ارتباط نرخ ارز مؤثر واقعی و تراز تجاری با در نظر گرفتن نرخ پس‌انداز : رهیافت رگرسیون انتقال ملایم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

ازجمله اهداف و برنامه­های مهم سیاست­گذاران اقتصادی ، به کارگیری سیاست­های مناسب برای کاهش کسری تجاری می­باشد. مطالعات تجربی به نتایج متناقضی در ارتباط با تأثیر کاهش ارزش پول داخلی بر تراز تجاری رسیده­اند.. هدف مطالعه حاضر بررسی غیرخطی ارتباط نرخ ارز مؤثر واقعی و تراز تجاری با در نظر گرفتن نرخ پس­انداز با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم طی سال­های 1393-1339 می­باشد. نتایج حاصل از برآورد الگویSTR ، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی نرخ پس­انداز بر تراز تجاری حاکی از این می­باشند که اثرگذاری متغیرهای نرخ پس­انداز، نرخ ارز مؤثر واقعی و رابطه مبادله بر تراز تجاری بسته به رژیمی دارد که اقتصاد در آن قرار گرفته است. هم­چنین نتایج نشان می­دهد که به طور کلی در رژیم اول نرخ پس­انداز و نرخ ارز مؤثر اثر مثبت و رابطه مبادله اثر منفی بر تراز تجاری داشته­اند، در حالی­که با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم  ضرایب نرخ پس­انداز و رابطه مبادله اثر مثبت ولی نرخ ارز مؤثر حقیقی تأثیر منفی بر تراز تجاری داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


*      اخباری، محمد و خوشبخت، آمنه (1385). " پویایی­های تراز تجاری: بررسی منحنی جی شکل ارتباط تراز تجاری ایران با آلمان" ، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 41، شماره 3، صص 160-123.
*      پدرام، مهدی؛ شیرین­بخش، شمش­الدین و رحمانی، مریم (1390)، پویایی­های منحنی جی در تجارت خارجی ایران، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، دوره 19، شماره 60، صص 18-5.
*      حیدری، حسین؛ صالحیان، زهرا و فیضی، سلیمان (1393)، تحلیل واکنش تراز تجاری ایران نسبت به تغییرات نرخ ارز با استفاده از رویکرد پارامتر زمان ـ متغیر، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، دوره14، شماره 3، صص 99-67.
*      دژپسند، فرهاد و گودرزی، حسین(1388)." بررسی تأثیر کاهش ارزش پول بر تراز پرداخت­های خارجی ایران" ، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 9، شماره 3، صص 41-15.
*      راسخی، سعید؛ منتظری، مجتبی و پاشازانوس، پگاه (1393)." واکنش غیرخطی نامتقارن تراز تجاری به تغییرات نرخ واقعی ارز: مطالعه موردی ایران" ، فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، دوره 2، شماره8، صص 62-41.
*      لطفعلی­پور، محمدرضا و بازرگان، بهاره (1395)." بررسی آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی موثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایران:، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ( رشد و توسعه پایدار)، دوره16، شماره1، صص 94-73.
*      مهرآرا، محسن و عبدی، علیرضا (1386)." عوامل تعیین­کننده تراز تجاری در کوتاه­مدت و بلندمدت و هم­چنین پدیده منحنی جی در اقتصاد ایران" ، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، دوره 9، شماره 31، صص 26-1.
*      منکیو، گریگوری (1391)." کلیات علم اقتصاد، ترجمه: حمیدرضا ارباب، تهران: نشرنی، چاپ اول.                                  
*      نوفرستی، محسن (1379)." تحلیل آثار سیاست­های پولی و ارزی به روش هم­جمعی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان پویا"، پایان­نامه دکتری، دانشگاه شهیدبهشتی.
*      Bahmani-Oskooee, M., Harvey, H., Hegerty, S.W. 2014. Industry trade and exchange-rate fluctuations: evidence from the U.S. and Chile. Int. Rev. Econ. Finan. 29, pp. 619–626.
*      Bahmani-Oskooee, M & Rehman, H. 2005. Stability of the money demand function in Asian developing countries. Applied Economics. 37(7), pp.773-792.
*      Blanchard, O.J., Milesi-Ferretti, G.M. 2012. (Why) Should current account balances be reduced. IMF Econ. Rev. 60, pp.139–150.
*      Chiu,Y and D.SUN, CH. 2015. The role of savings rate in exchange rate and trade imbalance nexus:Cross-countries evidence. Economic Modeling. 52(8), pp. 1017–1025.
*      Engel, C., Rogers, J.H. 2006. The U.S. current account deficit and the expected share of world output.  J. Monet. Econ. 53, pp. 1063–1093.
*      Feldstein, M. 2008. Resolving the global imbalance: the dollar and the U.S. saving rate.J. Econ. Perspect. 22(3), pp.113–125.
*      Gervais,O. and Schembri, and .L. Suchanek,L. 2016. Current account dynamics, real exchange rate adjustment, and the exchange rate regime in emerging-market economies. Journal of Development Economics. 119, pp. 86-99.
*      Habermeier, K., Mesquita, M. 1999.  Long-Run Exchange Rate Dynamics: A Panel Data Study, IMF Working Paper WP/99/50, International Monetary Fund, Washington. DOI:http://dx.doi.org/10.5089/9781451846959.001
*      Hanafia, H and M. Bahmani Oskooee. 2010. The J-curve: Malaysia versus major her trading partner.  Applied Economics. 42, pp.1067-1076.
*      Hacker, R.S. and A. Hatemi. 2003. Is the J-Curve Effect Observable for Small North European Economies. Open Economies Review. 14(2), pp. 119-134.
*      Lee, J.-W., Mckibbin, W.J., Park, Y.C. 2006. Transpacific trade imbalances: causes andcures. World Econ. 29(3), pp. 281–303
*      McKinnon, R.I. 2007. The transfer problem in reducing the U.S. current account deficit. J. Policy Model. 29(5), pp. 669–675.
*      Magee, S. P. 1973. Currency Contracts Pass-Through and Devaluations. Brookings Papers on Economic Activity. 2, pp. 303-325.
*      Moura, Guilherme and Da Silve, Sergio. 2003. Is There a Brazilian Jcurve.  Economic Bulletin, 6(10), pp. 1-15.
*      Olivei, G. (2000). The Role of Savings and Investment in Balancing the Current Account: Some Empirical Evidence from the United States. New England Economic Review.
*      *Oskooee, M. and Beak,J. (2016). Do exchange rate changes have symmetric or asymmetric effects on the trade balance? Evidence from U.S.–Korea commodity trade. Journal of Asian Economics, 45: 15-30.
*      Pilbeam. K.S. 1991. Exchange Rate Management: Theory and Evidence (London): Palgrave Macmillanl.
*      Sun,Y. (2011). Structural change, savings and current account balance. International Review of Economics and Finance. 20(1):82-94.
*      Van Dijk, D. 1999. Smooth Transition Models: Extensions and Outlier Robust Inference. PhD Thesis, Erasmus University Rotterdam.
*      Wang, C.-H., Lin, C.-H.A.&Yang, C.-H.( 2012). Short-run and long-run effects of exchange rate change on trade balance: evidence from China and its trading partners. Jpn. World Econ, 24(4), 266–273.