پایداری عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک درایران با استفاده از استراتژی مومنتوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.

3 دانشیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

یکی از جدیدترین گزینه های سرمایه گذاری در ایران، صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشند. برای انتخاب بهترین و مطمئن ترین صندوق، می بایست عملکرد گذشته ی آن را بررسی نمود. برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری از معیارهای مختلفی از جمله  معیارهای مدرن و پست مدرن استفاده می گردد. در این پژوهش، پایداری عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران با استفاده از استراتژی مومنتوم بررسی گردیده است. نمونه مورد بررسی شامل 35 صندوق سرمایه گذاری می باشد که در بازه زمانی 31 فروردین 1390 تا 31 تیر 1395 مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این مطالعه، بازده ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV) هریک از صندوق ها در بازه های زمانی 3، 6 ، 9 و 12 ماهه محاسبه گردید و بازدهی صندوق ها در هر یک از بازه های مذکور به صورت زوج های مرتب با یکدیگر مقایسه شد. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از روش های همبستگی و رگرسیون  مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری استراتژی مومنتوم در دوره های 3، 6 و 9 ماهه نشان دهنده پایداری در عملکرد صندوق ها می باشد، در حالی که در دوره ی 12 ماهه پایداری قابل ارزیابی نبوده و به کارگیری استراتژی مومنتوم در پایداری عملکرد صندوق دراین بازه ی زمانی توصیه نمی گردد.

کلیدواژه‌ها


*      ابراهیمی سرو علیا، محمدحسن، طالبی گرگانی، سمیه (1394)، بررسی استراتژی مومنتوم با دوره تشکیل سه ماهه در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران، همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، ص 14-1.
*      حسینی، سید علی، حسینی، سید حسین، جعفری باقرآبادی، احسان(1392)، بررسی ارتباط جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران، مجله تحقیقات مالی، شماره 2، ص 214-201.
*      حکمت، هانیه ، رحمانی، علی (1393)، ثبات در عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 28، ص133-119.
*      موسوی شیری، محمود، صالحی، مهدی، شاکری، مریم و بخشیان، علی( 1394) ، سودآوری استراتژی مومنتوم  و تأثیرحجم معاملات سهام برآن در بورس تهران، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیست و پنجم، ص 123-107.
*      Allen.D, Brailsford.T, Ron Bird.E, Faff.R.2003. A Review of the Research on the Past Performance of Managed Funds.1-37.
*      Bredin.D,Cuth bertson.K,Nitzsche.D, Thomas.D.2014. Performance and performance persistence of uk closed-end equity funds.International Review of  Financial Analysis,34:189-199.
*      Carlos Matallin-Saez.J,Solar-Dominguez.A, Tortosa-Ausina.E.2014. on the robustness of persistence in mutual fund performance. Research projects p1.1B2012-07.
*      Chan.L, Jegadeesh.N, Lakonishok.J.1996. Momentum Strategies. THE JOURKAL OF FINANCE VOL. LI, NO 5 .DECEMBER 1996
*      Dawe.M, Pokhariyal.G, Mwaura.M. 2014.The performace persistence of Equity and Blended Mutual Funds in Kenya. International Journal of Economics and Finance,6:153-160.

*      Dechow.P,Sloan.R. 1997. Returns to contrarian investment strategies: Tests of  naive expectations hypotheses. Journal of Financial Economics,43: 3-27.

*       
*      Edwards.W.1968. Conservatism in human information processing, inbokle inmutzed:Formal Representation of Human Judgment.
*      Filip.D.2011. Performance Persistence of Equity Funds in Hungury. Contemporary Economics,5:18-34.
*      Grinblatt.M, Titman.S.1989. Mutual Fund Performance : An Analysis of Quarterly portfolio Holdings. Journal of Business,62:334-411
*      Grinblatt.M, Moskowitz.T.1999. Does industry explain momentum?. Journal of Finance,14:1212-1243.
*      Grundy.B.D, Martin.J.S.2001. understanding the nature of risks and the sources of rewards to momentum investing. Review of Financial Studies,14:23-78.
*      Hon MT, Tonks.I.2003. Momentum in the uk stock market. Journal of multinational Financial Management,13:43-70.
*      Jegadeesh.N,Titman.S.1993. Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. Journal of Finance,48:65-91
*      Jensen.M.1967. The Performance of Mutual Funds in the period 1945-1964. Journal of Finance. Volume 23, Issue 2, Papers and Proceedings of the Twenty-Sixth Annual Meeting of the American Finance Association Washington, D.C.December28-30,1967,389-416.
*      Jordan.B, Riley, Timothy B.2016. Skill and Persistence in mutual fund returns: Evidence from a six-factor model.DOI: /10.2139/SSRN.2717091.
*      Sharpe, W. 1966.Mutual Fund Performance, Journal of Business, 39, 119-138.
*      Sweta.G,Mukta.M, 2016. Prediction of Future Performance of Mutual Funds on the Basis of Past Performance. International Journal of Advances in Management and Economics.3,32-40.
 
*      Treynor, J. 1965. How to Rate Management of Investment Funds, Harvard BusinessReview, January-February, 63-75
*      Vidal-Garcia.2016. A Comparison of Short term Persistence of mutual fund performance in Europe. http://ssrn.com/ abstract=2746254.
*      Vidal-Garcia.J, Vidal.M, Boubaker.S, Uddin.G. 2016. The Short-term Persistence of international mutual fund performance. EconomicModelling,52:926-9