تأثیر سایر مکانیسم های کیفیت سود بر بازده اضافی با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ با تکنیک پرتفوی بندی24 گانه به صورت فصلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات سیرجان،‌ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، ایران

چکیده

بورس اوراق بهادار تهران دارای عمر چندانی نیست و تا حدودی ناکاراست. ساز و کار‌ها و قواعد و قوانین حاکم بر این بازار هنوز به گونه ای اجرا نمی شود که کیفیت داده ها و اطلاعات ارائه شده شرکت‌های عضو را به حد مطلوب برساند. لذا این پژوهش سعی بر آن داشته که با استفاده از شناخت معیار‌های کیفیت سود و تأثیر آن بر بازده اضافی، سود با کیفیت تری ارائه شود و در نتیجه ریسک اطلاعاتی کاهش یابد و از این طریق سرمایه گذاران بتوانند تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند. احتمالا بیشترین توجه استفاده کنندگان صورت های مالی، معطوف به پایین ترین سطر صورت سود و زیان است. از نگاه اکثر آنها، سود حسابداری ابزاری است برای اخذ تصمیم‌های منطقی. در سال‌های اخیر به ویژه پس از وقوع رسوایی‌های مالی، توجه بسیاری به کیفیت سود شده است. کیفیت سود یک مشخصه مهم از سیستم حسابداری است. اطلاعات مالی با کیفیت، سبب افزایش کارایی بازار سرمایه می‌شود. بنابراین می توان گفت سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان، به چنین اطلاعاتی علاقه‌مند هستند. تدوین کنندگان استاندارد‌های حسابداری نیز، تلاش می کنند استاندارد‌ها را در جهت افزایش کیفیت سود توسعه دهند. به این ترتیب، بررسی کیفیت گزارشگری سود یکی از دغدغه های اساسی هر سرمایه گذار منطقی و استفاده کننده اطلاعات در تصمیم گیری‌ است. ازاین‌رو تعداد 86 شرکت در طی دوره زمانی ده ساله از سال 1385 تا 1394 بررسی‌شده‌اند و به‌طورکلی بیانگر این است که، معیارهای کیفیت سود بر بازده اضافی سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


*      امیری، هادی، داریوش فروغی و بهزاد قربانی. (1393). تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف. تحقیقات حسابداری و حسابرسی 6 (23): 55-36.
*      توجکلی، محمود، محمد حسین قائمی و محمود قیطاسوند. (1382). تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی 10(33): 150-131.
*      حقیقت، حمید و احسان رایگان. (1388). نقش هموار سازس سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پیش بینی سود های آتی. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی  16 (1): 46-33.
*      دستگیر، محسن و مجید رستگار پویانی. (1390). بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی. فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی 3 (1). 20-1.
*      سلیمانی امیری غلام‌رضا و راضیه حمزی. (1390). اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 18(64): 112-91.
*      صفر زاده، محمد حسین. (1392). کیفیت سود و معیار‌های اندازه‌گیری آن. فصلنامه پژوهش حسابداری     3 (1): 145- 125.
*      طایفه، سیامک و غلام رضا کردستانی. (1392). ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی. نشریه تحقیقات مالی 15(1): 94-75.
*      ظریف فرد، احمد. (1378). شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران. پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
*      ظریف فرد، احمد و امین ناظمی. (1383). بررسی نقش سود حسابداری و جریان نقدی در سنجش عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی    11(37): 119- 93.
*      قائمی، محمد حسین، محمود قیطاسوند و محمود توجکلی. (1382) .تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی  10(33): 150-131.
*      کردستانی غلامرضا. (1383). بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی. پایان نامه دکتری. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
*      کردستانی، غلامرضا و ضیاءالدین مجدی. (1386). بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی. بررسی های حسابداری و حسابرسی 14(48): 104- 85.
*      میرکی، فواد. (1391). تأثیر ریسک آشفتگی مالی بر روند حرکت قیمت سهام. پایان نامه ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان.
*      نوروش، ایرج، مهدی غلام زاده. (1382). بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سری های زمانی باکس – جنکینز. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 10(43):177-165.
*      نوروش، ایرج، امین ناظم و مهدی حیدری. (1385). کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش‌های برآورد اقلام تعهدی. بررسی های حسابداری و حسابرسی13 (43): 160- 135.
*      Chen, Zhihong. (2005). Earnings Quality. A Thesis Submitted to The  hong kong University  of  Science and for Degree of doctor of  Philosophy.
*      Dechow, P.M., Scherand, C. M. (2004). Earnings Quality, The Research Foundation of CFA Institute. (3): 1-152
*      Dechow, P.M., Ge, W and Scherand, C. M. (2010). Understanding Earnings Quality: Areview of the Proxies, Their Determinants and Their Consequences. Jornal of Accounting and Economics.(2): 344-401
*      Evert, R & Wagenhofer, A. (2011). Earning Quality Metrics and What They Measure. Working  Paper, Graz University.
*      Francis, J, Lafound, R, Olson, P. M. and shipper, K. ( 2004). Cost of Equity and Earnings attributes .The Accounting Review. 79(4): 294-309.
*      Kris Rowland Martin. (2002). the Effect of Accounting Method Choice on Earnings Quality, March, Umi Number:3233234
*      Hung Pinghsun, Zhang Yan, Deis R. Donald, Moffitt S. Jacquelyn. (2009). Do Artificail Income Smoothing and Real Incom Smoothing Contribute to Firm Value Equivalently?. Journal of banking & finance. (33)2: 224-233
*      Mashayekh, B. and Mashayekh, S. (2008). “Development of Accounting in Iran”, The International Journal of Accounting. 43(1): 66-86.
*      Mouselli, Solaiman. Jaafar, Aziz. (2009). Is Accruals Quality Priced in UK?. www. Ssrn. Com. Working Paper.
*      Protti, P. & Wagenhofer, A. (2011). Earning Guality Measure and Excess Returns. Working Paper, Graz university.41(6): 1-48
*      Protti, P. & Wagenhofer, A. (2014). Earnings Quality measure and Excess Returns. Jornal of Beasiness Finance & Accounting. 41(5): 545-571
*      Rajgopal, S. M, Venkatachalam.( 2011). Financial Reporting Quality and Idiosyncratic Return Volatility. Jaournal of accounting and Economics (51):1-20
*      Richardson, S. Sloan, R. Suleiman, M. Tuna, I. ( 2001). Information in Accruals About the Quality of Earnings. Working Paper. University of  Michigan Business School, an Arbor. (52): 1-52
*      Lipe, R.(1990). The Relation Between Stock Reteurns and Accounting Earnings Given Alternative Information. The Accounting Review. 65(1): 49-71