شتاب دهنده مالی در یک مدل DSGE با بخش های مالی و بانکی برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

این مطالعه به آزمون تئوری شتاب دهنده مالی برنانکه و همکاران (1999) برای اقتصاد ایران می­پردازد. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین­های جدید (DSGE) با بخش­های مالی و بانکی برای ایران طراحی، مقدار دهی و شبیه سازی می­گردد و برازش مدل پیشنهادی با مدل DSGE بدون حضور بخش مالی برای داده­های فصلی از اقتصاد ایران طی  دوره زمانی 1371 تا 1390 مقایسه می­گردد. به منظور آزمون تئوری شتاب دهنده مالی، توابع ضربه واکنش مدل پیشنهادی با مدل پایه مقایسه می­گردد. بر پایه نتایج، مدل پیشنهادی دارای قابلیت برازش بهتری نسبت به مدل پایه است. بر اساس توابع ضربه واکنش، اثر شوک نرخ سود سپرده­های بانکی بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد در چارچوب مدل پیشنهادی نسبت به مدل پایه بزرگتر و پایدارتر است و تعدیل اثرات شوک­ها در مدل پیشنهادی به زمان بیشتری نیاز دارد. لذا تئوری شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران مورد تایید قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


*   ابراهیمی، س. (1392). تحولات ساختار نظام مالی ایران بین سال های (1388-1385). فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، 1(4): 25-44.
*      ابونوری، ا.، سجادی، س. و  محمدی، ت. (1392). رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده­های بانکی در سیستم بانکداری ایران. فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی، 1 (3): 23-52.
*      ازوجی، ع. و فرهادی کیا، ع. (1386). ارزیابی سیاست های آزادسازی مالی و تغییرات نرخ بهره بانکی بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران ( با استفاده از تکنیک VECM)، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی. 7 (4): 119-140.
*      اکرمی، ا. و مهدیزاده، س. (1383). ملاحظاتی پیرامون نرخ های سود بانکی در ایران، مجله روند. 42و 43: 20-46.
*      توکلیان، ح. (1391). بررسی منحنی فیلیپس کینزین‌های جدید در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران. تحقیقات اقتصادی. 47 (100) : 1-22.
*      حیدری، ح. و سوری، ا. (1389). بررسی رابطه نرخ سود سپرده­های بانکی و قیمت مسکن در ایران. تحقیقات اقتصادی. 92: 65-92.
*      حیدری، ح. و ملابهرامی، ا. (1393). شوک های نفتی و سیاست پولی در ایران : شواهدی بر پایه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. پژوهشهای پولی و بانکی. 7(19) : 51-67.
*      حیدری، ح. و ملابهرامی، ا. (1392). تاملی بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها با تمرکز بر سهم انرژی در تولید با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی. پژوهشهای اقتصادی ایران. 56: 73-94.
*      خداداد کاشی، ف. و رزبان، ن. (1393). نقش سفته بازی بر تغییرات قیمت مسکن در ایران (1370-1387). فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی. 22(71): 5-28.
*      خلاصه تحولات اقتصادی کشور (1391). اداره بررسی های اقتصادی. اداره روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
*      خلاصه تحولات اقتصادی کشور (1392). اداره بررسی های اقتصادی، اداره روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
*      شادرخ، م. (1391). ارزیابی سیاست افزایش نرخ سود بانکی: مفید اما دیرهنگام. فصلنامه تازه های اقتصاد. 10 (135): 60-61.
*      شاه حسینی، س. و بهرامی، ج. (1391). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی. پژوهش‌های اقتصادی ایران. 17 (53) : 55-84.
*      شاهمرادی، ا. و ابراهیمی، ا. (1389). ارزیابی اثرات سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نیوکینزی. فصلنامه پول و اقتصاد. 3: 31-56.
*      شاهمرادی، ا.، کاوند، ا. و ندری، ک. (1389). برآورد نرخ بهره تعادلی در اقتصاد ایران (1386:4-1368:4) در قالب یک مدل تعادل عمومی. تحقیقات اقتصادی. 45(90): 19-41.
*      فکری ارشاد، م. (1390). ترجمه کتاب اقتصاد کلان مالی معاصر، نوشته­ی : تاد ناپ، انتشارات موسسه مطالعات و توسعه مدیریت و سرمایه گذاری پاسارگاد، تهران.
*      غفاری، ه.، سعادت مهر، م.، سوری، ع. و رنجبر فلاح، م. (1392). بررسی تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی. اقتصاد مقداری. 10 (1): 1-31.
*      متوسلی، م. ابراهیمی،ا. شاهمرادی، ا. و کمیجانی، ا. (1389). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی. 10 (4) : 87-116.
*      منصف، ع. و منصوری، ن. (1389). بررسی عوامل موثر بر حجم سپرده­های بانکی ( با تاکید بر نرخ سود اوراق مشارکت : 1367-1387). مجله دانش و توسعه. 17(34): 69-90.
*      موتمنی، م. (1388) بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران. بررسی‌های بازرگانی. 7(34): 59-66.
*      مهرگان، ن. و دلیری، ح. (1392).  واکنش بانک­ها در برابر سیاست­های پولی بر اساس مدل DSGE. فصلنامه پژوهشها و سیاست­های اقتصادی. 21(66): 39-68.
*      Beck, T. and Colciago, A. and Pfajfar, D. (2014). The role of financial intermediaries in monetary policy transmission, Journal of Economic Dynamics & Control, 43: 1-11.
*      Bernanke, B. and Gertler, M. and Gilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. In: Taylor, J. B., Woodford, M. (Eds.), Handbook of Macroeconomics. Vol. 1c. North-Holland, Amsterdam: 1341-1393.
*      Bernanke, B. and Gertler, M. (1989). Agency Costs, Net Worth and Business Fluctuations. American Economic Review, 79: 14-31.
*      Blanchard, O.J. and C.M. Kahn. (1980). the Solution of Linear Difference Models under Rational Expectations." Econometrica, 48: 1305-1311.
*      Calvo, G.A. (1983). Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework. Journal of Monetary Economics 12: 383-398.
*      Christiano, L. and Ilut, C. and Motto, R. and Rostagno, M. (2008). Monetary policy and stock market boom-bust cycles,Working Paper Series, European Central Bank.
*      Cristiano, L. and Motto, R. and Rostagno, M. (2010). Financial factors in economic fluctuations, working paper series, European central bank.
*      Christensen, I. and Dib, A., (2008). The financial accelerator in an estimated new Keynesian model. Review of Economic Dynamics, 11 (1): 155–178.
*      DeJong, D. N. with C. Dave (2007), Structural Macroeconometrics. Princeton University Press.
*      Dib, A. (2010). Banks, Credit Market Friction, and Business Cycles, Bank of Canada.
*      Falagiarda, M. and Saia, A. (2013). Credit, endogenous collateral and risky assets: a DSGE model, Bologna University, working paper, No. 916.
*      Gerali, A. and Neri, S. and Sessa, L. and Signoretti, F.M. (2010). Credit and banking in a DSGE model for Euro area, working paper, 740.
*      Gertler, M. and Kiyotaki, N., (2010). Financial intermediation and credit policy in business cycle analysis. In: Friedman, B.M., Woodford, M. (Eds.), Handbook of Monetary Economics. Elsevier, pp. 547–599.
*      Hammersland, R. and Traee, C.B. (2014). The financial accelerator and the real economy: A small macroeconometric model for Norway with financial frictions, Economic Modelling: 36 : 517–537.
*      Hollander, H. and Liu, G. (2013). The equity price channel in a New-Keynesian DSGE model with financial frictions and banking, Stellenbosch Economic Working Papers. 
*      Kiyotaki, N. and Moore, J., (1997). Credit cycles. J. Polit. Econ. 105 (2): 211–248.
*      Merola, R. (2014). The role of financial friction during the crisis: an estimated DSGE model, Dynare Working paper series, No. 33.
*      Pesaran, M.H. and Xu, T.T.  (2013). Business cycle effects of credit shocks in a DSGE model with firm defaults, working paper, Bank of Canada.  
*      Rotemborg, J. (1982). Monopolistic Price Adjustment and Aggregate Output. Review of Economic Studies, 49: 517-531.
*      Tobin, J., (1969). A general equilibrium approach to monetary theory. J. Money Credit Bank.15–29.
*      Villa, S. and Yang,J. (2011). Financial intermediaries in an estimated DSGE model for the United Kingdom, Bank of England, Working paper, No. 431.
Zanetti, F. (2012). Banking and the role of money in the business cycle, Journal of Macroeconomics, 34: 87-94.