آزمون اثرگذاری همزمانی قیمت سهام بر ریسک کاهش قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی آزمون همزمانی قیمت سهام بر ریسک کاهش قیمت سهام  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات مالی 109 شرکت در طی دوره زمانی 1389 تا 1394 بررسی شده است (654 شرکت - سال). برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره ترکیبی استفاده شده است. بطورکلی، نتایج نشان می دهد که همزمانی قیمت سهام، عامل تاثیرگذاری بر ریسک کاهش قیمت سهام است.
سایر یافته های پژوهش حاکی از وجود اثر مثبت و معنا‌دار ضریب منفی چولگی بازده سهام و شاخص سود آوری بر ریسک کاهش قیمت سهام و همچنین رابطه معکوس (منفی) نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی و اندازه شرکت بر ریسک کاهش قیمت سهام و نیز بی معنا بودن رابطه فرصت‌های رشد و اهرم مالی با متغیر ریسک کاهش قیمت سهام می باشد.

کلیدواژه‌ها


*      ایزدی نیا، رحیمی دستجردی؛ محسن .(1388). تأثیر ساختار سرمایه بر بازده سهام و درآمدهای هر سهم. تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره 3.
*      آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور.(1377). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
*      باباجانی، جعفر؛ عظیمی یانچشمه، مجید (1391)، "اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام"، پژوهش های حسابداری مالی تابستان; 4(2 (12)):83-100.
*      بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره ؛ حجازی، الهه. (1389). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
*      حقیقت، حمید؛ معتمد، محمد (1390)، " بررسی رابطه بین نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود"، پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز) پاییز و زمستان; 3(2 (پیاپی 3/61)):65-87.
*      دلاور، علی .(1384). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران : انتشارات رشد.
*      زینالی، مهدی، محمدشیلان، جمال، (1390)، "بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر اندازه، نرخ بازده سرمایه و سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت دارو)"، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) ; 4(9):43-60.
*      قالیباف اصل، حسن ( 1384 )، مدیریت مالی، مفاهیم و کاربردها ، چاپ دوم، تهران: انتشارات پوران پژوهش.
*      قائمی، محمدحسین. (1387).  بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه دکتری حسابداری: دانشگاه تهران.
*      مدرس، احمد و فرهاد عبداله زاده ( 1378 )، مدیریت مالی (جلد دوم )، چاپ اول، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
*      مدرس، احمد؛ عبدالله‏زاده، فرهاد (1378)؛ "مدیریت مالی"، نشر بازرگان، تهران.
*      حقیقت، حمید؛ معتمد، محمد (1390)، " بررسی رابطه بین نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود"، پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز) پاییز و زمستان; 3(2 (پیاپی 3/61)):65-87.
*      فخاری، حسین؛ طاهری عصمت، السادات (1389)، "بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش های حسابداری مالی زمستان; 2(4 (6)):159-172.
*      جهانخانی ،ع،و حسین عبد تبریزی،1383،" نظریه بازار سرمایه"، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره         
*      چارلزپی، ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش ،1388،" مدیریت سرمایه گذاری" ،انتشارات نگاه دانش، چاپ پنجم.
*      شارپ بایلی، ا، ترجمه علی جعفری، 1387،" اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار " ،،چاپ اول، انتشارات کیومرث
*      مختاری کجوری،د ،1386، "بررسی تحلیلی ارتباط بین نسبتهای مالی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایانامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،
*      جعفری صمیمی، احمد. محمود یحیی­زاده فر و رحیم امین زاده، (1384)، بررسی رابطه بین اندازه پورتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی در ایران، مجله تحقیقات  اقتصادی، شماره 69، صص239-260
*      رحیمی، علی (1374). رابطه بین بازده سهام عادی و ضریب قیمت به سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حسابداری و مدیریت.
*      سلیمی، محمد جواد. (1383)، شناسایی متغیرهای حسابداری تأثیرگذار بر بازده سهام، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
*      فاطمی، محبوبه (1385). پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های مالی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
*      نادری،عزت الله و سیف نراقی، مریم(1373). روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی، چاپ ششم، تهران :دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.
*      محسن تنانی ، علیرضا صدیقی  ، عباس امیری زمستان 1394 . بررسی نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
*      Achelis, Steven. (2000). “Technical Analysis from A to Z, Mcgraw-Hill Trade”, 2nd Edition.
*      AdarmolaAnthony Olugbenga, »Exchange Rate Volatility and Stock Market Behaviour: The Nigerian Experience«, Research Journal of Finance and Accounting, ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol 3, No 3, 2012.
*      Antoniou, Antonio’s., Gunny, and Paudyal (2002), ²Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from European Countries², social science research network, from: www.ssm.com\abstract=285001
*      Bradley, M., G.Jarell, H.Kim (1984), ²On the Existence of an Optimal Capital Structure: Teory and Evidence² Journal of Finance 3.857-878
*      Chau-Chen Yanga, Cheng-few Leeb, Yan-Xiang Guc, Yen-Wen Lee, (2010), “Co-determination of capital structure and stock returns—A LISREL approach An empirical test of Taiwan stock markets”, The Quarterly Review of Economics and Finance 50 (2010) 222–233.
*      Chen, G.M., Firth, M. Rui O.M (2001)The Dynamic Relation Between Stock Returns, Trading Volume and Volatility; The Financial Review,No. pp38. 153-174.
*      Dimitris Margaritis & Maria Psillaki, (2010), “Capital structure, equity ownership and firm performance”, Journal of Banking & Finance 34, 621–632.
*      Ding Du et al., 2012, »Foreign Exchange Volatility and Stock Returns«, Working Paper Series—12-05,  2012, northern Arizona university, the W.A. Franke College of Business.
*      Engle, R. & Granger, C. (2000) Long-Run Economic Relationships; Oxford Univ. Press, New York.
*      Fama E.F., and K.R. French (2004). "Financing Decisions: Who Issues Stock", Journal of Financial Economics, 76 (3).
*      Frank, Marrayz, Goyal (2003), ²Capital Structure Decisions², Social science research network, from: www.ssm.com\abstract=273006
*      Richardson, scott a., sloan (2003), External Financing and Future Stock Returns, The Rodeney1. White Center for Financial research, from: www.ssm.com/abstract=285008
*      Seong-Min Yoon, et al., 2011, »Dynamic relationship between exchange rate and stock price: evidence from Korea«, JEL Classification: C32, C58, F31, G11.
*      Sichong Chen, (2011),”Capital ratios and the cross-section of bank stock returns: Evidence from Japan”, Journal of Asian Economics 22 (2011) 99–114.
*      Zafar., N. Urooj, S.F.,Durrani,  T.K.,(2008). Interest rate volatility and stock return and volatility. European journal of economic, issue 14 .
*      Zafar., N. Urooj, S.F.,Durrani,  T.K.,(2008). Interest rate volatility and stock return and volatility. European journal of economic, issue 14 .
*      Lee.Bong.s.Wei li. Wang.S.(2010).  The dynamic of individual and institutional trading on  the Shanghai stock exchange. Pacific Basic Finanace Journal.no.18.pp.116-137.
*      Antell, J., Vaihekoski, M., 2012. Pricing currency risk in the stock market: evidence from Finland and Sweden 1970–2009. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 22, 120–136.
*      Bartram, S.M., 2007. Corporate cash flow and stock price exposures to foreign exchange rate risk. Journal of Corporate Finance 13, 981–994.
*      Bartram, S.M., 2008. What lies beneath: foreign exchange rate exposure, hedging and cash flows. Journal of Banking and Finance 32, 1508–1521.
*      Bartram, S.M., Bodnar, G.M., 2005. The Foreign Exchange Exposure Puzzle. Working paper, John Hopkins University and Lancaster University.
*      Bartram, S.M., Brown, G.W., Minton, B., 2010. Resolving the exposure puzzle: the many facets of exchange rate exposure. Journal of Financial Economics 95, 148–173.
*      Bodnar, G.M., Wong, M.H.F., 2003. Estimating exchange rate exposures: issues in model structure. Financial Management 32, 35–67.
*      Chan, L.K.C., Karceski, J., Lakonishok, J., 1999. On portfolio optimization: forecasting covariances and choosing the risk model. The Review of Financial Studies 12, 937–974.
*      Doidge, C., Griffin, J., Williamson, R., 2006. Does exchange rate exposure matter? Journal of Empirical Finance 13, 550–576.
*      Du, D., Hu, O., 2012. Exchange rate risk in the US stock market. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 22, 137–150.
*      Dumas, B., 1978. The theory of the trading firm revisited. Journal of Finance 33, 1019–1029.
*      Fama, E.F., French, K.R., 1993. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics 33, 3–56.
*      Fama, E.F., French, K.R., 2011. Size, Value, and Momentum in International Stock Returns. Chicago Booth Research Paper No. 11–10.
*      Jorion, P., 1991. The pricing of exchange rate risk in the stock market. Journal of Financial and Quantitative Analysis 26 (3), 363–376.
*      Kolari, J., Moorman, T., Sorescu, S.M., 2008. Foreign exchange risk and the cross-section of stock returns. Journal of International Money and Finance 27, 1074–1097.
*      Lintner, J., 1965. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. Review of Economics and Statistics 47, 13–37.
*      Sharpe, W.F., 1964. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance 19, 425–442.
*      Piotroski, J.D., Roulstone, B.T., 2004. The influence of analysts, institutional investors, and insiders on the incorporation of market, industry, and firm-specific.
*      Morck, R., Yeung, B., Yu, W., 2000. The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movement? J. Financ. Econ.
*      Kim, J.B., Li, Y., Zhang, L., 2011b. CFOs versus CEOs: equity incentives and crashes. J. Financ. Econ. 101, 713–730.
*      Kim, J.B., Li, Y., Zhang, L., 2011a. Corporate tax avoidance and stock price crash risk: firm-level analysis. J. Financ. Econ. 100, 639–662.
*      Jin, L., Myers, S.C., 2006. R2 around the world: new theory and new tests. J. Financ. Econ. 79, 257–292.
*      information into stock prices. Account. Rev. 1119–1151.
*      Hutton, A.P., Marcus, A.J., Tehranian, H., 2009. Opaque financial reports, R2, and crash risk. J. Financ. Econ. 94, 67–86.
*      Haggard, K.S., Martin, X., Pereira, R., 2008. Does voluntary disclosure improve stock price informativeness? Financ. Manag. 37, 747–768.
*      Gompers, P.A., Metrick, A., 2001. Institutional investors and equity prices. Q. J. Econ. 116, 229–259.
*      Gompers, P., Ishii, J., Metrick, A., 2003. Corporate governance and equity prices. Q. J. Econ. 118, 107–156.
*      Gaspar, J.M., Massa, M., 2007. Local ownership as private information: evidence on the monitoring-liquidity trade-off. J. Financ. Econ. 83, 751–792.
*      French, K.R., 2008. Presidential address: The cost of active investing. J. Financ. 63, 1537–1573.
*      Ferreira, M.A., Laux, P.A., 2007. Corporate governance, idiosyncratic risk, and information flow. J. Finance 62, 951–989.
*      Erkens, D.H., Hung, M., Matos, P., 2012. Corporate governance in the 2007–2008 financial crisis: evidence from financial institutions worldwide. J. Corp. Financ. 18, 389–411.
*      Chen, Q., Goldstein, I., Wei, J., 2007a. Price informativeness and investment sensitivity to stock price. Rev. Financ. Stud. 20, 619–650.
*      Chen, J., Hong, H., Stein, J.C., 2001. Forecasting crashes: trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices. J. Financ. Econ. 61, 345–381.
*      Bogle, J.C., 2009. The fiduciary principle: no man can serve two masters. J. Portfolio Manage. 36, 15–25.
*      Baik, B., Kang, J.-K., Kim, J.-M., 2010. Local institutional investors, information asymmetries, and equity returns. J. Financ. Econ. 97, 81–106.
*      Hong, H, Stein, J.C., (2003). Differences of Opinion, Short-Sales Constraints and Market Crashes. Review of