رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها (اثر چرخه تجاری) در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،گرایش مالی، واحدعلوم و تحقیقات قزوین، دانشگاه ازاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

تشخیص عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت و تحلیل آن در گذشته  و پیش بینی این عوامل در آینده برای تصمیم گیری در عرصه مالی بسیار مهم است. از عوامل مهمی که در تعیین چگونگی عملکرد شرکت ها و مؤسسات نقش حیاتی را بازی می کنند، می توان به ساختار سرمایه و استراتژی  شرکت ها اشاره نمود. هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیرگذاری چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت ها و  تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد آنهاست. در یک مطالعه توصیفی- همبستگی با انتخاب شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1383 تا 1394 ( جمعا 71 شرکت )به بررسی این رابطه پرداخته شده است. برای تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی پانل و نرم افزار8 Eviews استفاده شده است. نتایج به دست آمده دلالت بر عدم تأثیر معنادار چرخه تجاری بر ساختار سرمایه و تأثیر منفی و معنادار ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت در چرخه های مختلف تجاری است.

کلیدواژه‌ها


*      ابزری، مهدی؛ دستگیر، محسن و قلیپور، علی. (1386). فصلنامه بررسی­های اقتصادی، دوره 4، شماره 4، 89-73.
*      اعتمادی، حسین و منتظری، جواد. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر رقابت بازار تولید. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 20، شماره 3، 26-1.
*      پورزمانی، زهرا؛ جهانشاد، آزیتا؛ نعمتی، علی و فرهودی زارع، پروین. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در شرکتها. پژوهشنامه حسابداری و مالی، 26-46.
*      ستایش، محمدحسین و کارگر فرد جهرمی، محدثه. (1390).  بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه. فصلنامه پژوهش های تجربی حسبداری مالی، سال اول، شماره اول، 10-31.
*      گرد، عزیز؛ وقفی، حسام و فکوری، محسن. (1393). بررسی رابطه بین معیارهای اهرم مالی(ساختار سرمایه) و معیارهای ارزیابی عملکرد. دوره 4، شماره 3، 18-1.
*      Aleebrahim, P. and Seyed abid.S (2014). The impact of capital structure on firm performance: An empirical investigation of restaurant firms. International Journal of Hospitality Management, 26(3)(3), 502-516.
*      Bandyopadhyay, A., & Barua, N. M. (2016). Factors determining capital structure and corporate performance in India: Studying the business cycle effects. The Quarterly Review of Economics and Finance, 61, 160-172.
*      Bandyopadhyay, A., and Barua, N. M.(2016). Factors Determining Capital Structure and Corporate Performance in India: Studying the Business Cycle Effects, Quarterly Review of Economics and Finance.
*      Baum, C.F., Caglayan, M. & Rashid, A. (2016). Capital structure adjustments: Do macroeconomic and business risks matter?. Empirical Economics, Article not assigned to an issue – Online first article.
*      Booth, L., V. Aivazian, A. Demirguc-Kunt & V. Maksimovic. (2001). Capital structures in developing countries. Journal of Finance. 55(1), pp. 87–130.
*      Capon, N., Farley, J. U., & Hoenig, S. (1990). Determinants of financial performance: a meta-analysis. Management science, 36(10), 1143-1159.
*      Casey, E. & O'Toole, C. (2014). Bank Lending Constraints, Trade Credit and Alternative Financing during the Financial Crisis: Evidence from European SMEs. Journal of Corporate Finance, 27, 173-193.
*      Cook, D. & Tang, T. (2010). Macroeconomic conditions and capital structure adjustment speed. Journal of Corporate Finance 16 (1), 73-87.
*      Dasgupta, S., & Titman, S. (1998). Pricing strategy and financial policy. Review of Financial Studies, 1(4), pp. 705-737.
*      Fama, E. F., & French, K. R. (2002). Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt. The review of financial studies, 15(1), 1-33.
*      Ghosh, A., Cai, F., & Li, W. (2000). The determinants of capital structure. American Business Review, 18(2), 129.
*      Modigliani, F., & Miller, M. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. American Economic Review. 48(3), 261–297.
*      Myers, S. C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics. 5(2), 147-175.
*      Nickell, P., Perraudin, W., & Varotto, S. (2000). Stability of rating transitions. Journal of Banking and Finance. 24(1-2), 203-227.
*      Öztekin, Ö. & Flannery, M.J. (2012). Institutional determinants of capital structure adjustment speeds. Journal of Financial Economics, 103 (1), 88-112.
*      Pettit, R.R. & Singer, R.F. (1985). Small business finance: A research agenda. Financial Management, 14 (3), 47-60.