ارزیابی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر پایداری سود و ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد بناب ، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری

3 دانشجوی دکتری حسابداری- عضو انجمن حسابداری ایران- مدرس دانشگاه

چکیده

یکی از مهم ترین مسائلی که معمولا شرکت‌ها به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران در راستای اجرای برنامه‌های استراتژیک شرکت با آن مواجه می‌باشند، تأمین مالی است. در پژوهش حاضر تاثیر اجاره‌های عملیاتی، به عنوان مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزار تأمین مالی خارج از ترازنامه بر ارزش افزوده اقتصادی و پایداری سود به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی طی سال های 1388 الی 1394 مورد ارزیابی قرار گرفت. مجموعاً تعداد 70 شرکت، بعبارتی490 مشاهده(سال-شرکت) به عنوان نمونه انتخاب و آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش آزمون های تفاوت میانگین دو جامعه مستقل و رگرسیون چند متغیره با نوع داده های پولد انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تأمین مالی خارج از ترازنامه از طریق اجاره های عملیاتی بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها بی‌تأثیر بوده ولی بر پایداری سود تأثیر مستقیم دارد. بدین معنی که هر اندازه در یک شرکت استفاده از اجاره‌های عملیاتی افزایش می یابد پایداری سود شرکت افزایش یافته و سود از کیفیت و استمرار پذیری بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


*   آزاد پیله رود، مریم.(1381).بررسی اثر روش های تأمین مالی بر نسبت های سودآوری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
*   پیش دار, مرتضی و امیر قدک ساز.(1394) بررسی تاثیر تامین مالی برون ترازنامه ای بر بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت. تهران.شرکت خدمات برتر http://www.civilica.com
*   تقوی مهدی,اسماعیل زاده مقری علی,احمدشعربافی مهرداد, زمانیان علیرضا.(1389). ارزیابی روش تامین مالی برون تراز نامه ای (اجاره عملیاتی) بر قیمت سهام و سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.مجله مطالعات کمی در مدیریت.شماره 2.ص 98-109
*   دستگیر، محسن و سلیمانیان، غلامرضا. (1386). تأمین مالی برون ترازنامه ای: رویکرد مقایسه ای.مجله حسابدار.سال بیست و یکم. شمارهء 182.
*   فرامرز، جواد، پورموسی، علی اکبر.(1393). مطالعه تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت سال سوم / شماره 12 / زمستان 13
*   رهنمای رود پشتی، فریدون؛ خان محمدی، محمد حامد.1390. بررسی و مقایسه توان معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری با معیارهای مبتنی بر ارزش جهت برآورد نرخ بازده اقتصادی شرکت‌ها. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی). دوره چهارم - شماره 10 علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 19 تا 44)
*   طالب نیا، قدرت اله و طالب پور اصل، چیا. (1389).بررسی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر نسبت های سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.نشریه پژوهش های مدیریت. شماره 84.
*   مراد‌زاده فرد ، مهدی، فرامرز، جواد.(1388). مطالعه تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی. شماره 2. ص 117-144
*   [9].نیکو مرام، هاشم و رهنمای رود پشتی، فریدون و هیبتی، فرشاد(1385) فرهنگ اصطلاحات تخصصی: مهندسی مالی، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری و نهادها و بازارهای مالی، انگلیسی- فارسی، فارسی- انگلیسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، چاپ اول.
*      Barati،Masoud, VakiliFard, Hamidreza ،Malihi, Seyed Ali، Dadashi ،Iman.(2013) Investigation the relationship between off-balance sheet activities with return on equity and size in exchange companies and Iranian banks. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences.Available online at www.tjeas.com. TJEAS Journal-2013-3-21/2841-2844.ISSN 2051-0853 ©2013 TJEAS
*      Edman, B., (2011), "Leases: Off-Balance Sheet Financing and the Strive for Transparency Today ," Senior Honors Thesis, Honors Program of Liberty University.
*      Pappas, L.,(1996) The sale–laesback: king of off- balance- sheet financing National Real Estate Investor, August, Powder Springs.
*      Jabbarzadeh K. S., Morteza M., Mohammad S. R. (2012) - The Effect of Off-Balance Sheet Financing on Profitability and Leverage Ratios . Business Intelligence Journal - January, 2012 Vol.5 No.
*      Miller, P., & Bahnson, P. (2010). "Off-Balance- Sheet Financing: Holy grail or holey pail?" Accounting Today, 24(13), 16-17.
*      Richard A.Graff. (٢٠٠١) " Off Balance-Sheet Corporate Finance with Synthetic Leases: Shortcomings and How toAvoid Them with Synthetic Debt"American Journal of Real estate Research .
*      Leigh, M. and, L. Olveren (2000) " Off Balance Sheet Financing– What Value does it Bring to the Firm?",University of Goteborg.
*      Leland, Hayne E. and Skarabot, (February 10, (2003)." Jure,Financial Synergies and the Optimal Scope of the Firm: Implications for Mergers,Spinoffs, and Off-Balance Sheet Finance"Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=345380 or DOI:10.2139/ssrn.345380
Weili Ge, (2006). Off balance sheet activities, earnings persistence and stock prices; evidence from operating leases. Master tesis, business administration, in the university of mishigan, 2006. UMA number: 3224882