ابزار تنظیم‌ بازار مالی در ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پیچیدگی‌های قراردادهای بازار مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه و نیز تاثیر این بازار بر کلیت نظام اقتصادی یک کشور از طریق تامین منابع مالی، باعث می شود تا حکومت‌ها از ابزار مختلفی برای دستیابی به منافع عمومی و تامین مالی خود، در این بازارها استفاده کنند. لزوم حفظ منفعت خصوصی سرمایه‌گذاران، کاهش و مدیریت ریسک و ذات دوگانه تنظیم‌گری که از یکسو کنش‌گران بازار و از سوی دیگر مداخلات حکومت را محدود می‌کند، طیف گسترده‌ای از این ابزار را پدید می‌آورد که کمابیش در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. تنظیم‌گری که با گذار از شکست بازار و شکست دولت و نیز ناکارآمدی حقوق خصوصی در تحقق اهداف منفعت عمومی و خصوصی، امروزه خود را تا حد یک نظریه دولت بالا کشیده است، وسایل یا تدابیری را به همراه دارد که حکومت برای اجرای سیاست‌های تنظیمی از میان آنها انتخاب می‌کند. در این مقاله ایران و انگلستان که از دو نقطه شروع متفاوت به تنظیم بازار مالی رسیده‌اند، انتخاب شده‌اند تا مجموعه تدابیر، شیوه‌ها، ضمانت‌اجراها و منابع و نهادهایی که به صورت ساختارمند یک یا چند سیاست حکومتی را در دل بازارهای مالی در این دو کشور تمشیت می‌کنند تحت عنوان ابزار تنظیم مطالعه شوند.

کلیدواژه‌ها


*      ابراهیمی, م. (1390). مسئولیت مدنی ناشی از نقض مقررات افشای اطلاعات در معاملات سهام. فصلنامه بورس اوراق بهادار(سال چهارم، شماره 15), 161-189.
*      ابراهیمی, م. (1395). حقوق نقل و انتقال سهام در بورس. تهران : انتشارات شهر دانش.
*      باقری, م. (1390). نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی. تهران: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
*      حسینی شمس الدین، افسانه شفیعی. (1386). اثر قانون رقابت بر تسهیل رقابت، رقابت مندی و استاندارد زندگی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی (شماره 45).
*      راسخ محمد و دیگران. (1384). وضع مقرره در قوه قضائیه. تهران: انتشارات دراک.
*      راسخ محمد، حسینیکرابی سیدمجتبی. (در دست انتشار). مفهوم رگولاسیون در حقوق. مجله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی, مجموعه مقالات همایش محیط حقوقی کسب و کار در ایران.
*      رزاقی, ا. (1367). اقتصاد ایران. تهران: نشر نی.
*      رنانی, م. (1389). بازار یا نابازار؛ موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران (جلد چاپ سوم ). تهران: مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
*      سلطانی, م. (1393). حقوق بانکی. تهران: میزان.
*      سیف, ا. (1373). اقتصاد ایران در قرن نوزدهم. تهران: چشمه.
*      شمس, ع. (1393). مبانی و مدلهای خودتنظیمی با تاکید بر نظام حقوقی ایران . رساله دکتری به راهنمایی محمدحسین زارعی: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
*      کیکری سونیتا، فاطیما کولو آیشتو. (1387). خصوصی‌سازی، روندها و تحولات اخیر. (س. خ. ایران, مترجم) تهران: مدیریت برنامه ریزی و مطالعات سازمان خصوصی سازی ایران.
*      محمد, س. (1393). حقوق بانکی. تهران: میزان.
*      محمود بهمند و محمود بهمنی. (1389). بانکداری داخلی. تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
*      منوری, ح. (1388). نظارت دولت بر رقابت و انحصار اقتصادی در ایران. (ر. د. رستمی, مترجم) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
*      نقیبی, س. (1388). قوانین و مقررات اصل 44 قانون اساسی؛ تحلیل، تحشیه، نقد، تدوین (نسخه چاپ دوم با تغییرات و اضافات). تهران: انتشارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.
*      هادیفر, د. (1388). نهادهای حقوقی تنظیم مقررات، ساختار و ساز و کار اجرایی . تهران: سازمان خصوصی سازی دفتر مطالعات آمار و برنامه ریزی.
*      هاولت مایکل، ام. رامش. (1381). مطالعه خط مشی عمومی. (ع. م. گلشن, مترجم) تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
*      هداوند, م. (1387). درآمدی بر مقررات گذاری اقتصادی. مجله پژوهش(سال 14، شماره 56).
*      همتی, ع. (1381, بهار ). تجربه خصوصیسازی در انگلستان. مجله حسابرس(شماره 14).
*      Doern georg Bruce, Richard W. Phidd. (1983). Canadian Public Policy: Ideas, Structure, Process. Toronto: Methuen.
*      Parkin Michael and others. (2007). Economics. Addison-Wesley.
*      About The FCA . (n.d.). Retrieved from the-fca.org.uk: https://www.the-fca.org.uk/about/the-fca
*      Aspromourgos, T. (1986). On The Origins of The Term Neoclassical. Cambridge Journal of Economics, 10(3), 265-270.
*      Dine, J. (2005). Company Law (5th edition ed.). New York: Palgrave Macmillan.
*      FCA Hanbook, BCOBS 4,1. (n.d.). Retrieved from https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/BCOBS/4/1.html
*      FCA Handbook, PRIN 1.1 Application and purpose. (n.d.). Retrieved from fca.org.uk: https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/PRIN/1/1.html
*      Georgosouli, A. (2013). The FCA-PRA Coordination Scheme and the Challenge for Policy Coherence. Capital Markets Journal, 8-62.
*      History of Bank of England, The old Lady. (n.d.). Retrieved from bankofengland.co.uk: http://www.bankofengland.co.uk/about/Pages/history/default.aspx
*      I Anabtawi & SL Schwarcz. (2013). Regulating Ex Post: How Law Address The Inevitability of Financial Failure. texas: LR.
*      Laporta R. and others. (2002). Investor Protection and Corporate Valuation. Journal of finance.
*      overy, a. &. (2016). allen & overy. Retrieved from allen & overy: http://www.allenovery.com/SiteCollectionDocuments/AO_06_Brexit_Specialist_paper_Financial_services.pdf
*      Philip Rawlings and others. (2014). Regulation of Financial Services: Aims and Methods. Centre for Commercial Law Studies .
*      Pichard, J. R. (2003). . Comparing Market Regulation between France and Mexico and the USA. Mexico: Sinaloa: Universidad de Occidente.
*      Rawlings Philip and others. (2014). Regulation of Financial Services: Aims and methods. Centre for Comercial Law Studies.
*      Simon, G. (1996). The Management of Government debt, Handbooks in Central Banking (Vol. No.5). Bank of England: Center for Central bank Studies.
*      Wilson G, S Wilson. (2014). ‘The FSA, Credible Deterrence, and Criminal Enforcement. (21(1)), Journal of Financial Crime.
 
منابع اینترنتی
*      http://www.dmo.gov.uk/
*      http://www.rdis.ir
*      https://www.handbook.fca.org.uk/form
*      http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/pages/fpc/default.aspx
 
قوانین انگلستان
*      Banking Act1979 accebile at: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/37
*      The Banking Act 1987, accessible at: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/22/contents
*      Financial Services Act 1986, accessible at: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/60/contents
*      Financial Services and Markets Act 2000, accessible at: www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/8/section/19
*      Bank of England Act 1998, accessible at: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/11/contents
*      Financial Services Act 2012, accessible at: www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/21/section/89/enacted
 
قوانین ایران
*      قانون ملی شدن بانکها ‌مصوب 58.3.17 شورای انقلاب قابل دسترسی در:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/98129
*        قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره)مصوب 8/6/1362، قابل دسترسی در:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90388
*        لایحه قانونی اداره امور بانکها ‌مصوب 1358.7.2 شورای انقلاب قابل دسترسی در:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/98287
*        قانون پولی و بانکی کشور، ‌مصوب 1351.4.18، مجلس شورای ملی قابل دستیابی در:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/96842
*      قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، ‌مصوب 1345.2.27 قابل دسترسی در:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/95908
*      قانون برنامه پنجم توسعه ایران، شماره73285/419، 30/10/1389 قابل دسترسی در:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196
*      قانون بهبود محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 27/12/1390 مجلس شورای اسلامی قابل دسترسی در:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/810363