ارائه مدلی برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق جمع سپاری مالی در بانک کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز ی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ، تهران، ایران.

4 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف پژوهش: در عرصه سازمانی، فرآیندهای برون‌سپاری و ایجاد شبکه‌های شرکتی با توجه به دوره جدید جهانی‌شدن در حال منسوخ شدن هستند. در چارچوب جدید، برخی از مکانیسم‌ها مانند جمع سپاری، به‌عنوان برون‌سپاری به جمعیتی انبوه تعریف شده‌اند و اساساً اخذ، مدیریت، و یا استفاده از آنچه ما «سرمایه انبوه» نامیده‌ایم، به‌عنوان توانایی تعداد زیادی از افراد در رابطه با سازمان، و پاسخ‌هایی نسبت به تغییرات جدید در نظر گرفته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای جمع سپاری در بانک کشاورزی با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان انجام پذیرفته است.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع روش کیفی می‌باشد که مبتنی بر روش بنیان داده با استفاده از مصاحبه‌های عمیق با خبرگان به ارائه مدلی برای جمع سپاری می‌پردازد، روش نمونه‌گیری بر اساس روش گلوله برفی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی از نرم‌افزار مکس کیودا استفاده شده است.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی بر اساس رویکرد کدگذاری سه مرحله‌ای‌ استراوس و کوربین انجام شده است که نتایج نشان می‌دهد مؤلفه‌های اصلی برای جمع سپاری در بانک کشاورزی با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان شامل عوامل ایجاد کننده جمع سپاری (عوامل ساختاری، عوامل رابطه‌ای)، پدیده جمع سپاری (عوامل شناختی، هوشمندسازی فرآیندهای سازمانی، هوشمندسازی منابع مالی، هوشمندسازی منابع انسانی، هوشمندسازی اطلاعاتی)، عوامل تسریع کننده و یا کند کننده جمع سپاری (عوامل بافت بیرونی و مشتریان)، عوامل زمینه‌ساز جمع سپاری (عوامل روان‌شناختی و انگیزشی و عوامل درون‌سازمانی)، راهکارهای توسعه‌دهنده جمع سپاری (طراحی نظام مدیریت یکپارچه منابع انسانی کارآفرینانه، طراحی نظام حمایت از سرمایه‌های فکری و معنوی مبتنی بر ترکیب و تبادل گنجایش‌ها، طراحی سیستم پاسخگویی اجتماعی، طراحی نظام خلق ارزش‌ها) و نتایج حاصل از جمع سپاری (سطح فردی، سطح سازمان، سطح جامعه) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


*      انصاری محمدتقی و غفار زاده ایرج، (1384)، تحقیقات کاربردی بستر مناسب کارآفرینی ( ارائه یک مدل مناسب)، مجموعه مقالات همایش ملی کارآفرینی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
*      تاری, مهدیه؛ محمود مرادی و مصطفی ابراهیم پور، (۱۳۹۴)، بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان، فصلنامه تخصصی رشد فناوری 12 (45).
*      رحیمی کمال‌آبادی, فرهاد؛ احمد ابراهیمیان و عباس کریمی، (1395)، استفاده از جمع سپاری در طراحی مدل‌های کسب و کار الکترونیکی، دومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، انجمن IEEE شاخه دانشجویی کردستان.
*      سالاریه، حسن، (1395)، ریسک‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، مصاحبه حسن سالاریه رئیس هیات مدیره شرکت صنعت و دانش رهپویان افلاک و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
*      شفیعا, محمدعلی؛ علیرضا بنیادی نائینی؛ کمیل فتاحی و حسین سبزیان، (1393)، روش‌های تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و نقش ارزش‌گذاری در سرمایه‌گذاری خطرپذیر: روش تنزیل جریان نقدینگی، اولین کنفرانس بین‌المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، تهران، موسسه اطلاع‌رسانی نارکیش.
*      عباسی، روح الله و حسن گلستانی، (1393)، کاربرد جمع سپاری در فعالیت‌های بازاریابی، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز، دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی.
*      قلی پور, قادر و فریدون رحیمی کلیان، (1395)، جمع سپاری انفعالی دولت با استفاده از رسانه‌های اجتماعی (مطالعه موردی:شهرداری شهرستان ساری)، هفتمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت، سوئد- دالارنا، مرکز ارتباطات دانشگاهی ICOAC، دانشگاه دولتی دالارنا.
*      کشتکار مهدی،1390. ظهور جمع سپاری،ماهنامه تخصصی مدیریت تدبیر، (235) :27-31
*      گلابی، امیرمحمد؛ روزا مهرابی و مهران رضوانی. (1389).  پردازی فرایند مدیریت بازاریابی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مستقر در  شهر اراک، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های 21 و 22،تابستان و پائیز.
*      معرفتی، مهدی، (1395)، حرکت بانک‌ها به سمت جمع‌سپاری، انتشار الکترونیکی [دسترسی آنلاین 30 مهر 1397 در تارنمای http://blog.tosanboom.com/?p=6822 ]
*      نریمانی، میثم، (1396)،بنیان بررسی مسائل و مشکلات تأمین مالی شرکت‌های دانش.فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری، دوره 7 شماره 1، بهار 1396
*      Afuah, A., & Tucci, C. L. (2012). Crowdsourcing as a solution to distant search. Academy of Management Review, 37 (3), 355.
*      Afuah, A., & Tucci, C. L. (2013). Value capture and crowdsourcing. Academy of Management Review, 38 (3), 457—460.
*      Afuah, A., & Tucci, C. L. (2013). Value capture and crowdsourcing. Academy of Management Review, 38 (3), 457—460.
*      AitamurtoT. Leiponen T. Richard A. (2011). The Promise of Idea Crowdsourcing – Benefits, Contexts, Limitations www.ideasproject.com
*      Bayus, B. L. (2013). Crowdsourcing new product ideas over time: An analysis of the Dell IdeaStorm community. Management Science, 59, 226–244.
*      Bayus, B. L. (2013). Crowdsourcing new product ideas over time: An analysis of the Dell IdeaStorm community. Management Science, 59, 226–244.
*      Bazilian, M., Rice, A., Rotich, J., Howells, M., DeCarolis, J., Macmillan, S., et al. (2012). Open source software and crowdsourcing for energy analysis. Energy Policy, 49, 149–153. doi: 10. 1016/j.enpol.2012.06.032.
*      Bhattacharya, S. and Momaya, K. (2009) Interpretive Structural Modeling of Growth Enablers in Construction Companies Sanjay Singapore Management Review, 31 (1): pp.73-97.
*      Brabham, D. C. (2008). Crowdsourcing as a model for problem solving: An introduction and cases. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 14 (1), 75–90.
*      Brabham. D. C, Ribisl. K. M, Kirchner. T. R, Bernhardt .J. M, (2014). Crowdsourcing Applications for Public Health. American Journal of Preventive Medicine. Volume 46, Issue 2, February 2014, Pages 179-187.
*      Estellés-Arolas, E., & González-Ladrón-de-Guevara, F. (2012). Towards an integrated crowdsourcing definition. Journal of Information Science, 38 (2), 189–200.
*      Fuller, J. (2010). Refining virtual co-creation from a consumer perspective. California Management Review, 52 (2), 98–122.
*      Garrigos-Simon, F. J., Narangajavana, Y., & Galdón-Salvador, J. L. (2014). Crowdsourcing as a competitive advantage for new business models. Strategies in E-business (pp. 20–37). US:
*      Howe, J. (2006, June 2). Crowdsourcing: A definition. Crowdsourcing. Retrieved from http://crowdsourcing. typepad.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html
*      Howe, J. (2006, June 2). Crowdsourcing: A definition. Crowdsourcing. Retrieved from http://crowdsourcing. typepad.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html
*      Howe, J. (2008). Crowdsourcing: How the power of the crowd is driving the future of business. New York: Random House.
*      Kozinets, R. V., Hemetsberger, A., & Schau, H. J. (2008). The wisdom of consumer crowds: Collective innovation in the age of networked marketing. Journal of Micromarketing, 28 (4)
*      Littmann, M., & Suomela, T. (2014). Crowdsourcing, the great meteor storm of 1833, and the founding of meteor science. Endeavour, 38 (2), 130–138. doi:10.1016/j.endeavour.2014.03.002.
*      Neeraj jha, K. and Devaya, M. N. (2008) Modelling the risks faced by Indian construction companies assessing international projects, Construction Management and Economics (April) 26 (4) pp.337 348.
*      Oldham, G., & Da Silva, D. (2015). The impact of digital technology on the generation and implementation of creative ideas in the workplace. Computers in Human Behavior, 42, 5–11.
*      Peppard, J., & Rylander, A. (2006). From value chain to value network: Insights for mobile operators. European Management Journal, 24 (2–3), 128–141.
*      Prpic´. J, Prashant .P. Shukla, Kietzmann.P, Ian P. McCarthy, 2015 .How to work a crowd: Developing crowd capital through crowdsourcing. Business Horizons. Volume 58, Issue 1, January–February 2015, Pages 77-85
*      Salimifard , K. Abbaszadeh, M.A. and Ghorbanpur, A. (2010) Interpretive Structural Modeling of Critical Success Factors in Banking Process Re-engineering, International Review of Business Research Papers, 6 (2): pp. 95-103.
*      See, L., Schepaschenko, D., Lesiv, M., McCallum, I., Fritz, S., & Comber, A. (2014). Building a hybrid land cover map with crowdsourcing and geographically weighted regression. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. doi:10.1016/j.isprsjprs.2014.06.016.
*      Xu, Y., Ribeiro-Soriano, D. E., & Gonazalez-Garcia, J. (2015). Crowdsourcing, innovation, and firm performance. Management Decision, 53 (6), 1158—1169Kanjan, G. and Noorul haq, A. (2007) Analysis of interactions of criteria and sub-criteria for the selection of sulier in the built-in-order suly chain environment, International Journal of Production Research, 45(17): pp.3831 52.