معمای صرف سهام در چارچوب مدل عادات با توابع واکنش فازی: شواهدی از ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه سمنان، ایران

2 دانشجوی دکترا علوم اقتصادی، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

شرایط اقتصادی و بازار سهام بر صرف سهام تأثیر بالایی می­تواند داشته باشد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، کمک به حل معمای صرف سهام با ترکیب رژیمهای اقتصاد و بازار توسط متغیرهای مجازی فازی بوده­است. رژیمهای ترکیبی اقتصاد و بازار تحت عنوان توابع واکنش فازی وارد مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف در چارچوب عادات شده است. این مدلسازی توسط تولید منابعی اضافه برای صرف ریسک سهام به حل معمای صرف سهام از دیدگاهی متفاوت کمک نموده است. مدل بگونه­ای طراحی شده که در صورت رد فرضیه معادل با مدل قیمت­گذاری دارایی بر اساس مصرف گردد. نتایج استفاده از مدل پیشنهادی در داده­های ایران طی بازه زمانی 1371-1393 بصورت فصلی نشان داد: صرف سهام و ریسک­گریزی مخالف با رژیمهای اقتصاد حرکت می­کند. بطوریکه در رژیم رکود اقتصاد اخبار بد مصرف، باعث افزایش ریسک­گریز نسبی و در نتیجه صرف سهام بالا می­شود. در این رژیم فرد تنها در قبال جبرانی بالا حاضر به پذیرش ریسک است و تمایل به سرمایه­گذاری در دارایی مطمئن همانند سپرده­های بانکی دارد. از طرفی اخبار خوب در رژیم رونق اقتصاد، ریسک­گریزی و در نتیجه صرف سهام را کاهش می­دهد. همچنین رژیمهای افزایشی و کاهشی بازار در ترکیب با رژیمهای اقتصاد، بر شدت این حرکتها تأثیر گذاشته­است.

کلیدواژه‌ها


*      ابونوری، اسمعیل؛ و شهریار، بهنام، (1392)، مدلسازی ناخطی شکست­های ساختاری تابع تقاضای پول در ایران با نگرش فازی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره 4، صص 55-78.
*      ابونوری، اسمعیل؛ و شهریار، بهنام، (1393)، مدل سازی انتقاد لوکاس با رویکرد مجموعه­های فازی، تحقیقات اقتصادی، دوره 49، شماره ، صص 229-265.
*      بزازان، فاطمه؛ شیرین­بخش ماسوله، شمس ا...، و صفری، سولماز، (1392)، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگسیون گارچ فازی بوت­استرپ، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 13، صص 99-110.
*      تهرانی، رضا؛ گودرزی، مصطفی، و مرادی، هادی، (1387)، ریسک و بازده: آزمون مدل CCAPM در مقایسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات اقتصادی، دوره 43، شماره 4، صص 61-82.
*      غضنفری، مهدی؛ و رضایی، محمود، (1389)، مقدمه­ای بر نظریه مجموعه­های فازی، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
*      کشاورز حداد، غلامرضا؛ و اصفهانی، محمدرضا، (1392)، معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب آزمون­های تسلط تصادفی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال 18، شماره 56،  صص 1-40.
*      محمد زاده، اعظم؛ شهیکی تاش، محمد نبی، و روشن، رضا، (1394)، مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مبتنی بر مخارج مصرفی مسکن (HCCAPM)، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، سال 2، شماره3، صص 49-72.
*      Bacon, D.W, and Watts, D.G. (1971). Estimating the transition between two intersecting staraight lines, Biometrika, 58, 34-525
*      Brandt, M. W., and Wang, K. Q. (2003). Time-varying Risk Aversion and Unexpected Inflation. Journal of Monetary Economics, 50 (7), 1457–1498.
*      Campbell, J.Y. (1996). Consumption and the Stock Market: Interpreting International Experience. Swedish Economic Policy Review, 3, 251-299.
*      Campbell, J.Y., and Cochrane J.H. )1999(. By Force of Habit: A Consumption-Based Explanation of Aggregate Stock Market Behavior. Journal of Political Economy, 107(2), 205–251.
*      Campbell, J.Y., (2003). Consumption-Based Asset Pricing, Handbook of the Economics of Finance, George Constantinides, Milton Harris, and Rene Stulz eds., North-Holland, Amsterdam, 1B, 803-887.
*      Chan, K.S. and Tong, H. (1986). On estimating thresholds in autoregressive models, Journal of Time Series Analysis, 7, 179–90.
*      Constantinides, G.M., Donaldson, J.B., and Mehra, R. (2002). Junior Can’t Borrow: A New Perspective on the Equity Premium Puzzle.  Quarterly Journal of Economics, 117(1), 269–296.
*      Donadelli, M., and Prosperi, L. (2012), The Equity Premium Puzzle: Pitfalls in Estimating the Coefficient of Relative Risk Aversion, Journal of Applied Finance & Banking, 2(2), 177-213.
*      Epstein, L. G., and Zin, S. E. (1991). Substitution, risk aversion, and the temporal behavior of consumption and asset returns: An empirical analysis. Journal of Political Economy, 99 . 263–286.
*      Erfani, A., and Safari, S. (2014). Estimation of Seigniorage Laffer Curve in IRAN: A Fuzzy C-Menans Clustering Framework. Jornal of Money and Economy, Vol(9), No(1), 93-115. 
*      Giles, D., and Stroomer, C.(2004). Identifying the Cycle of a Macroeconomic Time-Series Using Fuzzy Filtering, University of Victoria, Working Paper.
*      Giovanis, E. (2009). Bootstrapping Fuzzy-GARCH Regressions on the Day of the Week Effect in Stock Returns: Applications in MATLAB. MPRA, Working Paper.
*      Giovanis, E. (2010). Proposal of Additional Fuzzy Membership Functions in Smoothing Transition Autoregressive Models. World Academy of Science, Engineering and Technology, 4, 14-22.
*      Gordon, S., and St-Amour, P. (2000). A preference regime model of bull and bear markets. American Economic Review, 90(4) . 1019–1033.
*      Granger, C.W.J., and Ter¨asvirta, T. (1993)., Modelling Nonlinear Economic Relationships, Oxford: Oxford University Press.
*      Lucas, Robert. E. (1978). Asset prices in an exchange economy. Econometrica, 46, 1429–1445.
*      Mehra, R. (2003). The equity premium: why is it a puzzle? Financial Analysts Journal, 59(1), 54-69.
*      Mehra, R., and Prescott, E. C. (1985)., The equity premium: a puzzle. Journal of Monetary Economics, 15(2), 145-161.
*      Nuri E, S., and Mirakhor, A. (2010)., The Equity Premium Puzzle, Ambiguity Aversion, and Institutional Quality: Implications for Islamic Finance. Journal of Islamic Economics, Banking and 38 Finance, 6(1).
*      Piazzesi, M., Schneider, M., and Tuzel, S. (2007). Housing, consumption and asset prices. Journal of Financial Economics, 83 . 531–569.
*      Takagi, T. and Sugeno M. (1985). Fuzzy identification of systems and its application to modelling and control. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 15, 116-132.
*      Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89, 208–18.
*      Tong, H., (1978)., On a threshold model, in C.H. Chen (ed.). Pattern Recognition and Signal Processing, Amsterdam: Sijthoff & Noordhoff, 101–41.
*      Tong, H., and Lim, K.S. (1980)., Threshold autoregressions, limit cycles, and data,. Journal of the Royal Statistical Society B, 42, 245–92 (with discussion).
*      Weil, P., (1989), The Equity Premium Puzzle and the Risk-Free Rate Puzzle. Journal of Monetary Economics, 24(2), 401-421.
*      Xie, Y., Athanasios, A., and Florackis,  C. (2014). Disappointment aversion and the equity premium puzzle: new international evidence. The European Journal of Finance,1-15.
*      Zadeh, L. A.(1968). Fuzzy algorithms. Information and Control, 12, 94-102.
*      Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control, 8(3), 338-353.