مطالعه علم سنجی رساله های حوزۀ مالی اسلامی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مالی و حسابداری دانشکدۀ اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سلچوک، کُنیا، ترکیه

چکیده

     هدف این مقاله، مطالعۀ علم­ سنجی رساله­ های حوزة مالی اسلامی منتشر­ شده در ایران، با استفاده از روش تحلیل محتوا می­باشد. جامعة آماری پژوهش از 153 عنوان رساله تشکیل ­شده است که در دانشگاه­ها و مراکز آموزشی کشور منتشر­شده­اند. داده­ های پژوهش با بکارگیری ابزار سیاهۀ­وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته ­اند. یافته ­ها­ی پژوهش نشان می ­دهد؛ دانشگاه امام صادق (ع) و حوزۀ علمیۀ قم هرکدام با 35 و دانشگاه علامه طباطبائی با 14 عنوان رساله، بیشترین تعداد رساله ­ها را در این حوزه تولید نموده ­اند. از کل رساله­ ها؛ 58 عنوان رساله (38 درصد) ­در موضوع فقه مالی اسلامی بوده، حقوق مالی اسلامی با 29 (19 درصد) و بانکداری اسلامی با 19 (12 درصد) عنوان رساله در رتبه ­های بعدی قرار دارند. بیشترین روش­ پژوهش بکارگرفته­­ شده در نگارش رساله ­ها نیز روش تحلیلی توصیفی با رویکرد فقهی بوده است. همچنین رشته ­های آموزشیِ علوم اسلامی با 36 عنوان رساله، فقه و مبانی حقوق اسلامی با 26 و حقوق خصوصی و علوم اقتصادی هرکدام با 23 عنوان رساله، بیشترین تعداد رساله­ ها را در این حوزه منتشر نموده ­اند.      

کلیدواژه‌ها


*      آذرانفر، ج. (1385). تحلیل محتوای پایان­نامه­های رشتة کتابداری و اطلاع رسانی سال­های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲، موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، شماره 21 (4)، صص 19-39.
*      بنی طالبی دهکردی، ب. (1395). تحلیل محتوای پایان­نامه­های کارشناسی­ارشد رشته حسابداری در ایران. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 5 (17)، صص 1-11.
*      دیانتی دیلمی، ز.، و بردبار، ر. (1392). مطالعه تطبیقی روش­شناسی مقالات حسابداری در مجلات معتبر داخل و خارج از ایران. مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 2 (7)، صص 1-14.
*   رشیدى آشتیانى، ا.، و حسن لاریجانى، ح. (1390). تحلیل محتواى نشریه­هاى علمى-پژوهشى در حوزه موضوعى اقتصاد در سال­های 1385-1389.  فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، شماره 16 (3)، صص 133-157.
*      رضاخانی مقدم، ح.، شجاعی­زاده، د.، نبی­اللهی، ع.، معز، س. (1390). تحلیل محتوای پایان­نامه­های آموزش بهداشت دانشگاه­های علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس و علوم پزشکی ایران در سال­های 89-1349.  پیاورد سلامت، شماره 5 (1)، صص 80-90.
*      رهنمای رودپشتی، ف.، وکیلی فرد، ح.، بنی طالبی دهکردی، ب.، و کاویان، م. (1393). تحلیل محتوای نشریات علوم مالی دارای رتبه علمی-پژوهشی ایران و مقایسه با نشریه Finance آمریکا.  فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 7شماره (21)، صص 71-86.
*      سیدین، س. م.، و باب الحوائجی، ف. (1388). تحلیل محتوای پایان­نامه­های کارشناسی­ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد­های تهران شمال، علوم تحقیقات تهران، علوم تحقیقات اهواز و همدان در سال­های 1386-1372. فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، شماره 15 (1)، صص 95-127.
*      علیدوستی، س.، شهریاری، پ.،  خسروجردی، م.، و شیرانی، ف. (1388). الگوی توصیف و تحلیل اطلاعات پایان نامه­ها و رساله­ها.  فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 5 (1)، صص 4-24.
*      قاسمی، ح. (1392). تحلیل محتوای پایان­نامه­ها و رساله­های رشتة تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بر اساس روش­شناسی تحقیق. نشریة رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1 (3)، صص 74-65.
*      میرسندسی، م. (1382). تحلیل محتوای پایان­نامه­های دانشجویی در رشته جامعه شناسی-دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی­ارشد و دکتری.  فصلنامه مصباح، 12 (46)، صص 157-176.
*      Erserim, A. )2016). A review of audit literature in Turkey. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53 (611): 29-38.
*      McLennan, Char-lee J, Moyle. Brent D. & Weiler, Betty V. (2013). The role of economics in tourism postgraduate research: an analysis of doctoral dissertations completed between 2000–2010. Journal of Applied Economics and Business Research, 3 (4): 181-191.
*      Rofess, Sakander & Asim Mahmood, Muhammad. (2015). An investigation of generic structures of pakistani doctoral thesis acknowledgements. Journal of Education and Practice, 6 (28): 128-143.
*      Selçuk, Mervan & Yardimcioglu Fatih. (2017). İslam ekonomisi ve finansi alaninda türkiye’de yazilan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies,  3 (3): 63-78