ناهمسانی شرطی نمایی(E-Garch) در مدل سازی نوسانات مبتنی بر معاملات اختلال زا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارمدیریت مالی دانشکده صنایع ومدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

چکیده

معاملات اختلال­­زا به معاملاتی در بازارهای مالی اتلاق می شود که به تصمیماتی ناگهانی و غیر­منطقی برای خرید، فروش یا نگهداری سهام وابسته است. حضور معامله­گر اختلال­زا می­تواند عاملی برای واگرایی قیمت و ریسک دارایی شود اما عدم وجود این گروه از معامله گران نقد شوندگی بازارهای مالی را به‌ شدت کاهش می­دهد. در این پژوهش تحرکات معاملات اختلال­زا بر اساس مدل ناهمسانی شرطی نمایی (E-Garch) در بازه زمانی 1391-1395 بر مبنای اطلاعات شاخص کل بورس اوراق بهادار ارزیابی ‌شده  و سپس رابطه بین شاخص اختلال و نوسانات بازار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به‌ دست ‌آمده حکایت از وجود رابطه­ معنادار میان عامل اختلال و بازده دارد به طوریکه با افزایش تحرکات معامله­گران اختلال­زا در بازار بورس تهران، بازده افزایش یافته و با کاهش معاملات اختلال­زا روند نوسانات کاهشی است. همچین یافته­ها مبین افزایش نسبی حجم معاملات، ارزش معاملات و دفعات معاملات همزمان با افزایش معاملات اختلال­ز است.

کلیدواژه‌ها


*      بیدگلی, اسلامی و زاده, نبی. (1389). بررسی اثر آخر هفته و مقایسه رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی, 11(28).
*      تهرانی, رضا؛ رهبر, امیر؛ صابری, جعفر و قربانزاده, ساسان. (1389). تئوری آشوب و رفتار بازارهای سهام (موردکاوی بورس اوراق بهادار تهران). مدیریت فرهنگ سازمانی, 8(22), 21-50.
*      عباسیان, عزت اله و فرزانگان, الهام. (1390). رفتار معامله گران اختلال زا و حباب در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات اقتصادی, 46(3), 133-153.
*      نیکبخت , محمدرضا؛ حسین پور , امیرحسین و اسلام آبادی , حسین. (1395). بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام. پژوهش های تجربی حسابداری, 6(2), 219-255
*      Banerjee, Snehal و Green, Brett. (2015). Signal or noise? Uncertainty and learning about whether other traders are informed. Journal of Financial Economics, 117(2), 398-423. doi:https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.05.003
*      Banks, Ferdinand E. (2001). Global finance and financial markets: a modern introduction: World Scientific.
*      Brunnermeier, Markus K. (2016). bubbles. In Garett Jones (Ed.), Banking Crises: Perspectives from The New Palgrave Dictionary (pp. 28-36). London: Palgrave Macmillan UK.
*      Feng, Jin؛ Lin, Deng-peng و Yan, Xiang-bin. (2014). Research on measure of noise trading in stock market based on EGARCH-M model. Paper presented at the Management Science & Engineering (ICMSE), 2014 International Conference
*      Fernandes, Jose Luiz Barros؛ Ignacio Pena, Juan و Miranda Tabak, Benjamin. (2010). Behaviour finance and estimation risk in stochastic portfolio optimization. Applied Financial Economics, 20(9), 719-738.
*      Forbes, William. (2009). Behavioural finance: John Wiley & Sons.
*      Hu, Changsheng و Wang, Yongfeng. (2013). Noise trading and stock returns: evidence from China. China Finance Review International, 3(3), 301-315.
*      Kim, Taehyuk و Ha, Aejin. (2010). Investor sentiment and market anomalies. 23rd Australasian Finance and Banking Conference, 23.
*      Leroy, Stephen F. (2004). Rational exuberance. Journal of Economic literature, 42(3), 783-804.
*      Levine, S و Zajac, Edward J. (2006). The social life of financial bubbles. Paper presented at the Proceedings of the Institutional Theory Conference.
*      Lin, Mei-Chen. (2010). The Effects of Investor Sentiment on Returns and Idiosyncratic Risk in the Japanese Stock Market. International Research Journal of Finance and Economics, 60, 29-43.
*      McMillan, David G. (2004). Nonlinear predictability of short-run deviations in UK stock market returns. Economics Letters, 84(2), 149-154.
*      Qiang, Zhang و Shu-e, Yang. (2009). Noise trading, investor sentiment volatility, and stock returns. Systems Engineering-Theory & Practice, 29(3), 40-47.
*      Shleifer, Andrei و Summers, Lawrence H. (1990). The noise trader approach to finance. The Journal of Economic Perspectives, 4(2), 19-33.
*      Takahashi, Hiroshi. (2014). Analyzing the role of noise trader in financial markets through agent-based modelling. Paper presented at the Computer Software and Applications Conference Workshops (COMPSACW), 2014 IEEE 38th International.
*      Westerhoff, Frank. (2003). Bubbles and crashes: optimism, trend extrapolation and panic. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 6(08), 829-837.
*      Xu, Xiaoming؛ Ramiah, Vikash و Davidson, Sinclair. (2010). Noise Trading, Underreaction, Overreaction and Information Pricing Error Contaminate the Chinese Stock Market. nd): n. pag. Print.