یک الگوی نوسانگر غیر کلاسیک در بازار سهام برای چند شرکت منتخب: رهیافتی از مکانیک کوانتوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

بررسی و تحلیل نوسانات شاخص های بازار های سهام از مباحث مورد علاقه متخصصان اقتصاد فیزیک می باشد. پژوهش حاضر در چارچوب مکانیک کوانتوم از مدل نوسانگر غیر کلاسیک به تجزیه و تحلیل نوسان های بازار سهام در ایران پرداخته است. مطالعه بر روی شش بنگاه منتخب فعال بورسی غیر همگن انجام شده است. به طور کلی با کالیبره کردن الگو و در نظر گرفتن سطح انرژی های مختلف (انرژی بالاتر نشانگر شفافیت بیشتر اطلاعات)، نتایج حاکی از این حقیقت است که با افزایش سطح اطلاعات می تواند منجر به تعدیل سریعتر قیمت و کاهش دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام گردد. به عبارت دیگر با افزایش سطح انرژی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می توان انتظار داشت سرعت جذب اخبار در بازار کاهش یافته و انجام معاملات و نقد شوندگی سهام افزایش یابد

کلیدواژه‌ها


*      اسکندری، رسول.( 1383 )."بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
*      تک روستا، علی وحبیب مروت و حسین تک روستا. (1390). " مدل سازی نوسان (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، دو فصلنامه اقتصادپولی، مالی (دانش و توسعه سابق)،سال هجدهم، شمارۀ2صص89-65.
*      جدیدی، طیبه و افشین نمیرانیان.(1384). " مطالعه یکی از پارامتر های فیزیک اقتصاد در بازار بورس تهران"، کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه لرستان.
*      حسینی، سید عقیل و محسن رنانی.(1390)."نقد روش شناختی اقتصاد و فیزیک و کاربرد آن در تحلیل نظام توزیعی سرمایه داری"،فصلنامۀ اقتصاد تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شمارۀ دوم، صص71-107.
*      داورزاده، مهتاب.(1386)." پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رویکردی بر تحلیل تکنیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه. اصفهان.
*      زارع، هاشم.(1391)." رهیافتی از اقتصاد فیزیک در بازار سهام ایران "، پایان نامه دکتری، رشته اقتصاد، دانشگاه شیراز.
*      نظیفی نایینی، مینو و شهرام فتاحی وسعید صمدی.(1391). "مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف"،فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره9،صص56-23.
*      وطن پرست، محمد رضا و محمد حسین قائمی. (1384 )."بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار ایران "،بررسیهای حسابداری وحسابرسی، پاییز 1384.
*      Bagnoli, M., & Lipman, B. L. (1996). Stock price manipulation through takeover bids. The RAND Journal of Economics, 124-147.‏
*      Burda, Z., Jurkiewicz, J., & Nowak, M. A. (2003). Is econophysics a solid science?. arXiv preprint cond-mat/0301096.‏
*      Choustova, O. (2008). Quantum model for the price dynamics: the problem of smoothness of trajectories. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 346(1), 296-304.‏
*      Frisch, R. (1933). Propagation problems and impulse problems in dynamic economics.‏
*      Meng,X. and J,Zhang. and J Xu. H,Guo.,(2014) " Quantum spatial-periodic harmonic model for daily price-limited stock markets”.Journal of Physica A,Vol 391, pp 2200-2226.
*      Nastasiuk, V. A. (2014). Emergent quantum mechanics of finances. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 403, 148-154.‏
*      Schinckus, C. (2010). Econophysics and economics: Sister disciplines?.‏
*      Stanley, H. E., & Mantegna, R. N. (2000). An introduction to econophysics. Cambridge University Press, Cambridge.‏
*      Ye, C., & Huang, J. P. (2008). Non-classical oscillator model for persistent fluctuations in stock markets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 387(5-6), 1255-1263.‏
*      Zare, H., Sakha, Z. R., & Zare, M. (2016). Survey Castaing Distribution on Iranian Stock Market: An Econophysic Approach. Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, 9(2).‏
*      Zhang, C., & Huang, L. (2010). A quantum model for the stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 389(24), 5769-5775