ارتباط بین قیمت‌گذاری نادرست سهام و میزان سرمایه‌گذاری‌های شرکت با تأکید بر نقش محدودیت‌های مالی و افق زمانی سرمایه‌گذاری سهامداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی ارتباط بین قیمت‌گذاری نادرست سهام و میزان سرمایه‌گذاری‌های شرکت با تأکید بر نقش محدودیت‌های مالی و افق زمانی سرمایه‌گذاری سهامداران در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 128 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب، و دوره زمانی آن بین سال‌های 1388 تا 1393 است. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده ‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین قیمت‌گذاری نادرست سهام و میزان سرمایه‌گذاری‌های شرکت ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. محدودیت‌های مالی و افق زمانی سرمایه‌گذاری سهامداران بر ارتباط بین قیمت‌گذاری نادرست سهام و میزان سرمایه‌گذاری‌های شرکت تأثیر ندارد. بین شدت بیش ارزشیابی سهام و میزان سرمایه‌گذاری‌های شرکت ارتباط وجود ندارد همچنین بین شدت کم ارزشیابی سهام و میزان سرمایه‌گذاری‌های شرکت ارتباط وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


*      پاکیزه، کامران. بشیری جویباری، مهدی.(1392)، بررسی تأثیر ارزشیابی نادرست بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال اول، شماره 3.
*      حبیبی، حسین.(1393)، بررسی تأثیر اطمینان مدیران به سودآوری آتی بر سطح سرمایه‌گذاری با تأکید بر هزینه‌های نمایندگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
*      صنعتکار، رضا. جبارزاده کنگرلوئی، سعید.(1390)، بررسی مقایسه‌ای تأثیر محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای در شرکت‌های اهرمی و سرمایه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
*      کنعانی امیری، منصور.(1386)، بررسی رابطه بین محدودیت مالی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار، سال چهاردهم، شماره 26.
*      Alzahrani, Mohammed. Rao, Ramesh P. (2014), Managerial Behavior and the Link between Stock Mispricing and Corporate Investments: Evidence from Market-to-Book Ratio Decomposition. The Financial Review 49, pp 89-116.
*      Christopher, Polk. Paola, Sapienza. (2009), The Stock Market and Corporate Investment: A Test of Catering Theory. The Review of Financial Studies / Vol 22, N 1, pp 187-217.
*      Darckan, Bana. (2004), The investigation of relation variables IPO Pricing. Accounting and Finance Review, Vol. 5, No. 2, pp 38-53.
*      Jensen, m., (2005), agency cost of overvalued equity, journal of financial management, vol. 34, pp. 5-19
*      Myers, S. C. Majluf, N. S. (1984), Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, Journal of Financial Economics 13, pp 187-221.
*      Shafir, E. & Thaler, R. (2006). "Invest now, Drink later, spend never: on the mental accounting of delayed consumption", journal of economic psychology. Article in press.
*      Rhodes-Kropf, M. Robinson, D. T. Viswanathan, S. (2005), Valuation waves and merger activity: The empirical evidence, Journal of Financial Economics77, pp 561-603.
Trinugroho, I. Rinofah, R. (2011), The effect of mispricing on investment of Indonesian firms: Do Financial Constraints Matter? Middle Eastern Finance and Economics;