رابطه ریسک درماندگی مالی و خلاف‌‌قاعده شتاب در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

این تحقیق قصد دارد با استفاده از داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی انتهای فروردین ماه 1387 تا انتهای تیر ماه 1393، رابطه اثر شتاب (استمرار بازده‌های پیشین) و ریسک درماندگی مالی را بررسی کند. در پژوهش پیش‌رو، از نسخه دوم مدل امتیاز Z آلتمن به‌عنوان نماگری برای ریسک درماندگی مالی استفاده شد. برای توصیف پدیده شتاب نیز، دوره تشکیل 6 ماهه و دوره­های نگهداری 3، 6 و 12 ماهه، انتخاب گردید. ابتدا سودآوری سه استراتژی شتاب کوتاه­مدت (6/3)، میان­مدت (6/6) و بلندمدت (6/12) مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که در بازه زمانی فوق، تنها استراتژی شتاب میان‌مدت که از دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه استفاده می­کند، سودآور است. سپس، نشان داده شد خلاف‌قاعد­ه‌ شتاب از واکنش تفریطی بازار به ریسک درماندگی مالی نشأت می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت شتاب، نماگری برای فاکتور ریسک درماندگی مالی است و عمدتاً از آن منتج می‌شود.

کلیدواژه‌ها


*      حکاک، محمد و اکبری، زهرا (1391)، بررسی و آزمون پدیده شتاب در شرایط رونق و رکود بازار. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه­گذاری، سال اول، شماره 3، صص 47-62.
*      عرب مازار یزدی، محمد و عرب احمدی، فرهاد (1390)، ­رابطه اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال چهارم، شماره 15، صص 107-123.
*      قالیباف اصل، حسن؛ شمس، شهاب­الدین و ساده­وند، محمدجواد (1389)،­ بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 61، صص 99-116.
*      قدیری مقدم، ابوالفضل؛ غلامپور فرد، محمد مسعود و نصیرزاده، فرزانه (1388)، بررسی توانایی مدل­های پیش­بینی ورشکستگی آلتمن و اولسون در پیش­بینی ورشکستگی شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار. مجله دانش و توسعه (علمی-پژوهشی)، سال شانزدهم، شماره 28، صص 193-220.
*      Abinzano, I., Muga, L., and Santamaria, R. (2014). Is default risk the hidden factor in momentum returns? some empirical results. Accounting & Finance, 54(3), 671-698.
*      Agarwal, V., and Taffler, R. (2008). Does financial distress risk drive momentum anomaly?. Financial Management, 37, 461-484.
*      Altman, E. I. (1983). Corporate financial distress: a complete guide to predicting, avoiding, and dealing with bankruptcy. New York: John Wiley & Sons.
*      Avramov, D., Chordia, T., Jostova, G., and Philipov, A. (2007a). Momentum and credit rating. Journal of Finance, 62(5), 2503-2520.
*      ­Avramov, D., Chordia, T., Jostova, G., and Philipov, A. (2007b). Credit ratings and the cross-section of stock returns. Working Paper. University of Maryland.
*      Barberis, N., Shleifer, A., and Vishny, R. (1998). A model of investor sentiment. Journal of Financial Economics, 49, 307-343.
*      Beaver, W. H. (1968). Market prices, financial ratios, and the prediction of failure. Journal of Accounting Research, 6, 179-192.
*      Campbell, J., Hilscher, J., and Szilagyi, J. (2006). In search of distress risk. Discussion Paper. Harvard Institute of Economic Research.
*      Chan, K., and Chen, N. (1991). Structural and return characteristics of small and large firms. Journal of Finance, 46, 1467-1484.
*      Daniel, K., and Titman, S. (1999). Market efficiency in an irrational world. Financial Analyst Journal, 55, 28-40.
*      ‏- Daniel, K., Hirshleifer, D., and Subrahmanyam, A. (1998). Investor psychology and security market under- and overreactions. Journal of Finance, 53(6), 1839-1885.‏
*      Dichev, I. D. (1998). Is the risk of bankruptcy a systematic risk?. Journal of Finance, 53, 1131-1147.
*      Dichev, I. D., and Piotroski, J. (2001). Long run stock returns following bond ratings changes. Journal of Finance, 56, 173-203.
*      ­Fadaei Nejad, M. E., Shahryari, S., and Salim, F. (2014). Distress risk information content in stock returns, leverage and accruals. Asian Journal of Research in Banking and Finance, 4(4), 191-205.
*      ­Fama, E. F., and French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47, 427-465.
*      Fama, E. F., and French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3-56.
*      Ferguson, M. F., and Shockley, R. L. (2003). Equilibrium anomalies. Journal of Finance, 58, 2549-2580.
*      Garlappi, L., Shu, T., and Yan, H. (2006). Default risk, shareholder advantage, and stock returns. Working Paper. University of Texas.
*      Griffin, J. M., and Lemmon, L. (2002). Book-to-market equity, distress risk, and stock returns. Journal of Finance, 57, 2317-2336.
*      Griffin, J. M., Martin, J. S., and Ji, S. (2003), Momentum investing and business cycle risk: evidence from pole to pole. Journal of Finance, 58, 2515-2547.
*      Hameed, A., and Kusnadi, Y. (2002). Momentum strategies: evidence from Pacific Basin stock markets. Journal of Financial Research, 25, 383-397
*      Hlinka, M. (2008). Corporate governance and momentum strategies. Master Thesis. Eastern Kentucky University.
*      Hong, H., Lim, T., and Stein, J. C. (2000). Bad news travels slowly: size, analyst coverage, and the profitability of momentum strategies. Journal of Finance, LV(1), 265-295.
*      Hong, H., and Stein, J. (1999). A unified theory of under-reaction, momentum trading, and overreaction in asset markets. Journal of Finance, 54(6), 2143-2184.
*      Jegadeesh, N., and Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling
*      losers: implications for stock market efficiency. Journal of Finance‌, 48, 65-91.
*      Jegadeesh, N., and Titman, S. (2001). Profitability of momentum strategies:
*      an evaluation of alternative explanations, Journal of Finance‌, 56, 699-720.
*      Kaplan, S., and Zingales, L. (1997). Do financing constraints explain why investment is correlated with cash flow?. Quarterly Journal of Economics, 112, 168-216.
*      Lamont, O., Polk, C., and Saa-Requejo, J. (2001). Financial constraints and stock returns. The Review of Financial Studies, 14, 529-554.
*      Lesmond, D., Schill, M., and Zhou, C. (2004). The illusory nature of momentum profits. Journal of Financial Economics, 71, 349-380.
*      Liu, W., Strong, N., and Xu, X. (1999). The profitability of momentum investing. Journal of Business Finance and Accounting,  26, 1043-1091.
*      Mahajan, A., Petkevich, A., and Petkova, R. (2012). Momentum and aggregate default risk. Research Paper. Mays Business School.
*      Moskowitz, T. J., and Grinblatt, M. (1999). Do industries explain momentum? Journal of Finance‌, 54, 1249-1290.
*      Muga, L., and Santamaría, R. (2007a). The momentum effect in Latin American emerging markets. Emerging Markets Finance & Trade, 43(4), 24-45.
*      ‌Muga, L., and Santamaría, R. (2007b). New economy: firms and momentum. Journal of Behavioral Finance, 8, 109-120.
*      Muthamia, G. M. (2013). The effect of financial distress on stock returns of firms quoted at the Nairobi securities exchange. Master Thesis. University of Nairobi.
*      Rouwenhorst, K. G. (1998). International momentum strategies. Journal of Finance, 53, 267-284.
*      Strong, N., and Xu, Z. (1997). Explaining the cross-section of UK expected stock returns. British Accounting Review, 29, 1-23.
*      Taffler, R. J., Lu, J., and Kausar, A. (2004). In denial? stock market under-reaction to going concern audit report disclosures. Journal of Accounting and Economics, 38, 263-296.
*      Vassalou, M., and Xing, Y. (2004). Default risk in equity returns. Journal of Finance, 49, 831-868