استخراج ریاضی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در چارچوب حسابداری ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه گذاران عادی به پرتفوی خود به عنوان یک کل نگاه نمی کنند. این سرمایه گذاران، پرتفوی خود را به عنوان مجموعه ای از حساب های ذهنی در نظر می گیرند. درحسابداری ذهنی مساله متعارف بیشینه سازی بازده مورد انتظار با محدودیت حداکثر احتمال شکست در دستیابی به بازده آستانه ای است. در پژوهش حاضر از مدل میانگین واریانس مارکویتز و ورود دارایی بدون ریسک به محدودیت این مدل، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را استخراج کرده و سپس با ایجاد یک هم ارزی ریاضی میان اجزای این الگو با محدودیت مساله حسابداری ذهنی، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در چارچوب حسابداری ذهنی را ارائه می نماییم .در این مدل ، بازده مورد انتظار سرمایه گذار برای هر هدف که در قالب حساب های ذهنی ارائه می شود، تابعی از بازده دارایی بدون ریسک، بتا و صرف ریسک حساب ذهنی بوده و این صرف ریسک حساب ذهنی معادل اختلاف بازده هر حساب با بازده دارایی بدون ریسک می باشد. نرخ بازده مورد انتظار دارایی ها در مدل MA-CAPM ، متاثر از بازده آستانه ای و احتمال شکست در رسیدن به این سطح آستانه یا به عبارتی ریسک حساب ذهنی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


*      بادی, زوی, الکس کین, و آلان جی مارکوس. مدیریت سرمایه گذاری (جلد اول). با ترجمه مجید شریعت پناهی, روح اله فرهادی و محمد ایمنی فر. تهران: انتشارات بورس, 1391.
*      رهنمای رودپشتی فریدون, هیبتی فرشاد, موسوی سیدرضا(1391).  بررسی الگوی ریاضی انتخاب پرتفوی سرمایه‌گذاری مبتنی بر مالی رفتاری، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار .  دوره 3  شماره12 ; از صفحه 17 تا صفحه37
*      زنجیردار مجید ,موسوی رضا ,صابری مریم (1393). تبیین عوامل رفتاری انسان در انتخاب پرتفوی بهینه درمقایسه با مالی استاندارد، دانش سرمایه گذاری، دوره: 3 - شماره : 9 - صفحه:207 -222
*      سعیدی، علی؛ فرهانیان، سید محمد جواد(1390). مبانی اقتصادی و مالی رفتاری، تهران: سازمان بورس اوراق بهادار شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس تهران
*      Brabazon,T(2000) Behavioural Finance: A new sunrise or a false dawn?, University of Limerick
*      Barberis, Nicholas, and Ming Huang (2001). Mental accounting, loss aversion and individual stock returns. Journal of Finance, 56:1247–92.
*      Bodie,Z.,Kane,A,.and Marcus,A.(1999) Investments ,10th Ed ., Irwin/ McGraw-Hill ,Boston.
*      Choi  J & David Laibson & Brigitte C. Madrian(2009). Mental Accounting in Portfolio Choice: Evidence from a Flypaper, American Economic Review. 99(5), 2085-95
*      Das, S. Markowitz, H. Scheid, J. and Statman, M. (2010). Portfolio Optimization with Mental Accounts.  Journal of Financial and Quantitative Analysis Vol. 45, No. 2, Apr., pp. 311–334.
*      De Bondt, W.F.M. and R. Thaler, (1987), Further Evidence on Investor Overreaction and Stock Market Seasonality, Journal of Finance 42 (No. 3), 557-581.
*      Hwang, S. & Salmon, M. (2001). A New Measure of Herding and Empirical Evidence, University of London Business School, Working Paper
*      Huang, C.-F., and R. Litzenberger (1988) . Foundations for Financial Economics. New York, NY: North-Holland.
*      JEGADEESH, N. and TITMAN, S. (1993), Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. The Journal of Finance, 48: 65–91.
*      Kahnman D. & Teversky A, (1979), Prospect Theory: An Analysis Of Decision Under Risk, Econometrica Vol.47 Number 2
*      Kannadhasan, M., S. Aramvalarthan, et al. (2014). "Relationship among cognitive biases, risk perceptions and individual‟s decision to start a venture." Decision 41(1): 87-98.
*      Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny(1992), The structure and performance of the money management industry, Brookings Papers on Economic Activity,Microeconomics,339-391..
*      Lintner, J. (1965a). Security Prices and Maximal Gaines from Diversification. Journal of Finance, 20: 587-615.
*      Markowitz H., (1952), The Utility Of Wealth, Journal of Political Economy,60,151-158
*      Rockenbach B(2004), The behavioral relevance of mental accounting for the pricing of financial options, Volume 53, Issue 4, Pages 513–52
*      Sharpe, William F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance, 19 (3), 425–442
*      Shefrin, H. and M. Statman. (2000), Behavioral Portfolio Theory. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 35, 127–151. 
*      Statman, M., Fisher, K., Angier, D., (2008). “Affect in a behavioral asset pricing model”. Electronic copy available at: http://SSRN. Com/ abstract=1.94040.
*      Statman M,(2014). Behavioral finance: Finance with normal people , Borsa Istanbul Review Volume 14, Issue 2, June 2014, Pages 65–73
*      Thaler, R. H. `Toward a positive theory of consumer choice', Journal of Economic Behavior and Organization, 1 (1980), 39±60
*      Telser, L(1956),Safety First and Hedging. Review of Economic Studies, 23 1–16