Stocks as Lotteries and the Cross-section of Expected Returns, Journal of Financial Economics, 99, pp 427-446.
*      Barberis, N. and M. Huang (2008), Stocks as Lotteries: The Implications of Probability Weighting for Security Prices, American Economic Review, 98, pp 2066-2100.
*      Barberis, N., Mukherjee, A. and Wang B. (2016). Prospect Theory and Stock Returns: An Empirical Test, The Review of Financial Studies, 29 (11), pp 3068-3107.

*      Burton, E. and Shah, S. (2015). Behavioral Finance: Understanding the Social, Cognitive, and Economic Debates, wiley.

*      Benartzi, S. and R. Thaler (1995), Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle, Quarterly Journal of Economics, 110, pp 73-92.

*      Best, M. and Grauer, R. (2016). Prospect Theory and Portfolio Selection, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 11, pp 13-17.

*      Boyer, B., Mitton, T. and Vorkink, K. (2010). Expected Idiosyncratic Skewness, The Review of Financial Studies, 23 (1), pp 169–202.

*      Conrad, J., R. Dittmar, and E. Ghysels (2013). Ex-Ante Skewness and Expected Stock Returns, Journal of Finance, 68, pp 85-124.
*      De Bondt, W. and Thaler, R. (1985). Does the Stock Market Overreact?, Journal of Finance, 40, pp 793-805.
*      Diez-Esteban, J. M., Garcia-Gomez, C.D., Lopez-Iturriaga, F.J. and Santamaria-Mariscal, M. (2017). Corporate Risk-Taking, Returns and the Nature of Major Shareholders: Evidence from Prospect Theory, Research in International Business and Finance, 42, pp 900-911.

*      Ding, D., Charoenwong, CH. Seetoh, R. (2004). Prospect Theory, Analyst Forecasts, and Stock Returns, Journal of Multinational Financial Management, 14 (4-5), pp 425-442.

*      Fama, E. and French, K. (1992). The Cross-section of Expected Stock Returns, Journal of Finance, 47, pp 427-465.
*      Kahneman, D. and A. Tversky (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, Econometrica, 47, pp 263-291.
*      Kumar, A. (2009). Who Gambles in the Stock Market?, Journal of Finance, 64, pp 1889-1933.
*      Tversky, A. and Kahneman, D. (1992), Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty, Journal of Risk and Uncertainty, 5, pp 297-323.
*      Wang, ZH., Su, B., Coakley, J. and Shen, ZH. (2018). Prospect theory and IPO returns in China, Journal of Corporate Finance, 48, pp 726-751