بررسی کیفیت زیر جواب های تحلیلی بهینه سبد سهام چند دوره ای با محدودیت هزینه معاملاتی وعدم امکان فروش استقراضی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش مهندسی مالی)، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر بعنوان یک پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی یک پورتفوی چند دوره ای ،کیفیت زیر جواب های  بهینه محاسبه شده به فرم تحلیلی اسکاف و بوید(2009) را برای مدل های با محدودیت هزینه­های معاملاتی و با عدم امکان فروش استقراضی در  بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. اگر چه کمینه­کردن ریسک و بیشینه نمودن بازده­ی سرمایه به نظر ساده می­رسد، اما در عمل روش­های متعددی برای تشکیل پرتفوی بهینه به کار رفته است. در این پژوهش ابتدا 30 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران که دارای بالاترین رتبه ها در نقد شوندگی در بازه 1390 تا 1395 انتخاب شده وسپس با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و با استفاده از ورودی­های شامل 1-حقوق صاحبان سهام، 2-مجموع دارایی­ها و 3-بهای تمام شده کالای فروش رفته و  خروجی­های شامل 1-فروش خالص و 2-سود خالص، 8 شرکت کارا از بین 30 شرکت انتخاب گردید.نتیجه پژوهش نشان می­دهد زیر جواب­های بهینه از کیفیت مناسبی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


1)     رئوف­پناه، حسین (1392). بهینه­سازی سبد اوراق­بهادار چند دوره­ای برای مدیریت دارایی و بدهی همراه با کنترل ورشکستگی-کارشناسی ارشد.موسسه آموزشی رجا.
2)     مدرس یزدی، محمد؛ تاج بخش، علیرضا(1387). بهینه­سازی استوار سبد مالی چند دوره­ای با استفاده از ارزش در معرض خطر مشروط. منتشر شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.
3)     همائی فر، ساغر؛ روغنیان، عماد(1395). به کارگیری الگوهای بهینه­سازی پایدار و برنامه­ریزی آرمانی در مسئله انتخاب سبد سرمای­ گذاری چند دوره­ای. مجله­ی مهندسی مالی ومدیریت اوراق­بهادار. شماره 28
4)      Cong,F.,Oosterle,C.W (2016), Multi-period mean-VaR  ian Portfolio optimization based on monte-carlo simulation. Jounal of Economics Dynamics and control,1-23.
5)      Meng. X and Lin. N (2017),Fuzzy multi-period mean-variance-skewness portfolio selection model with transaction cost. 36th Chinese Control Conference (CCC), Dalian, 2921-2927.
6)      Sağlam.U and Benso. H(2018), Multi-Period Portfolio Optimization with Cone Constraints and Discrete Decisions (February 1, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2932567 .
7)      Skaf. J and  Boyd. H (2008) ,Multi-period portfolio optimization with constraints and transaction costs. Working Paper, 1-23.
Zhang, W.G., Liu, Y.j., Xu, W.J (2012),A possibilistic mean-semiVaR  iance-entropy model for multi-period portfolio selection