بررسی استراتژی سرمایه گذاری در قراردادهای اختیارمعامله با روش قیمت گذاری بلک- شولز (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیاردانشکده مدیریت و حسابداری، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 استادیاردانشکده مدیریت و حسابداری، گروه اقتصاد،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

هدف این مقاله، بررسی قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران بر اساس مدل " بلک - شولز" وشناسایی استراتژی های سودآور قراردادهای اختیارمعامله می باشد. برای این منظور، قیمت های تئوریک اختیار معامله با روش" بلک - شولز"، در بازه زمانی دی‌ماه 1395 تا شهریورماه 1396 هم برای قراردادهای اختیار معامله خریدوهم قراردادهای اختیار معامله فروش سکه طلابه تفکیک هرسررسید محاسبه وباقیمت بازارمقایسه شده است.نوسان پذیری قیمت سکه در بازارنیز به روش گارچ GARCH) )) برآوردو به‌عنوان یک متغیر در مدل" بلک -  شولز"  لحاظ شده است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت بازاری اختیار معامله خرید و فروش سکه طلا در بورس کالای ایران در سطوح مختلف قیمت های اعمال، در 53 الی 100 درصد روزهای سرمایه گذاری، کمتر از قیمت تئوریک بوده است. همچنین در خصوص قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران با سررسید دی ماه 1395، استراتژی خوش بینانه قرارداد اختیارخریدودرخصوص قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا دربورس کالای ایران با سررسید آبان ماه 1396، استراتژی‌های پروانه‌ای فروش و خوش بینانه قرارداد اختیارخرید، در تمامی روزهای سرمایه گذاری کاملا سود ده بوده است.

کلیدواژه‌ها


*      احمد پور، احمد، نیک زاد، مرضیه،" بررسی رابطه بین قیمت های نقد و آتی سکه طلا، در بورس کالای ایران ". فصلنامه بورس اوراق بهادار،1390، سال چهارم،شماره 13، تهران، ص175-190.
*      اسلامی بیدگلی، غلامرضا، سرافرازاردکانی، حسین، تئوری قیمت‌گذاری اختیار معامله، نشریه تحقیقات مالی، 1375 ، مقاله 8 ، دوره 3 ، شماره 2، ص 148-176.
*      پور حیدری، امید، الگوی قیمت‌گذاری برگه‌های اختیار معامله، تحقیقات مالی، بهار 1378، مقاله 5، دوره 4، شماره 2،  ص97-125.
*      سوری، علی، اقتصاد سنجی (جلد 2) همراه با کاربرد Eviews8 وstata12  ،نشر فرهنگ شناسی،۱۳۹۲.
*      فکاری سردهایی، بهزاد، میرزا پور، اکبر ، صیامی، علی، کجوری، مصطفی، " بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران" ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،1393،سال هفتم، شماره بیست و دوم، ص93-107.
*      قاسمی، فاطمه، رنجبر فلاح ، محمدرضا، ابوالحسنی، اصغر، موسویان ، سید عباس، ندری، کامران، ارائه مدل قیمت‌گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی، فصلنامه مطالعات اقتصادی،1393، مقاله 5، دوره 7، شماره 13، ص 121-151.
*      کیمیاگری علی‌محمد، آفریده ثانی، احسان، ارائه یک روش تلفیقی جهت قیمت‌گذاری اختیار معامله مبتنی بر دو مدل بلک شولز و درخت دوتایی (مطالعه موردی بازار بورس سهام ایران)، فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 1387، دوره 19، شماره 4 ، ص119-127.
*      میرزاپور، اکبر، بهرامی، جاوید،" نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی ،1391 ،سال بیستم، شماره 64، ص93-107.
*      میرزاپور، اکبر، بهرامی، جاوید. " اثر سررسید در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران"، پژوهش‌های اقتصادی ،1394،دوره 15، شماره 1، ص ۱۷۵-۲۰۶.
*      نبوی چاشمی، علی،"بررسی راهبردهای ترکیبی نامتقارن در دادوستد اختیار فروش سهام جهت مدیریت ریسک و تحلیل فرصت‌های سوداگری در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،1393 ، سال هفتم، شماره بیست و دوم، ص 1-14.
*      هال، جان، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک ، صالح‌آبادی ، علی، سیاح ، سجاد، گروه رایانه تدبیر پرداز،1384.
*      Fahlenbrach, Rüdiger, Sands, Patrik. "Does information drive trading in option strategies ?" , Journal of Banking & Finance .(2010), No.34 , pp. 2370–2385
*      Kiesel, Rüdiger, Rahe,Florentin." Option pricing under time-varying risk- aversion with applications to risk forecasting" ,Journal of Banking and Finance.(2017), No.76, pp. 120-138
*      Tian Wang, Xiao,Zhong, Fen Fang, Xiao. "Option pricing and portfolio hedging under the mixed hedging  strategy ". )2015) , No.424, p .194-206
*      Papantonis ,Ioannis," Volatility risk premium implications of GARCH option pricing models",Economic modelling.(2016) , No.58, p .104-115
*      Sheraz ,Muhammad, Preda,Vasile" Implied volatility in black-scholes model with GARCH volatility", Procedia Economics and Finance .( 2014 ), No. 8, p .658 – 663
*      Harris,David,"Pricing European Style Options", University of rovidence.(2018), pp. 1-49