رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش فرین(EVT) و رهیافت ارزش در معرض ریسک (VaR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای مهندسی مالی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت صندوق‌های قابل معامله و پیشرفت آنها در بازارهای مالی، بررسی و رتبه‌بندی آنها بر اساس رویکردی فراتر از مقایسه بازدهی حائز اهمیت است. همچنین با توجه به اینکه دنباله‌های توزیع پهن در داده‌های مالی اهمیت خاصی در اندازه‌گیری ریسک‌های مالی دارد، در این تحقیق با درنظر گرفتن معیار ریسک و رویکرد ارزش در معرض ریسک بر اساس نظریه ارزش فرین و نسبت شارپ تعدیل شده به رتبه‌بندی صندوق‌های قابل معامله پرداخته شده است. برای بررسی کفایت دقت مدل‌های بکار گرفته شده، آزمون‌های نسبت شکست‌های کوپیک، کریستوفرسن را به کار برده‌ایم. به منظور بررسی این هدف، نمونه آماری شامل صندوق‌های ETF که در دوره شهریورماه 1393 تا شهریورماه 1396 در بازار سرمایه فعالیت داشته درنظر گرفته شد. نتایج بررسی نشان‌دهنده توانایی مناسب مدل‌های ارزش در معرض ریسک بر اساس رویکرد GARCH-EVT جهت ارزیابی ریسک این صندوق‌ها است.

کلیدواژه‌ها


*      زمردیان، غلامرضا (1394)، "مقایسه توان تبیین مدل‌های پارآمتریک (اقتصادسنجی) و ناپارآمتریک (مونت کارلو) در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 6،  بهار 1394 ، شماره بیست و دوم، صص: 164-147.
*      زمردیان، غلامرضا (1394)، "مقایسه توان تبیین مدل‌های ناپارآمتریک و مدل‌های شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران"، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، پاییز 1394، دوره 6، شماره 24،  صص: 90-73. 
*      سجاد، رسول؛  شهره هدایتی؛ شراره هدایتی (1393)، "برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، بهار 1393، دوره 3، شماره 9، صص:156-133.
*      کشاورز حداد، غلامرضا؛ حیرانی، مهرداد؛ (1393)، "برآورد ارزش در معرض ریسک با وجود ساختار وابستگی در بازدهی بازارهای مالی: رهیافت توابع کاپولا"، مجله تحقیقات اقتصادی، زمستان 1393، دوره 49، شماره 4، صص: 869-902
*      Aloui, C., Mabrouk, S., 2010. Value-at-risk estimations of energy commodities via longmemory, asymmetry and fat-tailed GARCH models. Energy Policy 38, 2326–2339.
*      Arouri, M., Lahiani, A., Lévy, A., Nguyen, D.K., 2012b. Forecasting the conditional volatility of oil spot and futures prices with structural breaks and longmemory models. Energy Econ. 34 (1), 283–293.
*      Baillie, R., Bollerslev, T., Mikkelsen, H., 1996. Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. J. Econ. 74, 3–30.
*      Basel Committee on Banking Supervision, 1996. Supervisory framework for the use of “backtesting” in conjunction with the internal model-based approach to market risk capital requirements. Bank for International Settlements, Basel, Switzerland.
*      Basel Committee on Banking Supervision, 2004. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Bank for International Settlements, Basel,Switzerland.
*      Baur, D.G., McDermott, T.K., 2010. Is gold a safe haven? International evidence. J. Bank. Finance34, 1886–1898.
*      Bollerslev, T., 1986. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. J. Econ. 31,307–327.
*      Browne, F., Cronin, D., 2010. Commodity prices, money and inflation. J. Econ. Bus. 62, 331–345.
*      Engle, R.F., 1982. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of UK inflation. Econometrica 50, 987–1008.
*      Engle, R.F., Bollerslev, T., 1986. Modelling the persistence of conditional variances. Econ. Rev. 5, 1–50.
*      Aas, K., & Berg, D. (2009). Models for construction of multivariate dependence a comparison study. European Journal of Finance, 15(7–8), 639–659.
*      Embrechts, P., Lindskog, F., & McNeil, A. (2003). 8 modelling dependence with copulas and applications to risk management. In S. T. Rachev (Ed.), Handbook of heavy tailed distribution in finance (pp. 329–384). Elsevier.
*      Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007.
*      Frees, E.W., Carriere, J., & Valdez, E. (1996). Annuity valuation with dependent mortality. The Journal of Risk and Insurance, 63(2), 229–261.
*      Laurent Favre and Jose-Antonio Galeano. Mean-Modified Value-at-Risk Optimization with Hedge Funds. Journal of Alternative Investment, Fall 2002, v 5.
*      Shivangi Agarwal, Nawazish Mirza(2017) A study on the risk-adjusted performance of mutual funds industry in India. Review of Innovation and Competitiveness, V3, i1
*      Arora, Kavita (2015). Risk-Adjusted Performance Evaluation of Indian Mutual Fund Schemes. SAGE Publications 19.1: 79-94.
*      Patel, Mahesh K and Kalpesh P. Prajapati.(2012), Comparative Study On Performance Evaluation of Mutual Fund Schemes Of Indian Companies, Researchers world, Journal of Arts, Science & Commerce Vol-III, Issue3(3),: 47-59