اطلاعات بنیادی دراستراتژی مبادلات تکنیکال از طریق ترکیب جریان نقد عملیاتی با مومنتوم و معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد تمام حسابداری و مدیریت مالی ، دانشگاه شهید چمران، اهواز ، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاران به دو روش متفاوت تکنیکال و بنیادی اقدام به سرمایه‌گذاری و تشکیل پرتفوی می‌نمایند. اما وجود دیدگاه‌های متفاوت در تحلیل تکنیکال و بنیادی و امکان وجود خطای تصمیم‌گیری، نیاز به ارائه استراتژی ترکیبی که موجب تشکیل پرتفوی پربازده شود احساس می‌شد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده‌های تلفیقی، تأثیر استراتژی‌های تکنیکال و بنیادی بطور مستقل و همچنین بصورت ترکیبی بر بازده سهام 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است. بدین منظور، بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و مومنتوم، معکوس و جریان نقد عملیاتی به عنوان متغیر‌های مستقل در  نظر گرفته شده‌اند. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به این نوع زمانبندی و استراتژی‌های بکار گرفته شده برای تشکیل پرتفوی، استراتژی ترکیبی دارای بهترین بازده می‌باشد. علاوه براین میانگین بازده شرکت­هایی که به کمک استراتژی ترکیبی انتخاب شده‌اند نسبت به سایر شرکت­ها 14/5 درصد بیش­تر بوده است.

کلیدواژه‌ها


*      اسلامی بیدگلی، غلامرضا و [دیگران]. (1389). بررسی سودآوری استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم در بورس اوراق بهادار. مطالعات کمی در مدیریت. تابستان 1389. 1(1):47-76.
*      تهرانی، رضا و سمیرا منصوری. (1390). بررسی اثر نقد شوندگی و اندازه شرکتها بر بازدهی استراتژی مومنتوم. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران.
*      ضیایی بیگدلی، محمد تقی و کیومرث بهرامی. (1391). آزمون بکارگیری راهبرد معاملاتی معکوس درتشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. سال 6، شماره 17.
*      فدایی نژاد، محمد اسماعیل و محسن صادقی (1385). بررسی سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 18، زمستان 1384 و بهار 1385. 
*      قالیباف اصل، سید حسن و دیگران. (1389). بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی. پاییز 1389; 17(61):97-114.
*      کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری. (1388). استانداردهای حسابداری. تهران: سازمان حسابرسی.
*       رویا دارابی و دیگران. (1391). رابطه بین جریان نقد عملیاتی و سود عملیاتی با بازده سود سهام شرکتها و تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ای روابط. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت. سال ششم. شماره شانزدهم. بهار 1392.
*      ولی خدادادی و خاطره کارگر پور. (1388). بررسی رابطه بین جریان نقد عملیاتی و نسبتهای نقدینگی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی. سال اول. شماره 1. بهار 1388.
*      Baresa,Bogdan ,Ivanovic(2012) Strategy of stock valuation by fundamental analysis Special issue, UTMS Journal of Economics 4 (1): 45–51.
*      Bonenkamp, Ute; Homburg, Carsten; Kempf, Alexander(2011). Fundamental Information in Technical Trading Strategies. Published in: Journal of business finance & accounting : JBFA , 38.
*      Copeland, T.E. & Mayers, D. (1982) The Value Line Enigma (1965-1978): A Case Study of Performance Evaluation Issues, The Journal of Financial Economics, November, 298-321.
*      Conrad, J., Kaul, G., (1998), An anatomy of trading strategies, Review of Financial Studies 11, 489–519.
*      DeBondt, W. F. M., Thaler, R. H. (1987), Further evidence of investor overreaction and stock market Seasonality, Journal of Finance, 42, PP. 557– 581.
*      Grinblatt,M., Titman,S.,(1989), Mutual fund performance: an analysis of quarterly portfolio holdings, Journal of Business 62, pp.394-415.
*      González, Palacios, Iglesias (2011). Fundamental Analysis Support for Financial Statements. Using semantics for trading recommendations. Published online: Springer Science+Business Media, LLC.
*      Hon,M.T., Tonks.I.(2003), Momentum in the UK stock market, Journal of Multinational Financial Management 13 (1), PP. 43–70.
*      Jeffery S. Abarbanell and Brian J. Bushee.(1998). Abnormal Returns to a Fundamental Analysis Strategy. The Accounting Review, Vol. 73, No. 1, pp. 19-45.
*      Jegadeesh, N., and S. Titman. (1993) Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. Journal of Finance, 48.
*      Lam.(2004). Neural network techniques for financial performance prediction: integrating fundamental and technical analysis .Decision Support SystemsVolume 37, Issue 4, September, Pages 567–581.
*      Levy, R. A. (1967). Relative strength as a criterion for investment selection. The Journal of Finance, 22(4), 595-610.
*      Lento& Gradojevic  (2007). The Profitability Of Technical Trading Rules: A Combined Signal Approach. published in Journal of Applied Business Research. V 23, N 1.
*      Oberlechner.(2001). Importance of  technical and fundamental analaysis in the european foreign exchange market. international journal of finance and economics Int. J. Fin. Econ. 6: 81–93 (2001).
*      Richards, A. J., (1997), Winner-loser reversals in national stock market indices: can they be explained?, Journal of Finance 52 (5), PP. 2129–2144