نااطمینانی سیاست های اقتصادی و بازار سهام ایران با تکیه بر رویکرد تغییر رژیمی مارکف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

از جمله عواملی که سرمایه­ گذاران در تصمیم ­گیری­های خود مد نظر قرار می­دهند، نرخ بازده سهام است. دستیابی به این بازده در شرایطی امکان­پذیر است که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. یکی از جنبه ­های ثبات اقتصادی، ثبات سیاست­های اقتصادی است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می­کند. به­ گونه ­ای که اگر نااطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی وجود داشته باشد، این نااطمینانی موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده­ی اقتصاد خواهد شد و به دنبال آن صاحبان سرمایه دیگر قادر به تصمیم­ گیری برای آینده از جمله سرمایه ­گذاری نبوده و بازار پول و بازار سرمایه با مشکل مواجه خواهد شد. در این مقاله اثر نااطمینانی سیاست­های اقتصادی بر بازده بازار سهام با استفاده از مدل­های خطی و غیرخطی (مارکف سوئیچینگ) طی دوره زمانی 1395-1360 بررسی شده است. در پژوهش فوق از متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ سود حقیقی، نااطمینانی سیاست­های اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده می­شود. یافته­ های مقاله نشان می­دهد که نااطمینانی در سیاست­های اقتصادی موجب کاهش بازده بازار سهام می­شود. همچنین ارتباط بین بازده بازار سهام و نااطمینانی سیاست­های اقتصادی غیرخطی و اثر نااطمینانی بر بازده سهام در رژیم با نوسانات بالا قوی­تر و پایدارتر است. لذا اتخاذ سیاست­های مناسب و پایدار اقتصادی از سوی سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در حوزه پولی و مالی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Abbasian, E., Mahmoudi, V., & Farzanegan. A. (2010). Identification of bubble prices of ordinary shares in Tehran stock exchange using the present value model. Accounting and Auditing Journal. 17 (60): 75-92 [in Persian].
[2] Abooniori, I., & Moshrefi. G. (2006). The effect of macroeconomic indicators on the price index of petrochemical industry in Iran using ARDL model. Quarterly Journal of the Iranian Economic Research Journal. 6 (21): 228-209 [in Persian].
[3] Albaity, M. (2011).  Impact of the monetary policy instrument on Islamic stock market index return. Economics Open- Assessment e-Journal.
[4] Anokye, M., & Tweneboah. G. (2008). Macroeconomic factors and stock market movement. School of Management, University of Leicester, UK. MPRA paper no. 11256.
[5] Antonakakis, N., Chatziantoniou, I., & Filis. G. (2013). Dynamic co-movements between stock market returns and policy uncertainty. Econ. 120 (1): 87-92.
[6] Atsuyuk, N. (1995). Dynamic relations between macroeconomic variables and the Japanese stock market. Journal of Financial Research. 18 (2): 223-237.
[7] Aydemir, O., & Demirhan. E. (2009). The relationship between stock prices and exchange rates evidence from turkey. International Research Journal of Finance and Economics. 23: 208-215.
[8] Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2014). Measuring economic policy uncertainty. The Quarterly Journal of Economics. 131 (4): 1593-1636.
[9] Bartor, E., & Bodnal, G.M. (1994). Frim valuation, earning expectation and the exchange rate exposure effect. The Journal of Finance.
[10] Bjornland, H. C., & Leitemo. K. (2009). Identifying the interdependence between US monetary policy and the stock market. Journal of Monetary Economics. 56 (2): 275-282.
[11] Brogaard, J., & Detzel, A. (2014). Asset Pricing Implication of Government Economic Policy Uncertainty. University of Washington mimeo.
[12] Chang, J. C., & Jansen, D. W. (2005). The effect of monetary policy on bank lending and aggregate output: Asymmetries from nonlinearities in the lending channel. Annals of Economics and Finance. 6: 129-153.
[13] El-Sharif, I., Brown, D., Burton, B., Nixon, B., & Russell. A. (2005). Evidence on the nature and extent of the relationship between oil prices and equity values in the UK. Energy Economics Journal. 27: 819-830.
[14] Fama, E. F. (1981). Stock return real activity, inflation, and money: American economic review. Published by American Economic Association. 71 (4): 545-565.
[15] Geske, R & Roll. R. (1983). The fiscal and monetary linkage between stock returns and inflation. Journal of Finance. 1 (31): 1-33.
[16] Granger, C. W. J., & Terasvirta. T. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford university press.
[17] Gulen, H. & lon, M. (2013). Policy uncertainty and corporate investment. The Review of Financial Studies. 29 (3): 523-564.
[18] Gulnur, M., & Kivilcim. Y. (1996). Efficiency of the Turkish stock exchange with respect to monetary variables: A cointegration analysis.  European Journal of Operational Research. 90 (3): 566-576.
[19] Gultekin, N.B. (1983). Stock market returns and inflation forecasts. The Journal of Finance. 38 (3): 663-673.
[20] Hamilton, J. D. (1989). Oil and the macro economy since World War II. Journal of Political Economy. 91: 228-248.
[21] Hallafi, H. R., Eghbali, A., & Glossary. R. (2004). Deviation of real exchange rate and economic growth of Iran. Journal of Economic Research. 38 (3): 113-132. [in Persian].
[22] Humpe, A., & Macmillan. P. (2006). Can macroeconomic variables explain long term Stock Market Movements? A comparison of the US and Japan. Applied Financial Economics. 19 (2): 111-119.
 [23] Islamovian, K., & Zare. H. (2006). Investigating the effect of variable variables and alternative assets on the price of shares in Iran by a distributed Chain-related pattern. Iranian Economic Research. 8 (3): 67-55 [in Persian].
[24]   Jones J. D., & Noel. U. (1987). Money supply growth, stock returns and the direction of causality.  Atlantic Economic Journal. 21 (5): 321-325.
[25] Kang, W., & Ratti, R. A. (2013). Oil shock, policy uncertainty and stock market return. J. int. finance. Markets inst. Money. 26: 305-318.
[26] Kang, W., & Ratti, R. A. (2015). Policy uncertainty in china oils shock and stock return. J. Eco. Transit. 23 (4): 657-676.
[27] Karimzadeh, M. (2006). Investigating long-run relationship between stock price index and macroeconomic variables using cointegrated method in Iranian economy. Quarterly Journal of Economic Research. 8 (26): 54-14 [in Persian].
[28] Kaul, G. (1987). Stock returns and inflation: the role of monetary sector. Journal of Financial Economics. 2 (18): 253-276.
 [29] Laopodis, N. T. (2009). Fiscal policy and stock market efficiency: evidence for the United States. Quarterly review of economics and finance. 49: 633–650.
[30] Lastrapes, W. D. (1998). International evidence on equity prices, Interest rates and money. Journal of International Money and Finance. 17 (3): 377-406.
[31] Liu, l., & Zhang. T. (2015). Economic policy uncertainty and stock market volatility.  Journal of Economic Finance Research. Lett. 15: 99-105.
[32] Loanndis, C., & Kontonikas. A. (2007). The impact of monetary policy on stock price. Journal of Policy Modeling. 1 (30).
[33] Mahdavi, O. & Keshavarz Haddad. G. (2005). Is the stock market in Iran's economy a channel for monetary policy? Journal of Economic Research. 71: 170-147 [in Persian].
[34] Miller, K., & Show Fang. G. (2001). Is there a long-run relationship between stock returns and monetary variables: Evidence from an emerging market? Applied Financial Economics. 11: 641-649.
[35] Onatski, A., & Williams. N. (2003). Modeling model uncertainty.  Journal of the European Economic Association. 1 (5): 1087-1122.
[36] Pastor, L., & Voronesi. P. (2012). Uncertainty about government policy and stock prices. Journal of Financ. 67: 1219-1264.
[37] Pastor, L., & Voronesi. P. (2013). Political uncertainty and risk premia. Journal of Finance Economic. 110: 520-545.
[38] Quant, R. E. (1972). A new approach to estimating switching regressions. Journal of the American Statistical Association. 67 (338): 306–310.
[39] Quant, R. E., & Goldfeld. S.M. (1973). A Markov model for switching regressions. Journal of Econometrics. 1 (1): 3–15.
[40] Robert, D., & Gay. J. (2008). Effect of macroeconomic variables on stock market returns for four emerging economies: Brazil, Russia, India, and China. International Business & Economics Research Journal. 7 (3): 1 -8.
[41] Rolseth, L. (1996). Adjusting stock market values to exchange rate exposure:  The case of Astra. Sca and Stora. Working Papers in Economics No 6, Department of Economics. Goteborg University.
[42] Salifu, Z., Osei, K., & Adjasi Charles. K.D. (2007). Foreign exchange risk exposure of listed companies in Ghana. The Journal of Risk Finance. 8 (4): 380-393.
[43] Samadi, S., Shirani Fakhr, Z., & Davarzadeh. M. (2007). Investigating the rate of influence of indicators, the price of the stock of Tehran stock exchange from the world price of oil and gold (modeling and forecasting). Quarterly journal of Economic Studies. 4(2): 51-52 [in Persian].
[44] Shakeri, A. (2009). Macroeconomics: Theories and Policies. Raffa Publications, Second Edition, 1 [in Persian].
[45] Stoll. H. R., & Huang. R. (1996). Energy shocks and financial markets. Journal of Futures Markets. 16 (1): 1-27.
[46] Svensson, L. E., & Williams. N. (2008). Optimal monetary policy under uncertainty in DSGE models: A markov jump-Linear quadratic approach. NBER working paper, no. 13892.
[47] Torabi, T., & Hooman. T. (2011). The effects of macroeconomic variables on Tehran stock exchange performance indicators. Journal of Economic Modeling. 4 (1): 121-144 [in Persian].
[48] Williams, N. (2012). Monetary policy under financial uncertainty. Journal of Monetary Economics. 59 (5): 449-465.
[49] Zahedi Tehrani, P., & Sadeghi Sharif. J. (2012). Explaining and analyzing the existing causal relationship between macroeconomic factors and Tehran stock exchange index. Journal of Financial Management. 5: 89-65 [in Persian]