تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر بازده بازار سهام ایران به روش خود رگرسیون برداری بیزین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مدیریت مالی دانشگاه ارشاد دماوند

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه ارشاد دماوند

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر شوک قیمتی نفت بر بازدهی سهام ایران، با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بیزین و داده‌های سری زمانی فصلی طی دوره زمانی1380-1394 است. با استفاده از مدل مذکور و با توجه به ضرایب متغیرهای نرخ رشد قیمت نفت ، نرخ موثر ارز واقعی و تولید ناخالص داخلی می­توان دریافت که اثر متغیرهای مذکور بر روی شاخص بازار سهام بسیار بیشتر از متغیر نرخ تسهیلات اعطایی است. با مقایسه نمودارهای کنش و واکنش می­توان گفت که شوک بازار نفت به طور معنی داری نوسان­های شاخص قیمت سهام را توضیح می‌دهد و با گذر زمان شوک‌های وارده به شاخص سهام میرا می­گردد و اثرات آن کاهش می‌یابد. در واقع هر چه دوره را کوتاه‌تر در نظر بگیریم، تاثیر شوک قیمتی نفت بر قیمت سهام بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


*      آذر، عادل و مومنی، منصور (1388). آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحلیل آماری). جلد دوم، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات سمت.
*      ابراهیمی، محسن و شکری، نوشین (1391). «بررسی اثرات نامتقارن تکانه‌ی قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام: تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خود راه انداز در توابع واکنش آنی ». فصل‌نامه‌ی علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال اول، شماره 2، ، ص 144-115.
*      احمدوند، زهرا (1391). «تاثیر شوک‌های قیمت نفت بر نرخ‌های بازدهی سهام در کشورهای صادرکننده‌ی نفت». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
*      بروکز، کریس (1389). مقدمه ای بر اقتصادسنجی مالی (تجزیه و تحلیل داده ها در علوم مالی). ترجمه‌ی احمد بدری و عبدالمجید عبدالباقی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات نص.
*      حافظ‌نیا، محمدرضا (1389). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ هفدهم، تهران: انتشارات سمت.
*      حسینی نسب ، سید ابراهیم و خضری، محسن و رسولی ، احمد (1390). «تعیین اثرات نوسانات قیمت نفت بر روی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: آنالیز موجک و راه گزینی مارکف». فصل‌نامه‌ی مطالعات اقتصاد انرژی، سال هشتم، شماره 29، ، ص 60-31.
*      خطیب سمنانی ، محمدعلی و شجاعی، معصومه و غیاثی خسروشاهی ، مسعود (1393). «بررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران». فصل‌نامه‌ی علوم اقتصادی، سال هشتم، شماره 29، ، ص 113-89.
*      سوری، علی (1394). اقتصادسنجی (همراه با کاربردEviews8$Stata12). جلد دوم، چاپ چهارم، تهران: انتشارات فرهنگ شناسی.
*      شهبازی، کیومرث رضایی، ابراهیم، صالحی، یاور (1392). «تاثیر شوک‌های قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR». فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره 18، تابستان 1392.
*      صادقی شاهدانی، مهدی و محسنی، حسین (1392). «تاثیر قیمت نفت بر بازده سهام: شواهدی از کشورهای صادرکننده‌ی نفت خاورمیانه». فصل‌نامه‌ی پژوهش‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انرژی، سال اول، شماره 3، ، ص 1-16.
*      عباسی نژاد، حسین و ابراهیمی، سجاد (1392). «اثرات نوسان‌های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه‌ی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره 68، ، ص 108-83.
*      گجراتی، دامودار (1390). مبانی اقتصادسنجی. ترجمه‌ی حمید ابریشمی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
*      میرهاشمی دهنوی، سید محمد (1394)، آثار نامتقارن شوک­های قیمت نفت بر بازار سهام: مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت، فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، سال سوم شماره 11، پاییز 1394.
*      Ame´ lie, Charles &Darne,Olivier (2009), “The efficiency of the crude oil markets: Evidence from variance ratio tests”, Energy Policy, pp 4267–4272.
*      stock markets of the GCC countries”, Economic Modelling, pp 1-12.
*      Bauwens, L., Koop, G., Korobilis, D., Rombouts, J. (2014). “The contribution of structural break models to forecasting macroeconomic series”. Journal of Applied Econometrics, http://dx.doi.org/10.1002/jae.
*      Chang, C.-L., McAleer, M., Tansuchat, R. (2013). “Conditional correlations and volatility spillovers between crude oil and stock index returns”. The North American Journal of Economics and Finance, 25,pp 116–138.
*      Kang, W., Ratti, R.A., (2013). “Oil shocks, policy uncertainty and stock market return.Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 26”,pp 305–318
*      Kang, Wensheng, Ratti, Ronald A. (2013).” The Impact of Oil Price Shocks on the stock market return and volatility relationship”, Journal of International Financial Markets, Institiution & Money, PP 41-54
*      Kang, Wensheng, Ratti, Ronald A., Yoon, Kyung Hwan (2015).” The Impact of Oil Price Shocks on the stock market return and volatility relationship”, Journal of International Financial Markets, Institiution & Money, PP 41-54
*      Kang, Wensheng, Ratti, Ronald A., Yoon, Kyung Hwan (2015).” Time-varying effect of Oil Market Shocks on the stock market”, Journal of Banking and Finance, Elsevier.
*      Miller, J. I., & Ratti, R. A. (2009). “Crude oil and stock markets: stability, instability, and bubbles”. Energy Economics, No.31 (4), pages 559−568.
*      Mohammadi, Hassan & Su, Lixian (2010), “International evidence on crude oil price dynamics: Applications ofArima-Garchmodels”,Energy Economics, No. 32.
*      Park, J., Ratti, R.A., (2008). “Oil prices and stock markets in the U.S. and 13 European countries”. Energy Economics 30, pp 2587–2608.
*      Wang, Yudong, Wu, Chongfeng, and Yang, Li (2013),"Oil price shocks and stock market activities: Evidence from oil-importing and oil-exporting countries". Journal of Comparative Economics, PP 1220-1239