آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر رفتار سهامداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدعو (عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی مهر البرز)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، دانشگاه علوم انسانی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، دانشکده علوم انسانی

چکیده

در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری آمیخته بازاریابی و مالیه رفتاری به بررسی تاثیر به کارگیری آمیخته بازاریابی بر رفتار سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است و بر اساس یک دوره ی 5 ساله از ابتدای سال 1389 تا انتهای سال مالی 1393 فرضیات تاثیر پذیری آمیخته بازاریابی و عوامل زیر مجموعه آن بر رفتار سهامداران در بین کلیه شرکت های خدماتی، که سهام آنها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفته است، آزمون شده است. 
تحقیق حاضر از دیدگاه هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از دیدگاه ماهیت و روش از نوع تحقیقات همبستگی محسوب می­شود. در این پژوهش یک متغیر(آمیخته بازاریابی و عوامل مربوط به آن) به عنوان متغیر مستقل و متغیر دیگر(رفتار سهامداران) به عنوان متغیر وابسته، در نظرگرفته شده و با استفاده از معادلات ساختاری ارتباط بین آنها سنجیده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده در این مقاله، رفتار سهامداران بازار  بورس تهران رابطه معناداری با آمیخته بازاریابی و عوامل آن دارد.

کلیدواژه‌ها


*      انصاری رنانی،قاسم؛ ناصحی فر،وحید(1386) الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران،مطالعات مدیریت بهبود و تحول ،شماره 56
*      علی پور، مهرداد؛ بدیعی، حسین؛ نوری ، مریم (1390) ، مطالعه کارکردهای آمیخته بازاریابی در افزایش کیفیت بورس اوراق بهادار تهران با ارائه امیخته های جدید بازاریابی مالی بورس اوراق بهادار، فصلنامه مدیریت، شماره 27
*      علیپور ، صادقی شریف (1389) ، بازاریابی مالی و کاربرد آن در عرصه سهام صدر اصل 44 قانون اساسی از طریق بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه علمی پژوهشی ، چشم انداز مدیریت دانشگاه شهید بهشتی ، شناره 36
*      کیگان،وارن،مدیریت بازاریابی جهانی، ترجمه عبدالحمید ابراهیمی، دفتر پژوهشهای فرهنگی،1380، تهران ص21
*      علیپور، مهرداد؛ صادقی شریف، سیدجلال (1390) ، بازاریابی مالی و کاربرد آن در عرصه سهام صدر اصل 44 قانون اساسی از طریق بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه علمی پژوهشی ، چشم انداز مدیریت دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 36.
*      حافظ­نیا، محمدرضا (1382). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، تهران، چاپ هشتم.
*      Goldsmith, Ronald. , The personalized marketplace: beyond the 4p, s, Marketing Intelligence & and Planning, volume 17. number 4, pp 178-185 , (1999(
*      Ambler, Tim, (2000); “Marketing Metrics”, Business Strategy Review,vol 11 Issue2, pp: 59-66.
*      Borden, N. H. (1964); “The Concept of the Marketing Mix”, Journal of Advertising Research, June,Vol. 4,pp.2-7.
*      Dibb, Sally, Wensley, Robin, (2002); “Segmentation analysis for industrial markets: Problems of integrating customer requirements into operations strategy”,European Journal of Marketing,Vol.36, Iss. 1/2; p: 231, 21 pgs.
*      Frey,A. (1961);Advertising, 3rd ed., Ronald Press, New York.
*      Gilmore JH & Pine II BJ. (1997); "The Four Faces of Mass Customization", Harvard Business Review, January – February, pp: 91–101.
*      Kustin, Richard Alan (2004); “Marketing mix standardization: a cross cultural study of four countries”, International Business Review, Volume: 13, pp. 637–649.
*      Lovelock, Christopher & Wright Lauren, (1999). Principle of Service Marketing Management, New Jersey- Prentice Hall Inc.
*      Fok, D., Paap, R., and Franses. PH. (2003). Econometrics, 16, 2223-256.
*      Mason, R. B, (2007); “A Marketing Mix Model for a Complex and Turbulent Environment”, Acta Commercii, pp. 236-254.
*      Rajagopal (2008), Measuring Brand Performance through Metrics Application, Measuring Business Excellence, 12 (1), 29-38
*      McCarthy, J. (2001,13st ed.);Basic Marketing: A managerial approach,Irwin,Homewood Il
*      Ohmae, K. (1982); in: The Mind of the Strategist: The Art of Japanese Business, McGraw-Hill, New York.