رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دکتری حسابداری و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طبری، بابل، مازندران، ایران

چکیده

مدیران تمایل دارند اخبار بد شرکت را برای مدّت طولانی نگهداری و انباشته کنند. هنگامی که توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج رسیده و به یکباره وارد بازار می­شود، منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می­گردد. ادبیات نظری نشان می­دهد که ریشه اصلی همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در عدم شفافیت اطلاعات مالی شرکت­ها می­باشد. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام پرداخته شده است. با توجه به محدودیت­های تحقیق، 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392-1388 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه­گیری متغیر ریسک سقوط قیمت سهام از مدل نوسان پایین به بالا استفاده گردیده است و همچنین برای بررسی داده­ها و آزمون فرضیات از روش داده­های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


*      اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ شهریاری، سارا. (1386). بررسی و آزمون رفتار توده­وار سرمایه­گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1380 تا 1384. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 3 (14)، 25-44. 
*      اعتمادی، حسین؛ حصارزاده، رضا؛ محمدآبادی، مهدی؛ بذرافشان، آمنه. (1392). بررسی افشا و ارزش شرکت شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران. حسابداری مدیریت، 5، 2 (13)، 67-77.
*      تالانه، عبدالرضا؛ هجران‌کش راد، حدیث. (1390). بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و نیمه­قوی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 3، 12، 5-12.
*      خواجوی، شکرالله؛ علیزاده، وحید. (1393). بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‏های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11 (42)، 89-114.
*      عطایی نیا، مژده. (1394). بررسی ارتباط نقدینگی شرکت، سازوکارهای حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد قشم.
*      فروغی، داریوش؛ امیری، هادی؛ میرزایی، منوچهر. (1390). تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی، 3 (4)، 15-40.
*   فروغی، داریوش؛ میرزایی، منوچهر. (1391). تأثیر محافظه­کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی. پیشرفت­های حسابداری، 4 (2)، 77-117.
*      کاظمی، حسین؛ حیدری، عباس. (1391). رابطه بین نقد شوندگی سهام و فرصت­های سرمایه­گذاری. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 4 (16)، صفحه 29-39.
*      مرادی، جواد؛ ولی پور، هاشم؛ قلمی، مرجان. (1390). تأثیر محافظه­کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام. حسابداری مدیریت، 4، 4 (11)، 93-106.
*      وکیلی فرد، حمید رضا؛ باوندپور، لیدا. (1389). تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 3، 4 (8)، 119-139.
*      Aman, H. (2013). An analysis of the impact of media coverage on stock price crashes and jumps: Evidence from Japan. Pacific-Basin Finance Journal, 24, 22-38.
*      An, H., & Zhang, T. (2013). Stock price synchronicity, crash risk, and institutional investors. Journal of Corporate Finance, 21, 1-15.
*      An, Z., Li, D., & Yu, J. (2015). Firm crash risk, information environment, and speed of leverage adjustment. Journal of Corporate Finance, 31, 132-151.
*      Chan, K., & Hameed, A. (2006). Stock price synchronicity and analyst coverage in emerging markets. Journal of Financial Economics, 80(1), 115-147.
*      Chen, J., Hong, H., & Stein, J. C. (2001). Forecasting crashes: Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices. Journal of financial Economics, 61(3), 345-381.
*      Dewally, M., & Shao, Y. (2013). Financial derivatives, opacity, and crash risk: Evidence from large US banks. Journal of Financial Stability, 9(4), 565-577.
*      Hong, H., & Stein, J. C. (2003). Differences of opinion, short-sales constraints, and market crashes. The Review of Financial Studies, 16(2), 487-525.
*      Hutton, A. P., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of financial Economics, 94(1), 67-86.

*      Kim, J. B., & Zhang, L. (2016). Accounting conservatism and stock price crash risk: Firm‐level evidence. Contemporary Accounting Research, 33(1), 412-441.

*      Kim, Y., Li, H., & Li, S. (2014). Corporate social responsibility and stock price crash risk. Journal of Banking & Finance, 43, 1-13.
*      Kothari, S. P., Shu, S., & Wysocki, P. D. (2009). Do managers withhold bad news?. Journal of Accounting research, 47(1), 241-276.
*      Kousenidis, D. V., Ladas, A. C., & Negakis, C. I. (2014). Accounting conservatism quality of accounting information and crash risk of stock prices. The Journal of Economic Asymmetries, 11, 120-137.
*      Perold, A. F. (2004). The capital asset pricing model. Journal of economic perspectives, 18(3), 3-24.
*      Roll, R. (1988). R2. Journal of Finance, 43(3), 541-566.
*      Tian, E. (2014). Voluntary disclosures and the stock price synchronicity-evidence from New Zealand. Master of Business