نظریه قیاس اجتماعی و قیمت‌گذاری کمتر از واقع IPO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر آزمون نظریه قیاس اجتماعی در خصوص قیمت‌گذاری کمتر از واقع IPO است. براساس تئوری قیاس اجتماعی مادامی‌که سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری مردد باشند، در مواجهه با اطلاعات جدید به عرف رفتار جامعه و یا رفتار دیگران مراجعه می‌نمایند. بر این اساس، می‌توان استدلال کرد شرکت‌های درگیر IPO و موسسات تامین سرمایه در خصوص ارزش ذاتی IPO با عدم اطمینان مواجه بوده و برای تعیین قیمت عرضه به IPOهای گذشته همان صنعت رجوع می‌کنند. سرمایه‌گذاران نیز به واسطه فقدان سوابق معاملاتی، عملکرد IPOهای گذشته همان صنعت را برای IPO جدید متصور شده و با پیروی جو بازار، از خرد جمعی تبعیت کرده و به سوابق تصمیمات شرایط مشابه رجوع می‌کنند. جهت آزمون نظریه اخیر نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 1382 تا 1394 در چارچوب رگرسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصله موید رابطه معنادار بازدهی غیرعادی IPOها است که به منزله تاثیر عملکرد قیمتی IPOهای گذشته بر عرضه اولیه جدید است. معناداری رابطه میان عوامل بنیادین شامل نسبت‌های قیمت به سود، قیمت به ارزش دفتری، سرمایه به کل دارایی و سرمایه به درآمد عملیاتی IPOهای یک صنعت حاکی از تایید نظریه قیاس اجتماعی در قیمت‌گذاری IPO است.

کلیدواژه‌ها


*      باقرزاده، سعید. (1391). نقش اطلاعات حسابداری در قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های جدیدالورود (IPOS) به بورس اوراق بهادار تهران. رساله دکتری. دانشگاه تهران.
*      عباسی، ابراهیم.، و بالاورد، مهدی. (1388). آزمون پدیده ارزان قیمت‌گذاری عرضه عمومی اولیه سهام و عملکرد بلندمدت آن در بورس تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره 3، 198-217.
*      هیبتی، فرشاد.، و مرادی، زهرا. (1389). قیمت گذاری سهام در عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره  3، شماره  6، 19 -48.
*      یعقوب‌نژاد، احمد.، و تاجیک‌نیا، الهام. (1389). تبیین عوامل مالی و غیرمالی بر عملکرد کوتاه‌مدت عرضه اولیه سهام (IPO) در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره  1، شماره 1، 55 -82.
*      Barry, C., & Jennings, R. (1993). The Opening Price Performance of Initial Public Offerings of Common Stock. Financial Management, 22(1), 54-63.
*      Chambers, D., & Dimson, E. (2009). IPO underpricing over the very long run. Journal of Finance, 64, 1407−1443.
*      Chang, Chih-Hsiang. (2011). IPO underpricing: A social comparison perspective. International Review of Economics and Finance, 20, 367–375.
*      Cho, S. (1992). The Possibility of Failure and the Pricing of Best-Efforts Initial Public Offerings. Quarterly Review of Economics and Finance, 32(2), 30-45.
*      Drake, P., & Vetsuypens, M. (1993). IPO Underpricing and Insurance Against Legal Liability. Financial Management, 22(1), 64-73.
*      Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7, 117−140.
*      Fox, S., & Dayan, K. (2004). Framing and risky choice as influenced by comparison of one's achievements with others: The case of investment in the stock exchange. Journal of Business and Psychology, 18(3), 301−321.
*      Jain, N., & Madhukar, V. (2015). Social comparison behavior of firms and Underpricing of IPOs in India. European Journal of Business and Management, 7(19), 128-136.
*      Katti, S., Phani, B.V. (2016). Underpricing of Initial Public Offerings: A Literature Review. Universal Journal of Accounting and Finance, 4(2), 35-52.
*      Kerins, F., Kutsuna, K., & Smith, R. (2007). Why are IPOs underpriced? Evidence from Japan's hybrid auction- method offerings. Journal of Financial Economics, 85, 637−666.
*      Krishnamurti, C., & Thong, T. Y. (2008). Lockup expiration, insider selling and bid-ask spreads. International Review of Economics & Finance, 17, 230−244.
*      Ljungqvist, A. (2007). IPO underpricing: A survey. Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, New York: Elsevier/North Holland.
*      Ljungqvist, A., Vikram, N., & Rajdeep, S., (2006). Hot markets, investor Sentiment, and IPO Pricing. The Journal of Business, 79(4), 1667-1702.
*      Loughran, T. & Ritter, J. R. (2002). Why Has IPO Underpricing Increased Over Time? Retrieved April 29, 2015, from http://www.econ.yale.edu/~shiller/behfin/2002-04-11/loughran-ritter.pdf
*      Loughran, T., & Ritter, J. R. (2005). Why has IPO underpricing changed over time? Financial Management, 33, 5−37.
*      Loughran, T., Ritter, J.R. & Rydqvist, K. (1994). Initial public offerings: International insights. Pacific-Basin Finance Journal, 2(2-3), 165-199, (Retrieved 2014).
*      McDonald, J. G., & Fisher, A. K. (1972). New-Issue Stock Price Behavior. The Journal of Finance, 27, 97-102.
*      Reilly, F. K., & Hatfield, K. (1969). Investors' Experience with New Stock Issues. Financial Analysts Journal, 25(5), 73-80.
*      Ritter, J., (1991). The long-run performance of initial public offerings. Journal of Finance, 46, 3-27.
*      Rock, K. (1986). Why new issues are underpriced. Journal of Financial Economics, 15, 187−212.
*      Thaler, R. (1985). Mental accounting and consumer choice. Marketing Science, 4, 199−214.
*      Yong, O. (2007). A review of IPO research in Asia: What¢s next? Pacific Basin Finance Journal, 15, 253-275