بررسی تاثیر عامل شتاب بر قابلیت توضیح دهندگی مدل پنج عاملی در تبیین بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار حسابداری، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه گذاری ایجاب می نماید سرمایه گذاران از ابزارها و مدل هایی استفاده نمایند که در انتخاب بهترین سرمایه گذاری و مناسب ترین پورتفوی به آن ها یاری دهد. این امر موجب شد که نظریه ها، مدل ها و روش های گوناگونی برای قیمت گذاری دارایی های مالی و پیش بینی بازده سهام مطرح شده و هر روز در حال توسعه و تغییر باشد. هدف این پژوهش افزودن عامل شتاب به مدل پنج عاملی و آزمون مدلی جدید در تبیین بازده مورد انتظار سهام می باشد. بنابراین نمونه ای مشتمل بر 108 شرکت طی سال های 1389 تا 1393 انتخاب گردید. نتایج نشان داد افزودن عامل شتاب به مدل پنج عاملی توان توضیحی مدل را افزایش نمی دهد اما مدل پنج عاملی فاما – فرنچ نسبت به مدل پنج عاملی و شتاب، درصد بیشتری از پراکندگی بازده سبد سهام را توضیح می دهد. این یافته ها حاکی از برتری اعتبار تجربی مدل پنج عاملی، در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام است. همچنین در پژوهش حاضر عامل ارزش معنی دار بوده و بعنوان متغیر زائد شناخته نمی شود.

کلیدواژه‌ها


*      ایزدی نیا، ناصر، ابراهیمی ،محمد وحاجیان نژاد، امین (1393)، (( مقایسه مدل سه عاملی فاما و فرنچ با مدل چهار عاملی کارهارت در تبیین بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران))، فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال دوم، شماره سوم.
*   بابالویان، شهرام و مظفری، مهردخت(1395)،(( مقایسه قدرت پیش بینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدل های چهار عاملی کارهارت و q-عاملی HXZ در تبیین بازده سهام ))، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال نهم، شماره سی ام .
*      رهنمای رودپشتی، فریدون و صالحی اله کرم (1393)، مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
*      شمس، ناصر، پارسائیان سمیرا(1391)، مقایسه عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام در بورس تهران، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار / شماره یازدهم / 103- 118
*      صادقی شریف، سید جلال و تالانه، عبدالرضا و عسکری راد، حسین (1392)، بررسی اثر عامل مومنتوم بر توان توضیح الگوی سه عاملی فاما و فرنچ با داده های بورس تهران، مجله دانش حسابداری / سال چهارم / ش 12/، 60-89
*      عباسی، ابراهیم غفار غزلچه (1391)، آزمون تاثیر الگوی سه عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده سبد سهام، دانش حسابداری، ش .11، ص 180-161
*      فرشادفر، زهرا و خلیلی، منصور(1395)، بررسی اثر قابلیت نقدشوندگی سهام بر بازده اضافی با استفاده از الگوی پنج عاملی قیمت گذاری آربیتراژ، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال نهم، شماره بیست و نهم .
*      Aharoni , Gil , Bruce Grundy and Qi , Zeng(2013). "Stock returns and the MillerModigliani valuation formula : Revisting the Fama French analysis" ,manuscript January
*      Chiah, M., Daniel, C. and Zhong, A. (2015), "A Better Model? An Empirical Investigation of the Fama-French Five-Factor Model in Australia", Financial Markets & Corporate Governance Conference
*      Copeland , T.W.(2005). Adisson Wesley,. "Financial Theory and Corporate Policy", 4th ed.
*      -Fama, E.F. and French , K.R.(1993). "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds". Journal of Financial Economics , Vol.33, No.1,,pp. 3-56
*      -Fama , E.F.and French ,K.R.(2013)."A five –factr Asset Pricing Model".Journal  of Financial Econimics, pp1-51.
*      -Gregory, A, Tharyan, R, Christidis, A. 2013. "Constructing and testing alternative versions of the Fama-French and Carhart models in the UK". Financial  Account , 40 (1/2), 172-214.
*      Hou, K., C. Xue, and Zhang, L. (2014), "Digesting anomalies: an investment approach", Review of Financial Studies, forthcoming
*      Miller , Merton H., and Franco Modigliani.(1961).Dividend Policy , Growth , and the Valuation of Shares, Journal of Business , 34 ,411-433.
*      Novy-Marx, R.(2012). "The other side of value : The gross profitability premium ", University of forthcoming in the Journal of Financial Economics.
Racicot, F. and Theoret, R. (2015), "The q-factor Model and the Redundancy of the Value Factor: An Application to Hedge Fund", www.cifo.uqam.ca/ publications/pdf/2015-03.pdf.