تبیین رابطه بازدهی و نوسانات همزمان بازدهی سهام با استفاده از الگوی اختیارات سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال تبیین رابطه بازدهی و نوسان همزمان بازدهی سهام با استفاده از الگوی اختیارات سرمایه­گذاری می­باشد. دراین پژوهش، کوواریانس بازدهی و نوسانات بازدهی (بر مبنای انحراف معیار بازدهی سهام) به عنوان متغیر وابسته و اختیارات سرمایه­گذاری شرکت­ها بر اساس چهار معیار اندازه شرکت، سن شرکت، رشد درآمدهای فروش و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری سهام به عنوان متغیرهای توضیحی محاسبه شده­اند. همچنین در مدل ارائه­شده برای پژوهش، تاثیر دو عامل انعطاف­پذیری در تصمیمات مدیریتی و عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ بر رابطه بازدهی و نوسان همزمان بازدهی به عنوان متغیرهای کنترلی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از برازش مدل­ رگرسیون چند متغیره با استفاده از اطلاعات 63 شرکت حاضر در نمونه تحقیق در فاصله سال­های 1383 تا 1392 نشان می­دهد که در سطح اطمینان 95 درصد متغیرهای موثر بر اختیارات سرمایه­گذاری به همراه متغیرهای کنترلی، بر رابطه بازدهی و نوسان همزمان بازدهی سهام اثرگذار بوده و هرچه میزان اختیارات یک شرکت بیشتر می­شود، این تاثیر قوی­تر می­گردد.

کلیدواژه‌ها


*      دین محمدی، مصطفی و باقری بسطامی، مهدی (1393). ارزیابی اقتصادی طرح­های سرمایه­گذاری با روش اختیار واقعی: مطالعه موردی ارزیابی یک طرح پتروشیمی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 19، 177-153.
*      ذکاوت، سیدمرتضی (1388). کاربرد تحلیل اختیار واقعی در بررسی طرح­های سرمایه­گذاری. دومین کنفرانس بین­المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران، 2، 523-483.
*      رهنمای رودپشتی، فریدون، جولا، جعفر و افخمی، عادل (1395). مهندسی مالی: مرجع جامع ابزار اختیار معامله. تهران: انتشارات ترمه.
*      رهنمای رودپشتی، فریدون و سروش­یار، افسانه (1392). تحلیل مقایسه­ای بر کاربرد تئوری اختیار سرمایه­گذاری در دارایی­های سرمایه­ای و مدیریت هزینه استراتژیک در تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری استراتژیک: ارائه مدل ترکیبی. فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری،33، 28-7.
*      Blake,A.,Christy.P., (2006). A Theory of Volatility Patterns:Return and Price Variability. Review of Financial Studies 1, 3-40.
*      Breach, M., (2013), Real Option in Practice. Journal of Financial Markets 7 , 351-375.
*      Damodaran, A, (2002), Problems in Real Option Pricing Models. Journal of International Research in Economics 23, 87-119.
*      Diasem, E , (2012) , Real Option and Games Theory. Journal of Economics Perspectives 41, 96- 121
*      Grolon, S., Lianthers, A., Zedanou, P., (2012). Investment Opportunities and Real Option . Journal of Multinational Financial Management 12, 95 – 727.
*      Huwang,K,U, (2008), Market Structure, Option and Information based Trading at the Stock Exchange. Journal of finance 3, 293 -305.
*      Schwartz, M, Trijnorjis, A, (2009). Investment Principles in Uncertainty Situations. International Review of Financial Analysis, 20, 152-164.
*      Smith, R, Ankom.K, (1993). Competitions  and Investment Analysis. Journal of International Money and Finance, 18,.603-617