طلا به عنوان پناهگاه امن برای بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر حالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

2 استاد گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

آیا طلا ابزار سرمایه گذاری است که به عنوان پوشش ریسک، بطور متوسط، ناهماهنگ با سهام عمل می‌کند یا پناهگاهی امن است که تنها در شرایط بحرانی، ناهماهنگ با سهام رفتار می‌کند و سهامداران با تخصیص بخشی از پرتفو به آن می‌توانند تاحدی از زیان خود در زمان های سقوط بازار بکاهند. برای یافتن پاسخ این پرسش ما روابط بازده‌ بازار سهام و بازده طلای داخلی را در بازار مالی ایران مطالعه می‌کنیم تا دریابیم آیا رابطه این دو تابع رژیم‌های خاصی از بازار است یا خیر. در تحقیق پیش رو با توجه به حجم معاملات و نقدشوندگی بالا، از داده‌های معاملات سکه طلای بهارآزادی به عنوان نماینده تغییرات قیمت طلای داخلی در ایران استفاده می‌نماییم. ما همچنین با درنظر گرفتن اثر قیمت طلای جهانی و نرخ دلار و با ارائه متدولوژی متفاوت کاستی‌های تحقیقات پیشین در این زمینه را مرتفع می نماییم. براساس نتایج حاصل از تحقیق مشخص می‌شود که رابطه بین بازده سهام و  بازده سکه بهار آزادی تابع رژیم های خاصی نیست بلکه طلای داخلی به عنوان نوعی پوشش ریسک ضعیف در برابر تغییرات بازده بورس اوراق بهادار تهران بشمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


*      احمدیان, ا. و تقوی, م. (1390). اثر آزاد سازی بازار مالی بر نقدینگی بازار سرمایه. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 4(3), 187-200.
*      سوری, ع. (1392). اقتصاد سنجی (پیشرفته) همراه با کاربرد Eviews8 و Stata12. نشر فرهنگ شناسی.
*      سیفالدینی, ج. و کاملنیا, م. (1391). سرمایه گذاری در طلا: بررسی بازار جهانی و داخلی طلا. نوید مهر.
*   صمدی, س., ابراهیمی, ن. و عقیلی, ف. (1394). اثر نوسانات نرخ ارز و شاخص بازار سهام بر قیمت سکه طلا. اقتصاد پولی، مالی, 22(9), 57-73.
*      طیبی, س., واعظ, م. و ترکی, ل. (1387). نقش کمکهای خارجی و یک‎پارچگی تجاری در تحرک بین‎المللی سرمایه: کاربرد نظریة فلداشتین – هوریوکا. تحقیقات اقتصادی, 43(3).
*      کفاش حسینی, ا. و رستمی, ع. (1392). بررسی تاثیر نوسانات شاخص قیمت و بازده نقدی بورس بر بازدهی سرمایه گذاری در طلا. فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری, 2(8), 235-254.
*      Arouri, M. E., Lahiani, A., & Nguyen, D. K. (2015). World gold prices and stock returns in China: insights for hedging and diversification strategies. Economic Modelling, 44, 273–282.
*      Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of applied econometrics, 18(1), 1-22.
*      Baur, D. G., & Lucey, B. M. (2010). is gold a hedge or a safe haven? an analysis of stocks, bonds and gold. The Financial Review, 45, 217-229.
*      Baur, D. G., & McDermott, T. K. (2010). Is gold a safe haven? International evidence. Journal of Banking & Finance, 34(8), 1886-1898.
*      Beckmann, J., Berger, T., & Czudaj, R. (2015). Does gold act as a hedge or a safe haven for stocks? A smooth transition approach. Economic Modelling, 48, 16-24.
*      Capie, F., T.C., M., & Wood, G. (2005). Gold as a Hedge against the dollar. Journal of International Financial Markets, 15(4), 343–352.
*      Davidson, S., Faff, R., & Hillier, D. (2003). Gold factor exposures in international asset pricing. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 13(3), 271-289.
*      Gonzalo, J., & Pitarakis, J. Y. (2013). Estimation and inference in threshold type regime switching models. In N. Hashimzade, & M. A. Thornton (Eds.), Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Macroeconomics (pp. 189-205). Edward Elgar Publishing.
*      Grubel, H. G. (1968). Internationally diversified portfolios: welfare gains and capital flows. The American Economic Review, 58(5), 1299-1314.
*      Hood, M., & Malik, F. (2013). Is gold the best hedge and a safe haven under changing stock market volatility? Review of Financial Economics, 22(2), 47-52.
*      Iqbal, J. (2017). Does gold hedge stock market, inflation and exchange rate risks? An econometric investigation. International Review of Economics & Finance, 48, 1-17.
*      Kaul, A., & Sapp, S. (2006). Y2K fears and safe haven trading of the US dollar. Journal of international money and finance, 25(5), 760-779.
*      Lucey, B. M., & Li, S. (2015). What precious metals act as safe havens, and when? Some US evidence. Applied Economics Letters, 22(1), 35-45.
*      Markowitz, H. M. (1952). Portfolio selection. The journal of finance, 7(1), 77-91.
*      McCauley, R. N., & McGuire, P. (2009). Dollar appreciation in 2008: safe haven, carry trades, dollar shortage and overhedging. BIS Quarterly Review December.
*      Miyazaki, T., & Hamori., S. (2013). Testing for causality between the gold return and stock market performance: evidence for ‘gold investment in case of emergency’. Applied Financial Econometrics, 23(1), 27-40.
*      Miyazaki, T., Toyoshima, Y., & Hamori, S. (2012). Exploring the dynamic interdependence between gold and other financial markets. Economics Bulletin, 32(1), 37-50.
*      Sumner, S. W., Johnson, R., & Soenen, L. (2010). Spillover effects among gold, stocks, and bonds. Journal of Centrum Cathedra, 3(2), 106-120.
*      Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk. The review of economic studies, 25(2), 65-86.
*      Upper, C. (2000). How Safe was the'Safe Haven'? Financial Market Liquidity during the 1998 Turbulences. Deutsche Bundesbank.
World Gold Council. (2016). Gold Demand Trends Third quarter 2016. World Gold Council