تاثیر عوامل فرهنگی اجتماعی بر مشارکت در بورس با تبیین نقش میانجی اعتماد (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت و معارف اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، ایران

5 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و بازرگانی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی ساختاری تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر مشارکت در بورس با توجه به نقش متغیر میانجی اعتماد در بورس اوراق بهادار ایران انجام گرفت. گروه نمونه شامل398 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی مبتنی بر حجم نمونه انتخاب گردیدند. در این تحقیق متغیرهای مربوط به عوامل فرهنگی اجتماعی و مشارکت در بورس و نیز اعتماد بر اساس سه عامل ابهام‌گریزی، مخاطره‌گریزی و خوش‌بینی اندازه‌گیری شد و داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی آماری از روش آزمون ضریب همبستگی، رگرسیون سلسله مراتبی و مدل‌یابی معادلات ساختاری(SEM) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که هرچند بر اساس آزمون متغیر های عوامل فرهنگی اجتماعی تاثیر برخی متغیر‌ها مانند اعتقادات بر مشارکت در بورس رد یا مانند آموزش، درآمد و قوانین تایید می‌شود اما  از طریق آزمون بر متغیرهای اعتماد مانند خوش‌بینی، ابهام گریزی و مخاطره گریزی و تاثیر معنی‌دار و مستقیم این متغیر‌ها بر مشارکت در بورس بر نقش تاثیرگذار متغیرهای مربوط به عوامل فرهنگی اجتماعی تاکید میگردد. همچنین نتایج آزمون همبستگی و مدل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نقش اعتماد در رابطة بین عوامل فرهنگی  اجتماعی و مشارکت در بورس  به عنوان نقش میانجی را تایید میکند. در ادامه نیز از طریق انطباق داده‌های پژوهش و مدل مفهومی، مدل معادلات ساختاری جهت بررسی میزان تاثیر عامل اعتماد به عنوان متغیر میانجی برازش گردید و تاثیر معنی‌دار عوامل فرهنگی  اجتماعی بر مشارکت در بورس با تبین نقش میانجی اعتماد را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


*      رهنمای رودپشتی، فریدون. حاجیها، زهره. زارعی سودانی، علی. 1387. " کارکرد مالی رفتاری در تبیین پایگاه علمی برای تجزیه و تحلیل سهام ". فصلنامه تولید علم، سال سوم/ شماره 7.
*      رهنمای رودپشتی، فریدون. زندیه، وحید. 1391. " مالی رفتاری و مالی عصبی(پارادایم نوین مالی) از تئوری تا عمل ". سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، تهران.
*      طهرانی، اشرف. 1385." بررسی رابطه اعتماد بیش از حد سرمایه‌گذاران انفرادی و حجم مبادلات آنها در بورس اوراق بهادار تهران" پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
*      ناظمی اردکانی، م. 1385. "مفهوم شناسی مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور". مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، شماره 75، صفحه 1-29.
*      ناظمی اردکانی م. 1390. درآمدی بر مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی کشور. تهران: انتشارات آوای نور.
*      ناظمی اردکانی م. 1390. مبانی و چگونگی ترسیم نقشه مهندسی فرهنگی کشور. تهران: انتشارات آوای نور.
*      هیبتی، فرشاد؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ زندیه، وحید.1390."بیش‌واکنش سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران به اخبار بحران مالی جهانی"، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال چهارم، شماره نهم، صص، 75-100.
*      هومن، حیدر علی.1393." مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل" تهران انتشارات سمت، چاپ ششم
*      Adam  Ng ,  Mansor  H.  Ibrahim,  Abbas  Mirakhor .2015. “Ethical  behavior  and trustworthiness in the stock  market-growth  nexus”. Research  in  International  Business and  Finance 33 .44-58
*      Aiken, L. S., & West, S. G. 1991. Multiple regression: Testing and interpreting interactions. Newbury Park: Sage.
*      Al-Hajieh, Heitham, Keith Redhead, and Timothy Rodgers. 2011. “Investor Sentiment and Calendar Anomaly Effects: A Case Study of Impact of Ramadan on Islamic Middle Eastern Markets” Research in International Business and Finance.
*      ArabSalehi Nasrabadi, Mehdi; 2012; Influential Factors in the Trust Relationships Existing Between Financial Analysts and Corporate Managers in Iran; International Journal of Behavioural Accounting and Finance.
*      -Constantinos Antoniou, Richard D.F. Harris, Ruogu Zhang.2015, Ambiguity aversion and stock market participation: An empirical analysis, Journal of Banking& Finance 58, 57-70.
*      -Fernandes,Jose. Pena, Juan I. and Benjamin Tabak .2009, Behavior Finance and Estimation Risk in Stochastic Portfolio Optimization , Banco Central Do Brasil , Working paper No.184. –
*      Greif,Avner. 1994 Cultural beliefs and the organization of society : A historical and theoretical reflection on collectivist Institutions ist societies. Journal of Political Economy 102:5,912-50
*      Guiso,Luigi,Paola Sapienza, and Luigi Zingales. 2003. people's opium?
*      Religion and economic attitudes.journal of monetary Economics 50:1,225-82.
*      Guiso,Luigi,Paola Sapienza, and Luigi Zingales.2004.The role of social capital in Financial develooment. American Economics Review 94:3,526-56.
*      Guiso,Luigi, Paola Sapienza, and Luigi Zingales.2008. Trusting the stock market. Journal of Finance 63:6,2557-600.
*      -Je,drzej Białkowski, Ahmad Etebari, Tomasz Piotr Wisniewski.2012, Fast profits: Investor sentiment and stock returns during Ramadan, , Journal of Banking& Finance 36, 835-845.
*      Mariassunta Giannetti , Tracy Yue Wang .2016. “Corporate Scandals and Household Stock Market Participation”, The Journal of The American Finance Association, Pages 2591-2636.
*      -Stephanie  Rothonis,  Duy  Tran,  Eliza  Wu .2016.” Does  national  culture  affect  the  intensity  of  volatility  linkages in  international  equity  markets?”, Research  in  International  Business and  Finance 36, 85-95
*      Yuandong Xu , (2016),"Aversion of information ambiguity and momentum effect in China's stock market", China Finance Review International, Vol. 6 Iss 2 pp