بررسی تأثیر هوش مالی بر رفتار استفاده از کارت های اعتباری در میان مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی مهر البرز

چکیده

امروزه درک مفاهیم و مهارت های مرتبط با سواد و هوش مالی به سبب اینکه مصرف کننده را برای بقاء در جامعه مدرن و مقاومت در برابر تنوع و پیچیدگی محصولات و خدمات مالی موجود ،توانا سازد ، ضروری شده است. مقاله پیش رو با هدف بررسی تأثیر هوش مالی بر رفتار استفاده از کارت های اعتباری در میان مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران، انجام گرفته است. بدین منظور از بین 3600 مشتری بانک ملت با استفاده از رابطه کوکران تعداد نمونه آماری در سطح خطای 5 درصد برابر با 347 نفر به منظور انجام تحقیق انتخاب شده است. روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی به شیوه پیمایشی با رویکرد علی می‏باشد. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه استاندارد می‏باشد که پایایی آن با آلفای کرونباخ برابر 962/0 مورد تأیید است و جهت روایی محتوایی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. با روش معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار لیزرل (LISREL) نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‏دهند، هوش مالی بر رفتار استفاده از کارت های اعتباری در میان مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران موثر است. همچنین رفتار مالی و آموزش مالی بر رفتار استفاده از کارت های اعتباری در میان مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق قصد موثر هستند ولی سواد مالی تأثیری بر رفتار استفاده از کارت اعتباری ندارد.

کلیدواژه‌ها


*      بشیریان, سعید, علیرضا حیدرنیا, حمید ال وردی پور, و ابراهیم حاجی زاده. “کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی فاکتورهای مؤثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان.” مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2, شماره 3 (1391): 156-162.
*      جواد زاده, همام الدین, غلامرضا شریفی راد, مهنوش رییسی, محمود نصر اصفهانی, بهزاد مهکی, و فیروزه مصطفوی. “کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای پیش بینی قصد و رفتار استفاده از راهبردهای سواد سلامت در پرستاران.” نشریه پرستاری ایران 28, شماره 98 (1394): 23-33.
*      خاکی, غلامرضا. روش تحقیق در مدیریت. تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد, 1384.
*      دیانتی دیلمی, زهرا, و حنیفه زاده، محمد. “بررسی سطح سواد مالی خانواده های تهرانی و عوامل مرتبط با آن.” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) 26, شماره 25 (1394): 115-139.
*      زند حسامی, حسام, و شیما پروینچی. “به کار گیری نظریه رفتار برنامه ریزی شده در بررسی قصد خرید سبز مصرف کنندگان.” فصلنامه مدیریت توسعه و تحول, شماره 18 (1393): 23-30.
*      کیوساکی, رابرت . افزایش هوش مالی شاهراه ثروت. تهران: انتشارات نوین, 1393.
*      گنجویی, اسما اشرف, و شهناز نایب زاده. “با عنوان بررسی رابطه اعتقادات مذهبی و سواد مالی اسلامی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد.” دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 7, شماره 3 (1393): 45-55.
*      یعقوب نژاد, احمد, هاشم نیکومرام, و محمود معین الدین. “ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده از روش دلفی فازی.” مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) 2, شماره 8 (1390): 1-26.
*      Ajzen, Icek. “The theory of planned behavior.” Organizational Behavior and Human Decision Processes 50, شماره 2 (1991): 179-211.
*      Benhayoun, Nesrin, Ikram Chairi, Amina ElGonnouni, و Abdelouahid Lyhyaoui. “Financial Intelligence in Prediction of Firm’s Creditworthiness Risk: Evidence from Support Vector Machine Approach.” Procedia Economics and Finance 5 (2013): 103-112.
*      Dvorak, Tomas, و Henry Hanley. “Financial literacy and the design of retirement plans.” Journal of Behavioral and Experimental Economics (formerly The Journal of Socio-Economics) 39, شماره 6 (2010): 645-652.
*      Farah, Maya F. “Application of the theory of planned behavior to customer switching intentions in the context of bank consolidations.” INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING 33, شماره 1 (2017): 147-172.
*      Godin, G, و G Kok. “The theory of planned behavior: a review of its applications to health-related behaviors.” Am J Health Promot 11, شماره 2 (1996): 87-98.
*      Hacking, Ian . “The Logic of Pascal's Wager.” American Philosophical Quarterly 9, شماره 2 (1972): 186-192.
*      Kamil, Nik Sari, Musa Rosidah, و Sahak Siti Zaleha. “Examining the Role of Financial Intelligence Quotient (FiQ) in Explaining Credit Card Usage Behavior: A Conceptual Framework.” Social and Behavioral Sciences 130 (2014): 568-576.
*      Kodila-Tedika, Oasis , و Simplice Asongu. “The Effect of Intelligence on Financial Development: A Cross-Country Comparison.” Intelligence Journal (Social Science Research Network) 51 (2015): 1-22.
*      Pang, Ming Fai . “Boosting financial literacy: benefits from learning study.” Instructional Science 38, شماره 6 (2010): 659-677.
*      Parker, Marc, و Max Taylor. “Financial Intelligence: A Price Worth Paying?” Studies in Conflict and Terrorism 11, شماره 33 (2010): 949-959.
*      Peterson, C, و V P Slaughter. “Telling the story of mind: Deaf and hearing children’s narratives and mental state understanding.” British Journal of Developmental Psychology 24 (2006): 151-179.
*      sabri, mohamad fazli, Maurice McDonald, Tahira k. Hira, و Jariah Masud. “Childhood Consumer Experience and the Financial Literacy.” Family & Consumer Sciences Research Journal 38, شماره 4 (2010): 455-467.