طراحی و کالیبراسیون یک مدل DSGE کینزین جدید با پویایی بازار سهام در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه می­تواند پیوندهای مستحکم و قوی با سایر بخش­های اقتصادی داشته باشد. با بروز بحران مالی و رکود گسترده در اقتصاد جهانی، دوباره توجه اقتصاددانان به چگونگی کارکردهای بازارهای مالی معطوف شده است. هدف این پژوهش طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید با حضور پویایی بازار سهام و بررسی مکانیسم­های اثرگذاری کانال بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی است. در این راستا یک مدل DSGE با بخش خانوارها، بنگاه­ها، بخش بانکی، دولت و بانک مرکزی طراحی و پس از لگاریتم-خطی­سازی، پارمترهای الگو با استفاده از اطلاعات فصلی 1376:3-1393:4 و یافته­های مطالعات تجربی کالیبره شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که یک انحراف معیار شوک منفی به قیمت سهام از طریق کانال شتابگر مالی و سرمایه بانک منجر به کاهش تولید، مصرف، سرمایه­گذاری، سپرده­ها و تورم می­شود و لذا متغیرهای کلان اقتصادی پیوندهای محکمی با پویایی بازار سهام دارند.

کلیدواژه‌ها


*      احمدیان، اعظم (1394). مدلسازی هجوم بانکی در چارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران. مجله علمی-پژوهشی سیاستگذاری اقتصادی، 7 (14)، 1-27.
*      بانک مرکزی ج.ا.ا. (1394). بانک اطلاعات سری زمانی، حسابهای ملی ایران. قابل دسترس در: http://tsd.cbi.ir.
*      بیات، مرضیه، افشاری، زهرا و توکلیان، حسین (1395). سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 24 (78)، 171-206.
*      خیابانی، ناصر و امیری، حسین (1393). جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تأکید بر بخش نفت با استفاده از مدل­های DSGE، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 14(54)، 133-173.
*      درگاهی، حسن و هادیان، مهدی (1395). ارزیابی تکانه­های پولی و مالی با تأکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 3(1)، 1-28.
*      شرکت بورس تهران (1395). اطلاعات بازار، قابل دسترس در: http://new.tse.ir/archive.
*      فرازمند، حسن، آرمن، سید عزیز، افقه، مرتضی و قربان­نژاد، مجتبی (1395)، ارزیابی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 3(2)، 49-76.
*      فرزین­وش، اسداله، احسانی، محمدعلی و کشاورز، هادی (1394). اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار (مطالعه موردی: اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک)، تحقیقات اقتصادی، 50 (2)، 415-447.
*      منظور، داود و تقی­پور، انوشیروان (1394). تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت؛ مورد مطالعه: ایران، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 23(75)، 7-44.
*      Bernanke, B., Gertler, M., Gilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. In: Taylor, J.B., Woodford, M. (Eds.), 1st edition Handbook of Macroeconomics vol. 1. Elsevier Science B.V., Amsterdam, pp. 1341–1393 (Ch. 21).
*      Calvo, G. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. J. Monet. Econ. 12 (3), 383–398.
*      Castelnuovo, E., Nisticò, S. (2010). Stock market conditions and monetary policy in a DSGEmodel for the US. J. Econ. Dyn. Control. 34 (9), 1700–1731.
*      Christiano, L., Ilut, C., Motto, R., Rostagno, M. (2008). Monetary policy and stock market boom-bust cycles. Working Paper Series No. 995. European Central Bank.
*      Christiano, L., Motto, R., Rostango, M. (2010). Financial factors in business cycles. Working Paper Series No. 1192. European Central Bank.
*      Cochrane, J.H., 2008. Financial markets and the real economy. In: Mehra, R. (Ed.), Handbook of the Equity Risk Premium. Elsevier B.V., Amsterdam, pp. 237–325 (Ch. 7).
*      De Walque, G., Pierrard, O., Rouabah, A. (2010). Financial (in)stability, supervision and liquidity injections: a dynamic general equilibrium approach. The Economic Journal 120, 1234-1261.
*      Gerali, A., Neri, S., Sessa, L., Signoretti, F.M. (2010). Credit and banking in a DSGE model of the Euro area. J. Money Credit Bank. 42 (6), 107–141.
*      Hollander, H., Liu, G. (2015). The equity price channel in a New-Keynesian DSGE model with financial frictions and banking. Economic Modelling 52 (B) 375–389.
*      Iacoviello, M. (2005). House prices, borrowing constraints and monetary policy in the business cycle. Am. Econ. Rev. 95 (3), 739–764.
*      Jehle, G. A., Reny, P. J. (2011). Advanced microeconomic theory, 3rd edition. Prentice Hall, Financial Times.
*      Kiyotaki, N., Moore, J. (1997). Credit cycles. Journal of Political Economy 105 (2), 211-248.
*      Markovic, B. (2006). Bank capital channels in the monetary transmission mechanism. Working Paper, No. 313. Bank of England.
*      Meh, C.A., Moran, K. (2010). The role of bank capital in the propagation of shocks. J. Econ. Dyn. Control. 34, 555–576.
*      Miao, J., Wang, P., Xu, Z. (2013). A Bayesian DSGE Model of Stock Market Bubbles and Business Cycles. Available at: www.aeaweb.org.
*      Mishkin, F., 2011. Monetary policy strategy: lessons from the crisis. NBER Working Paper Series no. 16755.
*      Nistico, S. (2012). Monetary policy and stock-price dynamics in a DSGE framework. Journal of Macroeconomics 34, 126-146.
*      Smets, F., Wouters, R. (2007). Shocks and frictions in US business cycles: a Bayesian approach. Am. Econ. Rev. 97 (3), 586–606.
*      Taylor, J. B. (2009). Getting off track: How government actions and interventions caused, prolonged, and worsened the financial crisis. Hoover Institution Press, ISBN 0-8179-4971-2.
*      Uhlig, H. (2007). Explaining asset prices with external habits and wage rigidities in a DSGE model. Am. Econ. Rev. Am. Econ. Assoc. 97 (2), 239–243.
*      Van den Heuvel, S.J. (2008). The welfare cost of banking capital requirements. J. Monet. Econ. 55 (2), 298–320.
*      Walsh, C. E. (2010). Monetary theory and policy, 3rd edition. The MIT Press, Cambridge.
*      Wei, C. (2010). Inflation and stock prices: no illusion. J. Money Credit Bank. 42, 325–345.
*      Woodford, M. (2012). Methods of policy accommodation at the interest-rate lower bound. Jackson Hole Symposium, the Changing Policy Landscape, August 31-September 1, 2012.